Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Aplicacions Mèdiques de l'Enginyeria III

Codi de l'assignatura: 363764

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Maria Segur Vilalta

Departament: Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

68

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

28

 

-  Pràctiques clíniques

Presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

34

Aprenentatge autònom

48

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de treballar en equip o en grup multidisciplinari (personal).

   -

Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i de comunicar i transmetre coneixements, procediments, resultats, habilitats i destreses (oral i escrita) a llengua nativa i estrangera (instrumental).

   -

Capacitat d'analitzar i de sintetitzar (instrumental).

   -

Capacitat de comprometre's socialment amb el desenvolupament i progrés tècnic i sanitari del país.

   -

Coneixement de les causes i els mecanismes pels quals es desenvolupa la malaltia.

   -

Coneixement de la legislació, regulació i normalització dels equips i sistemes biomèdics.

   -

Capacitat d'usar amb autonomia els sistemes de recerca i recuperació de la informació biomèdica i els procediments de documentació clínica, sabent entendre i interpretar críticament textos científics i les seves fonts.

   -

Coneixements bàsics sobre els fonaments físics d'interacció de les radiacions amb l'organisme humà i de les tècniques utilitzades en radioteràpia i en el diagnòstic per la imatge.

   -

Coneixement dels fonaments de l'ètica mèdica.

   -

Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures d'informàtica i telecomunicació en contextos hospitalaris, responsabilitzant-se de la seva posada en marxa i millora contínua, així com conèixer-ne l'impacte econòmic i social.

   -

Capacitat de definir les especificacions de seguretat, qualitat i fiabilitat de biomaterials i sistemes implantables. Capacitat de descriure les proves i els assaigs d'acord amb les normatives reguladores, d'establir els protocols d'execució i de dictaminar els resultats de les mesures obtingudes.

   -

Coneixement dels equips i instruments que estiguin establerts per al diagnòstic, el tractament, la prevenció i la investigació de la malaltia.

   -

Coneixement de l'etiologia i la fisiopatologia de les malalties més importants dels diversos sistemes i aparells.

   -

Coneixement dels conceptes i el llenguatge biomèdic.

   -

Capacitat de dissenyar dispositius i sistemes adreçats a cobrir les necessitats de diagnòstic per senyals bioelèctrics. Capacitat d'establir metodologies de gestió dels sistemes esmentats.

   -

Capacitat de dissenyar dispositius i sistemes adreçats a cobrir les necessitats de diagnòstic per la imatge. Capacitat d'establir metodologies de gestió dels sistemes esmentats.

   -

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre el llenguatge mèdic.

— Conèixer l’etiologia i la fisiopatologia de les malalties més importants digestives, oftalmològiques, otorrinolaringològiques i de l’aparell locomotor, així com dels procediments anestèsics i de monitoratge.

— Conèixer les causes i els mecanismes pels quals es desenvolupen les malalties digestives, oftalmològiques, otorrinolaringològiques i de l’aparell locomotor.

— Conèixer les principals alteracions patològiques davant els processos de les malalties digestives, oftalmològiques, otorrinolaringològiques i de l’aparell locomotor.

— Conèixer els conceptes i les característiques de la malaltia, els seus mecanismes de difusió i la seva estructura dinàmica, els aspectes de trastorn funcional orgànic i els aspectes personals i constitucionals de la reacció morbosa.
 

 

Referits a habilitats, destreses

— Conèixer els equips i instruments que estiguin establerts per al diagnòstic, el tractament i la investigació de les malalties digestives, oftalmològiques, otorrinolaringològiques i de l’aparell locomotor.

— Conèixer els principis de l’arquitectura, circuits estructurals i funcionals, i equipament d’una àrea quirúrgica.

— Conèixer els principis del trasplantament d’òrgans i teixits.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Observar conductes adequades en l’entorn hospitalari.

— Utilitzar els conceptes bàsics de l’ètica en relació amb la informació clínica.

— Conèixer diferents normes de comportament en àrees específiques com ara les quirúrgiques i cures intensives.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Quiròfan

1.1. Classes teòriques

T1. Disseny i arquitectura d’entorns quirúrgics. Sr. Mario García 

T2. Equipament i noves tecnologies en entorns quirúrgics. Sr. Mario García

T3. Disseny i arquitectura d’entorns crítics. Sr. Mario García

T4. Equipament i noves tecnologies en entorns crítics. Sr. M. García.

