Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: InformÓtica

Codi de l'assignatura: 363981

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Jose Maria Gomez Cama

Departament: Departament d'Enginyeria Electr˛nica i BiomŔdica

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  PrÓctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

26

Aprenentatge aut˛nom

94

 

 

Recomanacions

 


La participació a classe es considera bàsica, ja que la discussió dels conceptes que es presenten permet entendre millor els continguts. A més a més, l’assistència a pràctiques és fonamental, ja que únicament la posada en pràctica amb l’ordinador del que s’ha presentat amb teoria permet aconseguir uns resultats satisfactoris. 

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Coneixement de matŔries bÓsiques i tecnol˛giques que capacitin per a l'aprenentatge de nous mŔtodes i tecnologies, i que proporcionin una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions (personal).

   -

Capacitat de resoluciˇ de problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnol˛giques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte als principis Ŕtics de la professiˇ (instrumental).

   -

Capacitat d'anÓlisi i sÝntesi (instrumental).

   -

Disposar dels fonaments matemÓtics, fÝsics, econ˛mics i sociol˛gics necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnol˛gics relacionats amb l'electr˛nica, les telecomunicacions i la tecnologia de la informaciˇ.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el funcionament d’un ordinador i distingir-ne els components principals.

 

— Poder valorar tècnicament les prestacions d’un ordinador.

 

— Conèixer les funcions d’un sistema operatiu i les diferències principals entre els més utilitzats.

 

— Familiaritzar-se amb els conceptes bàsics de programació.

 

— Adquirir recursos per trobar i corregir els errors de programació.

 

Referits a habilitats, destreses

— Davant d’un problema de dificultat elemental, trobar un algorisme que el solucioni. Saber codificar-lo amb un conjunt d’instruccions bàsiques d’un determinat llenguatge.

 

— Utilitzar eines d’edició, de compilació i d’execució per desenvolupar programes.

 

— Redactar programes amb un bon estil, documentació i especificacions.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Maquinari

1.1. Components d’un ordinador

Placa base; processador; joc de xips (chipset); bus de sistema; memòria principal; memòria secundària: HD, SSD, discos òptics; targeta gràfica; interfícies externes: USB. Firewire, Bluetooth; connexió a xarxa: Ethernet i Wi-Fi

1.2. Conceptes generals de sistemes operatius

Kernels, drivers, comandes

2. Programaciˇ

2.1. Introducció

Programació en alt nivell i interpretació; Python, iPython i Notebook

2.2. Tipus de dades

Sencers; coma flotant; caràcters; booleans

2.3. Variables

Declaració i assignació

2.4. Operadors

Operadors d’assignació; matemàtics; lògics; binaris; cadenes de caràcters; composició

2.5. Comentaris

2.6. Flux d’execució bàsic

2.7. Biblioteca turtle

Problemes gràfics

2.8. Funcions

Concepte; definició; utilització; avantatges; pas de dades; reutilització de funcions; composició de funcions; àmbit de les variables; retorn de valors

2.9. Control de flux d’execució

Bifurcacions; iteradors; àmbit de bloc

2.10. Conjunts de dades

Tuples; llistes; diccionaris; tuples amb noms

2.11. Biblioteca numpy

Vectors, matrius, exemples

2.12. Biblioteca sympy

Variables per càlcul simbòlic; resolució d’equacions; problemes

2.13. Fitxers

2.14. Conversió de guió a un programa

Conversió del notebook a un fitxer .py; programació amb IDE; correcció d’errors

2.15. Entrada i sortida

Arguments; fluxos estàndard

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

A les classes de teoria s’expliquen les nocions bàsiques dels elements de programació i mètodes numèrics. Aquests coneixements serveixen de base per dur a terme les pràctiques de manera adequada. La classe de teoria és participativa. L’alumne disposa a priori del text guia de l’assignatura i de la còpia de les transparències emprades a classe. L’alumne ha d’assistir a classe havent estudiat el tema per desenvolupar, per la qual cosa la classe esdevé més de discussió que magistral.

S’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura, en la mesura que sigui possible.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Pràctiques: 45 % + prova de síntesi: 45 % + problemes a classe: 10 %.

S’han de tenir aprovades les pràctiques i la prova de síntesi per poder fer la mitjana.


Reavaluació

Qui faci la reavaluació renuncia implícitament a l’avaluació continuada. 

Es fa de manera equivalent a l’avaluació única.

Segons l’acord del Consell d’Estudis del grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació del 6 de juliol de 2016, en cas de detectar-se algun senyal de plagi/còpia en qualsevol activitat avaluable, la penalització consisteix a, com a mínim, qualificar-la amb un zero. Si un mateix alumne reincideix i plagia/copia una segona vegada durant el mateix curs, el professor avalua l’assignatura amb un zero i l’alumne no té dret a la reavaluació.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Pràctiques: 50 % + prova de síntesi: 50 %.

S’han de tenir aprovades les dues parts per poder fer la mitjana.

Reavaluació
Pràctiques: 40 % + prova de síntesi: 60 %. 

S’ha de tenir aprovada la prova de síntesi per poder fer la mitjana.

Segons l’acord del Consell d’Estudis del grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació del 6 de juliol de 2016, en cas de detectar-se algun senyal de plagi/còpia en qualsevol activitat avaluable, la penalització consisteix a, com a mínim, qualificar-la amb un zero. Si un mateix alumne reincideix i plagia/copia una segona vegada durant el mateix curs, el professor avalua l’assignatura amb un zero i l’alumne no té dret a la reavaluació.