Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Vells i Nous Conflictes en el Món Actual

Codi de l'assignatura: 364008

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Antoni Segura Mas

Departament: Departament d'Història i Arqueologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

56

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CE6 - Capacitat d'aprofundir en diversos períodes històrics.

   -

CE9 - Capacitat de donar coherència i significat a la informació recopilada a partir de la utilització dels recursos instrumentals de la història. Criteris per establir-ne la fiabilitat. Contrastar, organitzar i sistematitzar la informació. Fonts digitals i fonts orals.

   -

CE10 - Consciència dels temes i problemes de la societat actual. Arrels històriques de les problemàtiques actuals (sostenibilitat, globalització, drets humans, igualtat de gènere, cultura de la pau). Relació entre el passat i el present.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Aproximar-se als canvis que s’han produït i a la conflictivitat mundial després de la fi de la Guerra Freda, així com als diferents mecanismes utilitzats en la resolució de conflictes, amb l’objectiu de fer estudis de cas.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Vells conflictes i noves guerres imperials

*  • La naturalesa política dels vells conflictes
• Les noves guerres imperials

2. El nou poder mundial

*  • De la fi de l’equilibri de poders al multilateralisme difús
«Soft Power» i «Hard Power»
• Geopolítica i geoestratègia
• La lluita pels recursos energètics

3. Les noves característiques dels conflictes

*  • Conflictes asimètrics i població civil
• Conflictes identitaris i enfrontaments comunitaris
• Els reptes del nou terrorisme internacional. L’11-S de 2001

4. La mediació en conflictes oberts

*  • La mediació internacional (I): el paper de les Nacions Unides
• Ingerència humanitària i legitimitat de l’ús de la força

5. Eines per resoldre conflictes

*  • La mediació internacional (II): les organitzacions no governamentals
• Justícia transicional, justícia restaurativa i reconciliació a l’Amèrica Central
• Transició política i memòria històrica. Les comissions de la veritat i de drets humans

6. Política, narcotràfic i xarxes il·legals

*  • Violència política i narcotràfic
• De la gihad global al narcotràfic, el segrest i les xarxes d’immigració il·legal

7. De la modernitat a la postmodernitat: l’estat segons Robert Cooper

*  • La resolució política dels conflictes

8. De la crisi sistèmica al nou paradigma del poder mundial

*  • El tractament mediàtic dels conflictes. Xarxes socials i noves tecnologies
• Escrivint el futur: les revoltes àrabs
• I després de la crisi? Potències emergents i potències regionals
• Conclusions: la reconfiguració del poder mundial

9. Fonts d’informació i instruments de treball per estudiar els conflictes armats i les guerres al món actual

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de les activitats s’adequarà a l’escenari de docència mixta que preveu la UB i, en qualsevol cas, s’ajustarà sempre a les directrius de les autoritats sanitàries en cada moment en aspectes com ara capacitat màxima de les aules, restriccions de mobilitat per l’edifici i distanciament mínim entre l’alumnat.

Les activitats teòriques es faran, majoritàriament, de manera no presencial. Les activitats pràctiques es faran, majoritàriament, de manera presencial. Caldrà, doncs, que l’alumne compti amb l’equipament informàtic adient per a poder seguir i participar en les activitats no presencials.

La docència es basa en les explicacions del professor, que emprarà diversos recursos per tal de fer més interactiu l’aprenentatge: llibres, articles, audiovisuals, films, etc., així com la realització d’alguna activitat pràctica a l’aula. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es valora a partir de diverses activitats:

― Dos exàmens conceptuals (cadascun compta un 30 % de la nota).

― Una ressenya d’un llibre, article, etc., o bé un comentari de text (20 % de la nota).

― Un comentari sobre documentals audiovisuals (20 % de la nota).

 

Avaluació única

Tal com preveu la normativa de la Universitat de Barcelona, dins els terminis establerts per a cada semestre, s’ha de fer constar explícitament i documentalment la voluntat d’acollir-se a l’avaluació única mitjançant document escrit i degudament signat pel responsable de l’assignatura.

Consisteix en un únic exercici sobre els continguts de l’assignatura (100 % de la qualificació).

La data, l’hora i l’aula de la prova d’avaluació es publiquen al web de la Facultat.


Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació per a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. 

El calendari de reavaluació estableix el mes de març per a les assignatures del primer semestre i de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre. 

La prova de reavaluació és la mateixa que la de l’avaluació única.

La data, l’hora i l’aula de la prova de reavaluació es publiquen al web de la Facultat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BALENCIE, Jean-Marc; De LA GRANGE, Arnaud, Les nouveaux mondes rebelles. Conflits, terrorisme et contestations, París, Éditions Michalon, 2005.
  Enllaç

COURMONT, B.; RIBNIKAR, D., Les guerres asymétriques. Conflits d’hier et d’aujourd’hui, terrorisme et nouvelles menaces, París, PUF/IRIS, 2002.
  Enllaç

DANIEL, S. (da.), Guerres d’aujoud’hui. Pourquoi ces conflits? Peut-on les résoudre?, París, Éditions Delavilla, 2008.
  Enllaç

ESCOLA de Cultura de Pau, Justícia Transicional, n. 1, octubre de 2007: 
  Enllaç

IGNATIEFF, Michael, El nuevo imperio americano. La reconstrucción nacional en Bosnia, Kosovo y Afganistán, Barcelona, Paidós, 2003.
  Enllaç

JEAN, F.; RUFIN, J.-Ch., Économie des guerres civiles, París, Hachette, 1996.
  Enllaç

KALDOR, M., Las nuevas guerras, Barcelona, Tusquets, 2001.
  Enllaç

KLARE, M.T., Guerras por los recursos. El futuro escenario del conflicto global, Barcelona, Urano, Col.Tendencias, 2003.
  Enllaç

NYE Jr., Joseph S., La paradoja del poder norteamericano, Madrid, Taurus, 2003.
  Enllaç

SUAU, Jaume, Rwanda, guerra i pau. Les claus per entendre un conflicte, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2009.
  Enllaç

VEIGA, Francisco, El desequilibrio como orden. Una historia de la Posguerra Fría, 1990-2008, Madrid, Alianza, 2009.
  Enllaç

WALLENSTEEN, P., Peace research: Theory and practice, Londres, Routledge, 2011.
  Enllaç

ZAKARIA, Fareed, El mundo después de USA, Madrid, Espasa Calpe, 2009.
  Enllaç

ZOLO, Danilo, Terrorismo humanitario. De la guerra del Golfo a la carnicería de Gaza, Barcelona, Edicions Bellaterra, 2011.
  Enllaç

Segura, Antoni: Estados Unidos, el islam y el nuevo orden mundial. De la crisis de los rehenes de 1979 a la primavera árabe. Madrid, Alianza 2013  Enllaç