T5. Realitat virtual, augmentada i mixta .Sr. G. Trias

T6. New Technologies in surgery.  Sr. Rod Menchaca

T7. Lean Healthcare, un model orientat a la creació de valor dels processos assistencials. Sra. A. Voltes

1.2. Pràctiques

P.1. Instal·lacions i equipament de quiròfans. Sr. M. Garcia, Sr. M. Sanz

Lloc: Entrada de la Esc.12 planta 1

P.2. Lean Healthcare. Sra. A. Voltes

Lloc: Seminari 2

2. Anestèsia i cures intensives

2.1. Classes teòriques

T.8. Mètodes d’assistència circulatòria en el pacient crític. Dra. I. Rovira

T.9. Mètodes d’assistència de la via aèria i de la ventilació. Dra. I. Rovira

T.10. Sistemes de vigilància a la sala d’operacions i atenció crítica: bàsica i avançada. Dr. P. Gambús

T.11. Administració de fàrmacs anestèsics: principis farmacològics, sistemes d’infusió controlada per ordinador i control automàtic. Dr. P. Gambús

2.2. Pràctiques

P.3. Unitat de cures intensives. Dra. I. Rovira

Lloc: UCI Cardiovascular, E10 – P3

P.4. Anestèsia local i general. Dr. P. Gambús

Lloc: Àrea quirúrgica 5.1

3. Cirurgia digestiva i trasplantament

3.1. Classes teòriques

T.12. Cirurgia laparoscòpica. Dra. D. Momblán

T.13. Endoscòpia digestiva. Dra. G. Fernández-Esparrach

T.14. Donació i trasplantament d’òrgans. Dra. C. Ballesté

T.15. Optimització dels recursos tècnics en el trasplantament hepàtic. Dr. J. Fuster

T.16. Artificial intelligency in surgery. Dr. F. Ausania

3.2. Pràctiques

P.5. Endoscòpia. Dra. G. Fernández-Esparrach

Lloc: Unitat d’Endoscòpia, E3 – P2

P.6. Cirurgia laparoscòpica. Dra. D. Momblán

Lloc: Pavelló sud, mòdul B (entre les escales 10 i 12) P3. Preguntar per Silvia Terés, Secretaria de CGI

4. Aparell locomotor i cirurgia plàstica

4.1. Classes teòriques

T.17. Aplicacions de l’enginyeria en Cirurgia Màxil·lofacial. Dr. C. Martí.

T.18. Tipus de fractura òssia i sistemes de fixació. Dr. S. Prat

T.19. Biomecànica articular. Pròtesis per a l’aparell locomotor. Dr. A. Combalia

T.20. Instrumentació d’un sol us, sistemes de navegació i robòtica en COT . Dr. J.C. Martínez Pastor

T.21. Indicacions i generalitats de la cirurgia artroscòpica. Dr. J. M. Segur

T.22. Biomaterials en cirurgia plàstica i reconstructiva. Dr. J. Fontdevila

T.23. Impressió i bioimpressió 3D en sanitat I Sr. M. García

T.24. Impressió i bioimpressió 3D en sanitat II  Sr. M. García, Dr. F. Cuesta

4.2. Pràctiques

P.7. Quiròfan, cirurgia ortopèdica i traumatologia. Drs. J. M. Segur, S. Prat, J.C. Martínez-Pastor

Lloc: Hospital Clínic. Porta quiròfans. Escala 4, 2a planta

5. Tècniques diagnòstiques i terapèutiques en otorrinolaringologia

5.1. Classes teòriques

T.25. Recursos en cirurgia ORL. Dra. I. Vilaseca

T.26. Mètodes d’exploració d’òrgans exterioritzats ORL. Dra. I. Vilaseca

5.2. Pràctiques

P8. Otorrinolaringologia Dra. I. Vilaseca Dr. I. Alobid, Dr. Langdon, Dr. X. Avilés, Dr. M. López

Lloc:  H. Clínic. Quan acabin la classe, a les 10 h, els alumnes es divideixen en dos grups i han d’anar directament a: CONSULTES EXTERNES ORL (edifici del carrer Rosselló, planta 2, ala Casanova), i que l’altre es dirigeixi al QUIRÒFAN ORL (escala 3,  6è pis, seguir per l’àrea d’arrítmies fins al final i trucar a l’intèrfon). A les 12 h els grups s’intercanvien i així poden veure com funcionen les dues àrees

