Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia i Empresa

Codi de l'assignatura: 363987

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Santiago Sempere Compte

Departament: Departament d'Empresa

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

15

Aprenentatge autōnom

90

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Habilitat per treballar de manera autōnoma (personal).

   -

Capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i lideratge (sistčmica).

   -

Capacitat d'organitzaciķ i gestiķ (instrumental).

( Capacitat d’analitzar, valorar i prendre decisions tecnològiques d’acord amb criteris de cost,
qualitat, seguretat, impacte social, sostenibilitat, temps i respecte dels principis ètics de la
professió (instrumental).)

   -

Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i de comunicar i transmetre (de manera oral i escrita) coneixements, procediments, resultats, habilitats i destreses en llengua nativa i estrangera.

   -

Capacitat d'anālisi i síntesi (instrumental).

   -

Disposar dels fonaments matemātics, físics, econōmics i sociolōgics necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnolōgics relacionats amb l'electrōnica, les telecomunicacions i la tecnologia de la informaciķ.

   -

Capacitat de cončixer i aplicar elements bāsics d'economia, necessitats de l'empresa, principis d'activitat empresarial i de gestiķ de recursos humans.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu principal d’aquesta assignatura és fer una anàlisi de l’empresa en el món actual. Els alumnes han de saber reconèixer i identificar les diferents àrees funcionals d’una organització, la relació que hi ha entre elles i els problemes de gestió d’una organització per poder proposar millores.

 

Referits a habilitats, destreses

Els alumnes, en acabar l’assignatura, han de ser capaços d’analitzar la situació d’una organització, conèixer com funciona internament i externament, i proposar millores per mantenir la competitivitat empresarial, aplicant les tècniques i metodologies apreses.

 

 

Blocs temātics

 

1. Introducciķ general

1.1. Concepte i definició d’empresa

1.1.1. L’empresa com a realitat econòmica. L’empresa com a sistema
1.1.2. L’empresa i el seu entorn. Responsabilitat social de l’empresa
1.1.3. Concepte i classes d’empresa. Explotació, societat mercantil i empresa. Les empreses i la propietat del capital

1.2. Emprenedoria

1.2.1. Descripció i exemple
1.2.2. Pla de negoci
        1.2.2.1. Guió general
        1.2.2.1. Un exercici pràctic

2. Ārea de gestiķ

2.1. La funció directiva

2.1.1. La presa de decisions
        2.1.1.1. Matrius de decisió
        2.1.1.2. Decisions seqüencials, arbres de decisió

2.2. Sistemes de planificació i control

2.2.1. El procés pressupostari
2.2.2. El pressupost de tresoreria

3. Ārea funcional: finances

3.1. La funció financera de l’empresa. La dimensió de l’empresa. Mètodes de mesura. Llindar de rendibilitat o punt mort

3.2. Estructura econòmica i estructura financera de l’empresa

3.2.1. Els cicles interns de l’empresa i el període de maduració
3.2.2. Els fons de maniobra. Anàlisi financera. Ràtios

3.3. Les inversions a l’empresa

3.3.1. Concepte i classes d’inversió
3.3.2. Elements bàsics en la selecció d’inversions
3.3.3. El procés temporal de la inversió

3.4. Una primera aproximació als models de selecció d’inversions

3.4.1. Mètodes estàtics de selecció d’inversions
3.4.2. Mètodes dinàmics
        3.4.2.1. El mètode del valor actual net
        3.4.2.2. El mètode de la taxa interna de rendibilitat
3.4.3. Adequació dels criteris de selecció d’inversions a la realitat. Inflació, risc, fiscalitat

3.5. El finançament propi

3.6. El finançament aliè

4. Ārea de producciķ

4.1. La producció a l’empresa

4.1.1. Concepte i classificació de les activitats productives
4.1.2. Objectius del sistema productiu
4.1.3. Les decisions del sistema productiu

4.2. Sistema de planificació i control PERT

4.2.1. El graf PERT
4.2.2. El PERT cost

4.3. La planificació de la producció

4.3.1. Consideracions generals sobre la programació lineal
4.3.2. El mètode símplex
4.3.3. Anàlisi de sensibilitat

4.4. La gestió dels inventaris

4.4.1. El problema de l’aprovisionament a l’empresa
4.4.2. El model de Wilson
4.4.3. Mètodes moderns de gestió: MRP i just a temps (just in time, JIT)

