Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Arquitectura del Gòtic Meridional

Codi de l'assignatura: 364024

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Francesca Español Bertran

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

3

 

-  Seminari

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

53

 

 

Recomanacions

 

Les sortides de camp són obligatòries.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG7 - Capacitat de lectura de l'entorn.

   -

CG8 - Dots d'observació visual.

   -

CE4 - Adquirir una visió integrada i alhora diferenciada dels diferents llenguatges artístics, de les tècniques de producció artística i dels instruments d'anàlisi aplicats a la història de l'art.

   -

CE6 - Aprendre a treballar amb les fonts documentals i literàries de la història de l'art.

   -

CE1 - Obtenir una consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la història de l'art.

   -

CE8 - Obtenir un coneixement pràctic dels processos bàsics de la metodologia científica en història de l'art.

   -

CE2 - Obtenir una visió diacrònica general i regional de la història de l'art que permeti de situar els processos artístics universals principals.

   -

CE9 - Desenvolupar visions crítiques de la història i les problemàtiques actuals de la conservació, documentació, difusió i gestió del patrimoni històric, artístic i cultural.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Aproximar-se a l’arquitectura com a marc integrador de totes les arts.

— Avaluar les singularitats que signifiquen l’arquitectura gòtica meridional i la seva filiació.

— Aproximar-se al sistema de treball dins una fàbrica gòtica i les jerarquies laborals que s’hi atesten.

— Analitzar la morfologia arquitectònica en el seu context.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Presentació del tema

*  Marc geogràfic. Cronologia. Historiografia

1.1. Àmbit geogràfic. Característiques morfològiques. Tipologia. Historiografia

1.2. Fonts i documents

1.3. La ciutat i l’escenari rural

1.4. Els edificis religiosos

1.5. El marc constructiu: materials i artífexs

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes teòriques: aporten els coneixements sobre el marc artístic en què s’insereixen les obres més destacades i s’ensenya a interpretar-les.

— S’analitzen i comenten les fonts i les lectures recomanades.

— Les sortides són obligatòries i tenen com a objectiu conèixer i avaluar les característiques dels paraments in situ.

---En funció de com evolucioni la pandèmia  de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitaries, les activitats i/o  metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciarà amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Prova escrita I (50 %).

— Prova escrita II (50 %).

— Treball opcional.

 

Avaluació única

L’alumne que ho hagi sol·licitat dins el termini establert té dret a un examen final de curs. La data límit és el 15 de març.

Una prova escrita (100%)

 

Reavaluació

La reavaluació té lloc als mesos de març i de juliol, per a les assignatures del primer semestre i per a les assignatures anuals i de segon semestre, respectivament.

La reavaluació segueix el mateix model que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

 

·La naissance et l’essor du gothique meridional au XIIIe. siècle, ("Cahiers de Fanjeaux" 9), Toulouse 1974

·RECHT, R. (dir.), Les bâtisseurs des cathédrales gothiques, <catàleg d’exposició>, Strasbourg 1989

·PLADEVALL, A. (dir.). Catalunya gòtica: Arquitectura I-III, Barcelona 2001-2003

·ESPAÑOL, F. El gòtic català, Barcelona 2002

·MIRA, E. ZARAGOZÀ, A. Arquitecturas del gótico Mediterráneo, (2 vols.), Valencia  2003