6. Tècniques diagnòstiques i terapèutiques en oftalmologia

6.1. Classes teòriques

T.27. Instrumentació i làser en cirurgia ocular. Dr. B. Sánchez Damau

T.28. Exploracions complementàries a les consultes externes oftalmològiques. Dr. B. Sánchez Damau

6.2. Pràctiques

P9. Oftalmologia. Dr. X. Carreras

Lloc: Hospital Casa Maternitat. Secretaria de l’Institut Clínic d’Oftalmologia (ICOF). Sra. Núria Degollada. 2a planta, àrea medicoadministrativa ICOF (sortint de l’ascensor, a mà esquerra, al fons del passadís)

7. Bioenginyeria i esport

7.1. Pràctiques

P.10. Bioenginyeria i esport. Dr. Gil Rodas

Lloc: Ciutat Esportiva Joan Gamper

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats presencials i no presencials de l’assignatura comprenen les classes teòriques. Els tallers i pràctiques a l’Hospital Clínic seran presencials en la mesura que les mesures de seguretat vigents ho permetin.

Les classes i seminaris estan dirigits a assolir fonamentalment els objectius d’aprenentatge en l’àmbit de coneixements. Les classes i seminaris s’imparteixen simultàniament a tot el grup d’alumnes matriculats. El 33 % de les classes es fan en anglès; la resta, en català i castellà. Es fan de forma presencial i no presencial

Les pràctiques clíniques i de laboratori estan dirigides a assolir fonamentalment els objectius d’aprenentatge en els àmbits d’habilitats i procediments, i d’actituds, valors i normes de comportament. Les pràctiques clíniques es duen a terme en els hospitals adscrits a la Universitat de Barcelona. L’assistència a les activitats pràctiques és obligatòria i els alumnes es distribueixen en grups atenent a les especificitats de les diferents activitats. La durada i el calendari de les pràctiques estan determinats pels condicionants de l’activitat hospitalària; depenen del tipus de pràctiques. Es fan en 4 grups de 10 alumnes o 8 grups de 5 alumnes. Es porten a terme, en la mesura que es pugui, de forma presencial, respectant les mesures de seguretat vigents.

L’activitat dirigida inclou el desenvolupament d’un treball en relació amb una de les aplicacions mèdiques de l’enginyeria previstes a l’assignatura. Aquest treball s’ha de fer en equip i se n’ha de presentar una memòria escrita conjunta i una presentació oral.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i la qualificació final consta de la combinació de dos procediments: avaluació al llarg del procés d’aprenentatge (40 % de la qualificació final) i prova de síntesi (60 % de la qualificació final). És obligatòria l’assistència a totes les activitats presencials (classes, conferències, seminaris, pràctiques i presentacions de treballs). Per superar l’assignatura cal l’assistència al 80 % de les activitats presencials, obtenir una qualificació mínima de la prova de síntesi de 3,5 i una qualificació global de l’assignatura de 5.

Avaluació al llarg del procés d’aprenentatge

Els elements d’avaluació continuada s’obtenen a partir de l’assistència a les pràctiques i dels treballs que es deriven de les pràctiques, entre els quals cal redactar en anglès i presentar oralment en anglès un treball elaborat sobre una de les pràctiques elaborades. La memòria escrita d’aquest treball es presenta de forma conjunta per grups. En la presentació oral, el professor escull quin membre de l’equip presenta el treball i quins el defensen. La memòria escrita i l’elaboració de la presentació és responsabilitat conjunta de tot l’equip, i per tant la qualificació és la mateixa per a tots els membres de cada grup. És obligatòria l’assistència de tots els alumnes del curs a totes les presentacions.

Prova de síntesi

Consisteix en l’avaluació de les competències del conjunt de l’assignatura. Són objecte d’avaluació conjunta els continguts corresponents a la docència teòrica, els seminaris i les pràctiques. Per superar l’assignatura cal obtenir una qualificació mínima de 3,5 d’aquesta prova. La prova de síntesi és escrita i pot incloure els procediments següents: 

— Preguntes d’elecció múltiple
 

 

Avaluació única

En el cas de sol·licitud i acceptació de l’avaluació única, a fi de garantir la superació dels objectius establerts de l’assignatura, és imprescindible assistir al 80 % de les pràctiques, fer la prova de síntesi (60 % de la nota, cal obtenir com a mínim un 3,5 per aprovar) i presentar per escrit en anglès i defensar oralment en anglès, a continuació de la prova de síntesi, una memòria de la pràctica que s’indiqui (40 % de la nota). Per aprovar l’assignatura, cal obtenir com a mínim un 5.