5. Ārea funcional: mārqueting i comercial

5.1. Conceptes bàsics de màrqueting

5.2. Les quatre P i les decisions estratègiques

5.2.1. Producte
        5.2.1.1. Definició i classificació dels productes
        5.2.1.2. Atributs del producte. La marca
        5.2.1.3. Llançament del producte i cicle de vida
        5.2.1.4. Posicionament i cartera de productes
5.2.2. Preu
        5.2.2.1. Concepte de preu
        5.2.2.2. Condicions i mètodes de fixació de preus
        5.2.2.3. Estratègia sobre preus
5.2.3. Distribució
        5.2.3.1. Definicions i funcions
        5.2.3.2. Canals de distribució. Definició i tipus
        5.2.3.3. Estratègies de distribució. Canals alternatius de distribució
        5.2.3.4. L’impacte de les noves tecnologies. El màrqueting digital
5.2.4. Comunicació
        5.2.4.1. La publicitat
        5.2.4.2. El marxandatge

5.3. La nova aproximació del màrqueting, les quatre C

6. Ārea de gestiķ dels recursos humans

6.1. L’estructura orgànica de l’empresa

6.1.1. L’organigrama de l’empresa
6.1.2. Models i estils d’organitzacions
6.1.3. Estils tradicionals d’organització i noves tendències a l’organització

6.2. La gestió dels recursos humans

6.2.1. Reclutament i selecció de personal
6.2.2. Formació de personal
6.2.3. Valoracions dels llocs de treball

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia aplicada es basa en classes magistrals complementades amb l’elaboració i la correcció d’exercicis a classe, el comentari de casos pràctics, etc.

S’intenta combinar teoria i pràctica comptant amb la participació de l’alumnat.

Les característiques principals de la metodologia són les següents:

Ensenyament-aprenentatge presencial:
1. Exposició del professor.
2. Treball en grup amb la proposta de problemes i casos, de manera que l’alumne els pugui discutir i resoldre amb els seus companys sota la supervisió del professor.
3. Exposició de l’estudiant: els problemes es resolen posteriorment a l’aula.
4. Examen: part de l’assignatura s’avalua amb un examen presencial.

Ensenyament-aprenentatge dirigit:
1. Treballs d’equip: al llarg del curs el professor proposa als alumnes la resolució d’entre tres i cinc casos pràctics que els alumnes resolen en grups reduïts fora de l’aula i que han d’entregar en un termini fixat.
2. Tutories presencials i virtuals.
3. Participació en fòrums virtuals.

Ensenyament-aprenentatge autònom:
1. Lectures.
2. Tests en línia.
3. Estudi personal.
4. Exàmens, organització dels apunts i/o material.
5. Cerca d’informació.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada és una opció que implica el seguiment de la matèria i consisteix en el lliurament de diferents activitats al llarg del semestre, en què l’estudiant obté diverses puntuacions relacionades amb evidències avaluables.

Per completar el procés d’avaluació continuada, l’estudiant ha d’examinar-se de tota l’assignatura en un examen final, la data del qual dictamina oportunament el Consell d’Estudis.
— Prova final (a l’aula): 50 %. Examen de caràcter pràctic i teòric. Cal un mínim de 3/10 en cadascuna de les parts.
— Prova parcial no eliminatòria: 20 %.
— Casos pràctics presencials, de tipus test amb remot o pràctiques (individuals o en grups de màxim tres persones; fora de l’aula): 20 %.
— Activitats de diferents tipus, com ara resolució d’exercicis, discussió, lliurament de treballs, presència a classe, participació, etc., que es fan a classe sense avís previ o que cal presentar. Se n’avalua la participació més que les qualificacions: 10 %.

Com pren, l’estudiant, la decisió d’escollir l’avaluació continuada?

El lliurament de la primera, o qualsevol, de les activitats proposades d’avaluació continuada implica que l’estudiant ha escollit aquesta opció d’avaluació, per la qual cosa l’examen final té, en qualsevol cas, un pes del 50 % de la nota final de l’assignatura.

L’examen final corresponent a l’opció d’avaluació continuada i d’avaluació única es fa el mateix dia i hora, però la ponderació és diferent.

En cas de detectar-se algun senyal de plagi/còpia en qualsevol activitat avaluable, la penalització consisteix a, com a mínim, qualificar-la amb un zero. Si un mateix alumne reincideix i plagia/copia una segona vegada durant el mateix curs, el professor avalua l’assignatura amb un zero i l’alumne no té dret a la reavaluació.

Reavaluació

S’aplica la normativa de l’ensenyament del grau.

 

Avaluaciķ única

Avaluació única: la nota de l’assignatura és la qualificació obtinguda a l’examen final.

