Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Filosofia del Llenguatge i de la Ment II

Codi de l'assignatura: 363800

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Campdelacreu Arques

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Nota 2

 

En aplicació del Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona, el contingut de l’assignatura (blocs temàtics, o temes, o problemes; bibliografia; treballs) incorpora en la mesura del possible, qüestions sobre gènere (problemes, pensadores, bibliografia).

 

 

Nota 1

 

Si la situació ho requerís, el pla docent podrà ser adaptat per a la docència virtual i qualsevol modificació serà puntualment comunicada a l’alumnat.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoria

Presencial

 

33

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge autònom

81

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat de raonament.

   -

Capacitat de contribuir positivament en el debat de problemes i projectes.

   -

Comprensió clara dels problemes, les teories i els arguments principals propis dels camps de la lògica, la metafísica, l'epistemologia, la filosofia del llenguatge i la filosofia de la ment (disciplines enteses en un sentit ampli).

   -

Capacitat d'usar i de comprendre la terminologia filosòfica especialitzada.

   -

Capacitat de presentar temes i qüestions filosòfiques amb claredat, oralment i per escrit.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Entendre les diferents qüestions.
— Identificar les relacions entre els diferents conceptes involucrats en una determinada qüestió.
— Identificar les relacions entre els diferents conceptes involucrats en les diferents qüestions.
— Entendre les diferents propostes per a cadascuna de les diferents qüestions.
— Identificar les relacions entre els diferents conceptes involucrats en una determinada proposta per a una determinada qüestió.
— Identificar les relacions entre els diferents conceptes involucrats en les diferents propostes per a una determinada qüestió.
— Identificar les relacions entre els diferents conceptes involucrats en les diferents propostes per a les qüestions.
— Comprendre els textos filosòfics relacionats amb l’assignatura.

 

Referits a habilitats, destreses


— Analitzar les diferents qüestions i les relacions que mantenen entre elles.
— Analitzar les diferents propostes per a les qüestions i les relacions que mantenen entre elles.
— Formular crítiques a les diferents propostes per a les qüestions.
— Elaborar textos filosòfics propis.
— Elaborar discursos filosòfics propis.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Plantejar-se el valor filosòfic de les diferents qüestions.
— Plantejar-se el valor filosòfic de les diferents propostes per a cadascuna de les diferents qüestions.
— Esforçar-se per elaborar crítiques filosòficament originals i rigoroses a les diferents propostes per a les qüestions.
— Esforçar-se per construir discursos filosòfics originals i rigorosos.
— Esforçar-se per elaborar textos filosòfics originals i rigorosos.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Qüestions de coincidència

2. Qüestions temporals

3. Qüestions modals

4. Qüestions de vaguetat

5. Qüestions de metametafísica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es desenvolupa de la manera següent:

1. El/la professor/a explica a classe el tema que correspongui.

2. El/la professor/a comenta la bibliografia d’aprofundiment del tema.

3. Es dedica el temps adequat a la discussió del tema exposat.

4. Per a cada un dels temes (o de certs temes de forma conjunta) el/la professor/a proposa un treball.

5. L’estudiant decideix si aquesta proposta forma part del(s) treball(s) que ha de realitzar amb el suport del/de la professor/a i que li serveixen com a mètode parcial d’avaluació de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació Continuada
L’assignatura s’avalua a partir de la presentació de dos treballs a escollir entre les diferents propostes que el/la professor/a va fent al llarg del curs (80%) i de la participació en els debats de classe (20%).

Reavaluació

L’assignatura s’avalua a partir de la presentació d’un treball a determinar conjuntament amb el/la professor/a. Per poder acollir-se a la reavaluació s’ha d’haver obtingut una nota prèvia mínima de 3 i màxima de 4,9.

 

Avaluació única

Avaluació Única
L’assignatura s’avalua a partir de la presentació de dos treballs a escollir entre les diferents propostes que el/la professor/a va fent al llarg del curs (80%) i de la participació en els debats de classe (20%). Per poder acollir-se a l’avaluació única s’ha de sol·licitar abans de la data que el/la professor/a indicarà a començament de curs.

Reavaluació

L’assignatura s’avalua a partir de la presentació d’un treball a determinar conjuntament amb el/la professor/a. Per poder acollir-se a la reavaluació s’ha d’haver obtingut una nota prèvia mínima de 3 i màxima de 4,9.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BIBLIOGRAFIA GENERAL

-Baker, L.R. (2000): Persons and Bodies. Cambridge: Cambridge University Press.

-Baker, L.R. (2007): The Metaphysics of Everyday Life. Cambridge University Press.

-Evnine, S. (2016): Making Objects and Events: A Hylomorphic Theory of Artifacts, Actions, and Organisms. Oxford University Press.

-Hawley, K. (2001): How Things Persist. Oxford University Press.

-Koslicki, K. (2008): The Structure of Objects. Oxford University Press.

-Koslicki, K. (2018): Form, Matter, Substance. Oxford University Press.

-Lewis, D. (1986): On the Plurality of Worlds. Oxford: Blackwell.

-Sider, T. (2001): Four-Dimensionalism: An Ontology of Persistence and Time. Oxford Clarendon Press.

-Sider, T.(ed.) (2008): Contemporary Debates in Metaphysics. Blackwell

-Sider, T. (2011): Writing the Book of the World. Oxford University Press.

-Wiggins, D. (2001): Sameness and Substance Renewed. Cambridge University Pres

Pàgina web

http://plato.stanford.edu