Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques en Empreses

Codi de l'assignatura: 363766

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Atila Herms Berenguer

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

150

(Tal com diu la normativa s’aplica un factor multiplicador en el nombre d’hores; en aquest cas el factor ¿1,6. Per tant les hores d’estada en empresa s¿n 240)

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

150

 

(En realitat s¿n 240 hores. Estada en empresa o instituci¿.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte dels principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat d'organitzar i de gestionar (instrumental).

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

Capacitat de treballar en equip o en grup multidisciplinari (personal).

   -

Capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i lideratge (sistèmica).

   -

Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i de comunicar i transmetre coneixements, procediments, resultats, habilitats i destreses (oral i escrita) a llengua nativa i estrangera (instrumental).

   -

Comprensió de la interacció de l'enginyeria amb altres àrees de coneixement (medicina, biologia, biotecnologia, farmàcia, veterinària, etc.) i capacitat de col·laborar eficaçment en equips multidisciplinaris, coneixent els principis de les tecnologies amb què es complementa.

   -

Capacitat de conèixer i aplicar elements bàsics d'economia, necessitats de l'empresa i dels sistemes de salut, principis d'activitat empresarial i de recursos humans i de gestió dels sistemes sanitaris.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Aprendre i experimentar l’aplicació de coneixements adquirits, en un entorn professional, en una empresa o un centre de recerca.
— Adquirir competències sobre treball en equip, capacitat de lideratge, esperit crític, responsabilitat professional, i ètica professional.

Els objectius concrets d’aprenentatge es concreten en el conveni amb l’empresa o centre de recerca.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’activitat que s’ha de fer durant l’estada a l’empresa, i com es duu a terme, està tutoritzada per un tutor de la mateixa empresa.

El nombre total d’hores de conveni és de 240.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El tutor de l’empresa o institució valora al llarg de l’estada l’assoliment de les competències i plasma aquesta avaluació en l’informe de valoració del tutor

 

Avaluació única

S’han de presentar dos informes:

  • Una memòria/informe de les activitats dutes a terme durant l’estada a l’empresa (d’un mínim de cinc pàgines).
  • Un informe de valoració del tutor de l’empresa sobre el treball que ha fet l’estudiant, indicant les hores fetes.


L’avaluació de cadascun dels dos informes compta el 50 %.

La reavaluació consisteix en una nova presentació de l’informe d’activitats, en cas que no s’hagi presentat dins del termini o tingui mancances que es puguin corregir.

Casos de plagi
En cas de detectar-se plagi/còpia en qualsevol activitat avaluable, la penalització consisteix a, com a mínim, qualificar-la amb un zero. Si un mateix alumne reincideix i torna a plagiar/copiar durant el mateix curs, el professor avalua l’assignatura amb un zero i l’alumne no té dret a la reavaluació.