Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments d'Electromagnetisme i Òptica

Codi de l'assignatura: 363986

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Arturo Lousa Rodriguez

Departament: Departament de Física Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

75

(El grau de presencialitat de les activitats docents i avaluatives es pot veure modificat en funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària. Si fos el cas, qualsevol modificació serà oportunament informada a l'alumnat a través dels canals habituals.)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

15

Aprenentatge autònom

75

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'anàlisi i síntesi (instrumental).

   -

Disposar dels fonaments matemàtics, físics, econòmics i sociològics necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb l'electrònica, les telecomunicacions i la tecnologia de la informació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir els conceptes fonamentals de l’electromagnetisme i l’òptica.

 

Referits a habilitats, destreses

— Mostrar capacitat d’anàlisi, de síntesi i d’adaptació a noves situacions.
— Entendre els fenòmens elèctrics, òptics i atòmics.
— Mostrar destresa en la resolució de problemes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Camp elèctric

1.1. Càrrega elèctrica

1.2. Interacció elèctrica: llei de Coulomb

1.3. Camp elèctric

1.4. Flux del camp. Teorema de Gauss

1.5. Circulació del camp

1.6. Acció d’un camp sobre un dipol

2. Potencial elèctric

2.1. Potencial i diferència de potencial

2.2. Treball del camp i potencial. Energia potencial

2.3. Gradient del potencial i camp

2.4. Energia d’un sistema de càrregues

3. Conductors

3.1. Conductor en equilibri electroestàtic: propietats

3.2. Influència electroestàtica

3.3. Condensador. Associació de condensadors

3.4. Energia d’un condensador. Densitat d’energia

3.5. Condensador amb dielèctric

4. Corrent elèctric

4.1. Corrent elèctric: densitat i intensitat de corrent

4.2. Equació de continuïtat. Corrents estacionaris

4.3. Corrents de conducció. Llei d’Ohm local i integral

4.4. Resistència. Associació de resistències

4.5. Energia d’un corrent: efecte Joule

4.6. Generadors: força electromotriu, llei d’Ohm

4.7. Anàlisi de circuits: regles de Kirchhoff

5. Camp magnètic

5.1. Interacció magnètica: llei d’Ampère

5.2. Camp magnètic: lleis de Biot-Savart i de Laplace

5.3. Flux del camp

5.4. Circulació del camp: teorema d’Ampère

5.5. Força de Lorentz: moviment d’una càrrega en un camp

5.6. Acció d’un camp sobre una espira: moment magnètic

5.7. Medis magnètics. Imants

6. Inducció electromagnètica

6.1. Inducció electromagnètica: llei de Faraday, llei de Lenz

6.2. Camp elèctric d’inducció

6.3. Autoinducció i inducció mútua

6.4. Circuit RL

6.5. Energia magnètica d’un corrent i densitat d’energia

7. Corrent altern

7.1. Corrent altern. Equació fonamental del circuit RLC

7.2. Llei d’Ohm: impedància. Associació d’impedàncies

7.3. Potència i factor de potència

7.4. Ressonància

7.5. Transformador

8. Equacions de Maxwell

8.1. Corrent de desplaçament

8.2. Equacions de Maxwell

8.3. Camp electromagnètic i ones electromagnètiques

8.4. Espectre electromagnètic

9. Reflexió i refracció de la llum

9.1. Naturalesa de la llum i òptica geomètrica

9.2. Índex de refracció. Principi de Fermat

9.3. Lleis de la reflexió i la refracció

9.4. Reflexió total. Fibra òptica

10. Miralls, dioptres i lents

10.1. Miralls plans

10.2. Miralls esfèrics: equacions, diagrames de raigs

10.3. Lents primes: equacions, diagrames de raigs

10.4. Associació de lents. Aberracions

11. Instruments òptics

11.1. Càmera fotogràfica

11.2. Ull

11.3. Lent d’augment

11.4. Microscopi

11.5. Telescopi

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes magistrals amb l’exposició dels continguts bàsics de l’assignatura (3 h/setmana).
— Classes de problemes tipus on es resolen problemes relatius al temari de l’assignatura (1 h/setmana).
— Classes en què l’alumnat distribuït en grups reduïts resol problemes sota el guiatge d’un professor (1 h/setmana).
— Sessions de tutoria per atendre l’alumnat i respondre les preguntes sobre l’assignatura d’acord amb el procediment establert a l’inici de curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en una sèrie de proves durant el curs (qüestionaris, proves presencials, etc.) i una prova final que inclou: un apartat de problemes (50 %); un apartat de teoria amb preguntes de tipus test (25 %) i preguntes breus per avaluar el coneixement que té l’alumne dels conceptes i les lleis fonamentals. Una de les preguntes breus consisteix a definir alguns conceptes bàsics de l’assignatura (diferència de potencial, intensitat del camp elèctric, etc.) i les seves unitats corresponents en el SI. Obtenir una qualificació superior a 7 sobre 10 és un requisit indispensable per aprovar l’assignatura.

La qualificació final s’obté amb una mitjana ponderada de la qualificació de la prova final (60 %) i la qualificació de les activitats del curs (40 %), sempre que la qualificació que s’obtingui d’aquesta manera sigui superior a la de la prova final. En cas contrari, la qualificació que consta a l’acta és la de la prova final.
 

Reavaluació

La reavaluació consisteix en una prova final de problemes (50 %) i una prova final de teoria amb preguntes de tipus test (25 %) i amb preguntes breus (25 %).

Avaluació de competències

Competència: «Capacitat d’anàlisi i síntesi». La qualificació correspon a l’obtinguda en la prova final de problemes.

Competència: «Disposar dels fonaments matemàtics, físics, econòmics i sociològics necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb l’electrònica, les telecomunicacions i la tecnologia de la informació». La qualificació correspon a la qualificació final de l’assignatura.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova final que inclou: un apartat de problemes (50 %) i un apartat de teoria amb preguntes de tipus test (25 %) i amb preguntes breus (25 %). La qualificació final correspon a la de la prova final.

Reavaluació

La reavaluació consisteix en una prova final de problemes (50 % de la qualificació final) i una prova final de teoria amb preguntes de tipus test (25 %) i amb preguntes breus (25 %).

Avaluació de competències

Competència: «Capacitat d’anàlisi i síntesi». La qualificació correspon a la de la prova final de problemes.

Competència: «Disposar dels fonaments matemàtics, físics, econòmics i sociològics necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb l’electrònica, les telecomunicacions i la tecnologia de la informació». La qualificació correspon a la qualificació final de l’assignatura.