Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Perspectives Feministes a la Histņria de l'Art

Codi de l'assignatura: 364069

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Assumpta Bassas Vila

Departament: Departament d'Histņria de l'Art

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

(Les classes seran presencials o no presencials en funció de les circumstąncies sanitąries que es produeixin durant el desenvolupament del curs)

 

-  Teoricoprąctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

1,5

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

1,5

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

3

 

-  Taller experimental

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autņnom

53

 

 

Recomanacions

 

Es recomana un nivell mitjà/alt d’anglès per poder llegir i treballar amb alguns textos que es faran servir als seminaris i/o classe i algun material audiovisual, així com per accedir a l’aprofundiment de la matèria a través de part de la bibliografia.


Altres recomanacions

Es recomana motivació i disponibilitat per a experimentar un exercici de recerca puntual amb llenguatges artístics i performàtics (Art Based Research).

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comś / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG7 - Capacitat de lectura de l'entorn.

   -

CE3 - Saber interpretar les aportacions derivades de la historiografia de l'art.

   -

CE6 - Aprendre a treballar amb les fonts documentals i literąries de la histņria de l'art.

   -

CE8 - Obtenir un coneixement prąctic dels processos bąsics de la metodologia cientķfica en histņria de l'art.

   -

CE9 - Desenvolupar visions crķtiques de la histņria i les problemątiques actuals de la conservació, documentació, difusió i gestió del patrimoni histņric, artķstic i cultural.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Introduir-se en un corpus de textos, pràctiques i debats de les historiadores feministes de l’art pioneres, així com en els principals corrents de pensament feminista que han revolucionat la disciplina de la història de l’art i obren debats clau sobre els cànons, les narratives històriques i els seus usos ideològics i socials.

• Conèixer l’àmbit cronològic que abraça des del naixement de la història feminista de l’art en el si del moviment de les dones, a la dècada dels setanta als Estats Units i Anglaterra, fins a les pràctiques originades en contextos geogràfics concrets en les passades dècades i fins a actualitat.

• Familiaritzar-se amb les eines procedents del pensament feminista: conceptes essencials per a l’estudi dels objectes i pràctiques artístiques, anàlisi crítica del discurs, pràctiques d’escriptura i pensament creatiu des del text i més enllà del text entès en un sentit tradicional, abordant l’exposició, la curadoria, la crítica d’art, l’activació d’arxius i col·leccions físiques i virtuals, les plataformes de treball digitals i les pràctiques col·laboratives com a metodologies útils per impulsar el desenvolupament de la història de l’art del passat i del present des d’una concepció sexuada del coneixement i la cultura.

 

 

Blocs temątics

 

1. La revolució feminista i la histņria de l’art: teories i prąctiques polķtiques

2. La histņria de l’art, pot sobreviure al feminisme? De les "intervencions feministes" en el cąnon a la "mediació necessąria" en un nou paradigma historiogrąfic

3. Escriure l’art, escriure l’artista, escriure la histņria. El repte personal de l’escriptura

4. El nus de la genealogia materna i la universalitat de l’experičncia femenina

5. Casos d’estudi sobre qüestions obertes al debat actual: la monografia d’artista, el mite de l’objectivitat, el control de la memņria col·lectiva, les narratives de la histņria, la teoria de les emocions, la subjectivitat, el parčntesi de la veritat, etc.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Metodologies teoricopràctiques i metodologies integrades, basades en el treball de procés per projectes i en la nova cultura de creació de coneixement relacional i cooperatiu. Bàsicament, el curs es desenvolupa a través d’un seminari de lectures, pràctiques d’escriptura i de recerca, espais de diàleg, presentacions de l’alumnat i sortides de camp —activitats orientades i moderades per la professora en un clima que ens faci sensibles al procés d’aprenentatge individual i a les necessitats d’aprenentage en grup. El mètode proposa desenvolupar compassadament tres dimensions de la relació ensenyament-aprenentatge:

— l’autoconeixement/l’autoaprenentatge

— la relació col·laborativa en el treball historiogràfic

— la pràctica historiogràfica en contextos reals

Es portaran a terme dinàmiques de classe que activin el treball amb el text i, més enllà del text, que promoguin una universitat sense parets a través de les TIC, que inspirin la creació de maneres innovadores de conèixer i d’interactuar amb el pensament cultural de les dones i orientin la generació de coneixement nou per a la història.