L’avaluació única consisteix en un examen final, que correspon al 100 % de la nota. Aquest examen té dues parts amb una ponderació del 50 % cadascuna:
— una de teòrica (preguntes obertes);
— una de més pràctica (formada per problemes numèrics o casos per solucionar).

Per poder fer la mitjana entre la part teòrica i la pràctica cal tenir un mínim de 3 punts sobre 10 en cadascuna de les parts.

En cas de detectar-se algun senyal de plagi/còpia en qualsevol activitat avaluable, la penalització consisteix a, com a mínim, qualificar-la amb un zero. Si un mateix alumne reincideix i plagia/copia una segona vegada durant el mateix curs, el professor avalua l’assignatura amb un zero i l’alumne no té dret a la reavaluació.
 
Reavaluació

S’aplica la normativa de l’ensenyament del grau.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BLANCO RAMOS, FRANCISCO ; FERRANDO BOLADO, MÁXIMO. Dirección financiera de la empresa: inversiones. Madrid: Pirámide, 1996  Enllaç

  Curs bāsic de direcciķ financera sobre anālisi i selecciķ de projectes d’inversiķ.

BUENO CAMPOS, EDUARDO ; CRUZ ROCHE, IGNACIO ; DURÁN HERRERA, JUAN JOSÉ. Economía de la empresa: análisis de las decisiones empresariales. Madrid: Pirámide, [2000]  Enllaç

  Literatura especialitzada en els temes empresarials, que aporta una visiķ global dels principals problemes que se susciten en cadascuna de les ārees de la realitat de l’economia de l’empresa.

CASADESÚS FA, MARTÍ ; HERAS, IÑAKI ; MERINO DÍAZ DE CERIO, JAVIER. Calidad práctica  una guía para no perderse en el mundo de la calidad. Madrid: Prentice Hall Financial Times, 2005  Enllaç

CASTÁN FARRERO, JOSÉ MA. Fundamentos y aplicaciones de la gestión financiera de la empresa. 3a ed. Madrid: Pirámide, 2009  Enllaç

CUERVO GARCÍA, ÁLVARO, dir. Introducción a la administración de empresas. 6a ed. act. Madrid: Thomson-Civitas, 2008  Enllaç

Fundamentos de dirección de empresas: conceptos y habilidades directivas. 2a ed. Madrid : Thomson, 2014  Enllaç

GIL LAFUENTE, JAUME. Marketing para el nuevo milenio: nuevas técnicas de gestión comercial en la incertidumbre. Madrid: Pirámide, 1997  Enllaç

  Manual de suport que té un clar contingut prāctic i toca diferents aspectes del subsistema de comercialitzaciķ.

Guía práctica de economía de la empresa II: áreas de gestión y producción: teoría y ejercicios. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2007  Enllaç

  Guia prāctica que desenvolupa els diferents temes de les ārees de l’economia de l’empresa continguts en el programa de l’assignatura.

GUITART TARRÉS, LAURA ; NUÑEZ CARBALLOSA, ANA. Problemas de economía de la empresa. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2006  Enllaç

  Llibre d’exercicis resolts dedicats a l’estudi dels principals instruments i criteris de decisiķ.

KOTLER, PHILIPP. Dirección de marketing. 12a ed. Madrid: Pearson educación, 2006  Enllaç

  Manual teōric amb exemples prāctics que s’ajusta, grācies a la seva amplitud, al desenvolupament de les diferents variables del mārqueting. També es disposa de l’ediciķ de l’any 2006 de l’editorial Pearson Educaciķn.

LAMBIN, JEAN-JACQUES. Marketing estratégico. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, 2003  Enllaç

  Manual teōric amb exemples prāctics que s’ajusta, grācies a la seva amplitud, al desenvolupament de les diferents variables del mārqueting.

SANTESMASES MESTRE, MIQUEL. Marketing: conceptos y estrategias. 6a ed. Madrid: Pirámide, 2012  Enllaç

  Manual teōric amb exemples prāctics que s’ajusta, grācies a la seva amplitud, al desenvolupament de les diferents variables del mārqueting.

SUÁREZ SUÁREZ, ANDRÉS-SANTIAGO. Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. 22a ed. Madrid: Pirámide, 2014  Enllaç

  Estudi rigorķs de l’empresa des del vessant financer.

Texto guia de fundamentos de economia de la empresa (Teoría y ejercicios)

  Guia prāctica que desenvolupa els diferents temes de les ārees de l’economia de l’empresa continguts en el programa de l’assignatura.