Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia i Societat en el Mˇn Contemporani

Codi de l'assignatura: 364006

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Jordi Ibarz Gelabert

Departament: Departament d'Hist˛ria i Arqueologia

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  PrÓctiques amb documents

Presencial i no presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

12

Aprenentatge aut˛nom

84

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat les assignatures Història Contemporània i Món Actual, corresponents al segon any del grau, i tenir-ne acreditats els coneixements suficients.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anÓlisi, de sÝntesi, de visions globals i d'aplicaciˇ dels coneixements a la prÓctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciˇ a noves situacions).

   -

CE6 - Capacitat d'aprofundir en diversos perÝodes hist˛rics.

   -

CE14 - Capacitat de plantejar temes d'anÓlisi i de reflexiˇ que puguin contribuir a reforšar el pensament crÝtic en el camp del coneixement hist˛ric i dels debats historiogrÓfics.

   -

CE5 - Visiˇ integradora. Capacitat de criticar els reduccionismes i les simplificacions que distorsionen la comprensiˇ i l'explicaciˇ dels fets hist˛rics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Aprofundir el coneixement sobre l’evolució del desenvolupament econòmic i social del món contemporani, analitzant temes i problemes diferents dels esquemes habituals de les assignatures obligatòries.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. El llegat del passat en el mˇn actual

1.1. La relació entre població i recursos

1.2. La societat de l’antic règim i els seus límits de creixement

1.3. La protoindustrialització i els límits de l’economia orgànica

2. Industrialitzaciˇ, canvis econ˛mics i socials (1760-1870)

2.1. La industrialització. Models de difusió i divergències al si d’Europa

2.2. Els costos socials de la industrialització, els debats sobre els nivells de vida i benestar, una visió no-androcèntrica

2.3. Moviments socials, sindicalisme, classe i gènere

3. La Primera Globalitzaciˇ, creixement i desintegraciˇ de l’economia mundial (1870-1945)

3.1. La crisi econòmica (1873-1895) i les sortides de la crisi

3.2. De la Primera Guerra Mundial al Crac de 1929

3.3. La Revolució Russa i el sistema soviètic

4. Cap a la globalitzaciˇ i les crisis del present (1945-2010)

4.1. El keynesianisme i l’estat del benestar en l’època daurada del capitalisme

4.2. La crisi econòmica dels 70 i la fi del pacte social

4.3. Crisi del treball, precarietat i noves formes de pobresa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència consisteix en l’exposició dels continguts principals referents a cada tema. Hi ha diversos textos que cal llegir prèviament a cada tema per poder seguir el curs adequadament. Les pràctiques que s’han de dur a terme consisteixen en el treball amb documents i la lectura de material bibliogràfic vinculats amb els diversos blocs de l’assignatura constituint una aplicació pràctica dels elements teòrics o resseguint els diversos debats plantejats durant el curs.

La metodologia de les activitats s’adequarà a l’escenari de docència mixta que preveu la UB i, en qualsevol cas, s’ajustarà sempre a les directrius de les autoritats sanitàries en cada moment en aspectes com ara capacitat màxima de les aules, restriccions de mobilitat per l’edifici i distanciament mínim entre l’alumnat.

Les activitats teòriques es faran, majoritàriament, de manera no presencial. Les activitats pràctiques es faran, majoritàriament, de manera presencial. Caldrà, doncs, que l’alumne compti amb l’equipament informàtic adient per a poder seguir i participar en les activitats no presencials.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

• Exercicis avaluatius, que seran un mínim de dos (40 % de la nota final). 
• Quatre pràctiques avaluades (15 % cadascuna, 60% de la nota final).

Els exercicis avaluatius seran, en principi, presencials. No obstant, ateses les circumstàncies sanitàries presents, en cas de necessitat es substituiran per altres exercicis que puguin realitzar-se virtualment.

Tant els exercicis avaluatius com les pràctiques es distribuiran de forma esglaonada i proporcional en el temps durant la realització de l’assignatura.

En el cas de l’avaluació continuada és necessari realitzar totes les proves per tal de poder calcular la nota final de l’assignatura. Si no s’aporten totes les proves, la qualificació final serà un “No presentat”.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Tal com preveu la normativa de la UB, dins els terminis establerts per a cada semestre, s’ha de fer constar explícitament i documentalment la voluntat d’acollir-se a l’avaluació única mitjançant document escrit i degudament signat pel responsable de l’assignatura.

Es valora amb un examen en què es tenen en compte diverses lectures obligatòries i el contingut general de l’assignatura i que equival al 100% de la nota final.

La data, l’hora i l’aula de la prova d’avaluació única es publiquen al web de la Facultat.


Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació per a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de reavaluació estableix el mes de març per a les assignatures del primer semestre i de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre.

La prova de reavaluació és la mateixa que la de l’avaluació única.

La data, l’hora i l’aula de la prova de reavaluació es publiquen al web de la Facultat.