Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: PrÓctiques Externes Optatives

Codi de l'assignatura: 364020

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Angel Casals Martinez

Departament: Departament d'Hist˛ria i Arqueologia

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

150

(La normativa de prÓctiques externes del centre estableix que es fan 210 hores de prÓctiques a la instituciˇ o empresa.)

 

-  PrÓctiques externes

Presencial

 

150

 

 

Recomanacions

 

• Els alumnes han d’haver superat un mínim de 135 crèdits del grau en el moment de presentar la sol·licitud per cursar aquesta assignatura.
• Per poder optar a matricular-se d’aquesta assignatura, l’estudiant ha de tenir d’expedient una nota mitjana ponderada de 6 o superior.


Altres recomanacions

Consulteu la normativa de pràctiques externes de la Universitat de Barcelona.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anÓlisi, de sÝntesi, de visions globals i d'aplicaciˇ dels coneixements a la prÓctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciˇ a noves situacions).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Aplicar i complementar els coneixements adquirits en la formació acadèmica, afavorint l’adquisició de competències mitjançant l’activitat formativa en empreses, entitats i institucions públiques o privades que serveixin de preparació per exercir activitats professionals o laborals ulteriors.

 

Referits a habilitats, destreses


• Tenir un primer contacte amb el món laboral i adquirir la perícia i les competències adients per a l’exercici d’activitats professionals.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. PrÓctiques externes optatives

*  
Hi ha una sessió informativa inicial que s’inclou dins de l’avaluació final.

1.1. Activitat externa

Pròpiament, pràctiques en empreses o institucions col·laboradores. L’assistència del tutor garanteix el desenvolupament correcte de la pràctica.

1.2. Treball individual dirigit

Tasca global de l’estudiant, supervisada pel tutor acadèmic.

1.3. Memòria sobre l’activitat 

Treball en què l’estudiant presenta amb detall i valora críticament tota la tasca acadèmica (intel·lectual i pràctica) duta a terme al llarg de l’assignatura.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


• Les pràctiques externes es duen a terme sota la supervisió de la Facultat i mitjançant un conveni signat amb les empreses o institucions.
• La coordinació general de les pràctiques externes correspon al vicedegà acadèmic.
• Cada ensenyament té un coordinador de pràctiques i diferents tutors acadèmics que en fan el seguiment. El coordinador de pràctiques de cada ensenyament el nomena el degà a proposta dels consells d’estudis. Els tutors són designats pels consells d’estudis.
• L’empresa o institució nomena un tutor que s’encarrega de garantir el procés formatiu de l’estudiant.
• Amb posterioritat a la matrícula i abans de començar les pràctiques, l’estudiant ha d’assistir a una sessió informativa i formativa —que es convoca oportunament i que s’inclou en l’avaluació final— on s’informa dels trets generals del seu pla formatiu.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Els elements per dur a terme l’avaluació són:
• Un informe valoratiu sobre el rendiment de l’estudiant fet pel tutor de pràctiques de l’empresa o institució. Aquest informe segueix el model establert per la Facultat.
• Memòria escrita que ha de redactar l’estudiant sobre el conjunt de l’activitat externa desenvolupada, i que ha de lliurar al tutor acadèmic.
• Informe final del tutor acadèmic (a partir de les dades extretes dels ítems de les diferents memòries; i amb la valoració del seguiment col·lectiu i particular del conjunt de sessions presencials i de tutorització del treball dirigit).

El percentatge corresponent als diferents ítems d’avaluació, respecte del total de la qualificació, és el següent:

• Seguiment del treball dirigit, 25 % de la nota.
• Informe del tutor extern, 25 % de la nota.
• Memòria de l’estudiant per al tutor acadèmic, 50 % de la nota.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Ateses les característiques específiques d’aquesta assignatura, no estan previstes ni l’avaluació única ni tampoc la reavaluació.