Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història de l'Amèrica Prehispànica

Codi de l'assignatura: 364012

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Natalia Moragas Segura

Departament: Departament d'Història i Arqueologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat abans l’assignatura Història d’Amèrica.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CE14 - Capacitat de plantejar temes d'anàlisi i de reflexió que puguin contribuir a reforçar el pensament crític en el camp del coneixement històric i dels debats historiogràfics.

   -

CE6 - Capacitat d'aprofundir en diversos períodes històrics.

   -

CE9 - Capacitat de donar coherència i significat a la informació recopilada a partir de la utilització dels recursos instrumentals de la història. Criteris per establir-ne la fiabilitat. Contrastar, organitzar i sistematitzar la informació. Fonts digitals i fonts orals.

   -

CE5 - Visió integradora. Capacitat de criticar els reduccionismes i les simplificacions que distorsionen la comprensió i l'explicació dels fets històrics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Adquirir i fer servir les eines teòriques i metodològiques per estudiar l’Amèrica prehispànica.
• Conèixer l’evolució històrica, les institucions i la ideologia de les cultures prehispàniques de la zona.
• Dur a terme estudis de cas sobre problemàtiques d’estudi i interpretació arqueològica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la història de l’Amèrica Antiga .

*  Conceptes generals de la historiografia i principals tendències teòriques per  l’Amèrica Prehispànica. Medi ambient i cronologia. Arqueologia i etnoarqueologia. Fonts Històriques i Etnohistòria.

2. Tecnologia i recursos de les poblacions prehispàniques.

*  Es revisaran els principals recursos tecnològics que tenen les poblacions prehispàniques per adaptar-se al medi ambient i desenvolupar-se.

3. La vida a la ciutat i el camp

*  Els procés de sedentarització comporta la creació d’assentaments estables que es desenvoluparan , en alguns casos, en assentaments molt més complexos com son les ciutats.  La vida urbana a l’Amèrica Antiga suposa la creació de grans infraestructures de gestió de l’aigua , construccions altament especialitzades dedicades a la religió i a la política , espais pel lleure , espais per la distribució de persones i béns.  Alguns exemples Teotihuacan, Tikal, Tenochtitlan, Caral, Cuzco. 

4. Poder i política a l’Amèrica Antiga

*  Malgrat no podem comptar amb fonts històriques i escriptura en  gran part de les cultures prehispàniques sí que podem identificar elements claus de com i de quina manera s’exerceix el poder de les elites sobre la població i les relacions entre elles. Politica i religió es constitueix en un binomi clau . Parlarem de la guerra i el conflicte , els sacrificis rituals com exercici del poder i les representacions del poder en la cultura material. També de la crisis del poder i el col.lapse dels sistemes urbans,

5. La gestió del temps i la cultura visual en les societats prehispàniques

*  Parlarem dels calendaris i la concepció del temps així com els elements que composen la cultura visual de les poblacions prehispàniques. La idea de bellesa, la vestimenta i la concepció del cos.

6. El món indígena al segle xvi

*  La conquesta suposa el final del món prehispànic, però no del món indígena. És un període de canvis i transformacions substancials en les arrels culturals, i de creació de noves identitats i nous actors en el continent americà. Es fa una petita introducció des d’una perspectiva etnohistòrica de les modificacions i pervivències del món indígena en una societat canviant i en transformació.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es basa en la combinació de classes magistrals amb pràctiques i seminaris a partir de la lectura crítica de bibliografia i fonts documentals. Alhora també s’inclourà de forma puntual nous models com l’aula invertida. Es desenvolupen de manera dinàmica a l’aula amb la participació activa dels estudiants.

Malgrat això caldrà tenir em compte que :

La metodologia de les activitats s’adequarà a l’escenari de docència presencial que preveu la UB en un context de normalitat acadèmica. En el cas que l’evolució de la pandèmia no ho permeti, la docència s’ajustarà a les directrius de les autoritats sanitàries vigents en cada moment, existint la possibilitat que calgui implantar un model de docència mixta que combini la presencialitat i la no presencialitat. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per superar l’assignatura cal aprovar les activitats següents:

— Realització d’un treball de recerca  (40 %)

— Quadern d’activitats que serà proporcionat per la professora durant el curs  (40 %)

— Participació al fòrum  (20 %)

Qualsevol evidència de plagi serà causa de un suspens inmediat (nota numèrica 0)  de l’activitat i/ o treball presentat sense possibilitat de repetir o corregir  la prova. 

 

Avaluació única

Tal com preveu la normativa de la Universitat de Barcelona, dins els terminis establerts per a cada semestre, s’ha de fer constar explícitament i documentalment la voluntat d’acollir-se a l’avaluació única mitjançant un document escrit, degudament signat pel responsable de l’assignatura.

Cal aprovar un examen dels continguts teòrics segons el temari i seminaris presentats a classe (té un valor del 100 % de la qualificació final).

La data, l’hora i l’aula de la prova d’avaluació única es publiquen al web de la Facultat.

En el cas de que l’exàmen es fes en modalitat virtual .Qualsevol evidència de plagi serà causa de un suspens inmediat (nota numèrica  sense possibilitat de repetir o corregir  la prova. 
Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació per a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de reavaluació estableix el mes de març per a les assignatures del primer semestre i de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre. 

La prova de reavaluació és la mateixa que la de l’avaluació única.

La data, l’hora i l’aula de la prova de reavaluació es publiquen al web de la Facultat.

En el cas de que l’exàmen es fes en modalitat virtual .Qualsevol evidència de plagi serà causa de un suspens inmediat (nota numèrica  sense possibilitat de repetir o corregir  la prova.