NOTA: “En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació i, en cap cas, no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria”.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i inclou l’assistència a les sessions del programa/cronograma que es presenta a principi de curs (subjecte a les modificacions que siguin necessàries segon indiquin les normatives sanitàries). És necessari realitzar tots els exercicis en les dates previstes (o pròrrogues demanades) per tal de poder calcular la nota final de l’assignatura. Els registres d’avaluació 1, 2, 3 són necessaris per tal d’aconseguir la qualificació final i són:

1. Exercicis demanats a classe periòdicament: 25% (el primer 5% + el segon 10% , el tercer 10%)

2. Concepció i realització d’un projecte en grup i la seva presentació oral o audiovisual (depèn de presencialitat/no presencialitat): 25 %

3. Elaboració i lliurament en paper imprès i maquetat d’un dietari de curs/quadern de bitàcola que inclogui la modificació dels exercicis feta a partir de la correcció feta, més el relat personal dels temes i del procés d’aprenentatge segons pautes donades a principi de curs: 50%

 

 

Avaluació śnica

No es recomana l’opció de l’avaluació única perquè es tracta d’una assignaturaque demana implicar-se en un procés de treball individual i en grup i valora registres de procés.  
L’estudiant pot acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única sol·licitant-ho amb full oficial i en el període previst del calendari acadèmic aprovat per la Facultat (1er quadrimestre el 31 d’octubre, 2021) i amb el procediment establert per la professora que és la presentació personal de la sol·licitud

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de presentar tots els exercicis demanats durant el curs 1, 2, 3  el dia de l’avaluació i complir els requisits següents:

— Assistir a dues tutories (una a l’inici de curs i una altra a mig curs)

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (excepte el treball en grup) per avaluació final.

— El treball en grup queda substituit per una  presentació oral sobre un tema acordat amb la professora a la primera tutoria.


Reavaluació

La reavaluació té lloc als mesos de març i juliol per a les assignatures del primer semestre, i per a les assignatures anuals i de segon semestre, respectivament.

La reavaluació segueix el mateix model que l’avaluació única i té com a requisit previ una sessió de tutoria amb la professora.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Broude, Norma, and Mary Garrard. Feminism and Art History: Questioning the Litany. New York: Harper & Row, 1982.  EnllaƧ

Parker, Rozsika, and Griselda Pollock. Old Mistresses: Women, Art and Ideology. London: I. B. Tauris, 2013.  EnllaƧ

Broude, Norma, and Mary Garrard. The Expanding Discourse: Feminism and Art History. New York: Harper Collins, 1992.

Exemplar al CCUC.  EnllaƧ

Broude, Norma i Garrard, Mary. Reclaiming female agency : feminist art history after postmodernism. Berkeley : University of California Press, 2005.  EnllaƧ

Pollock, Griselda. Differencing the canon : feminist desire and the writing of art’s histories. London ; Routledge, 1999.  EnllaƧ

Deepwell, Katy. Women artists and modernism. Manchester ; Manchester University Press ; 1998.  EnllaƧ

Pollock, Griselda (ed). Generations & geographies in the visual arts : feminist readings. London ; Routledge, 1996.  EnllaƧ

Nochlin, Linda. Situar en la Historia. mujeres, arte y sociedad. Madrid: Akal, 2020  EnllaƧ

Pollock, Griselda. Vision and difference : femininity, feminism, and histories of art. London: Routledge, 1988.  EnllaƧ

Parker, Rozsica i Pollock, Griselda. Old mistresses : women, art, and ideology. London : Routledge & Kegan Paul, 1981.  EnllaƧ

Robinson, Hilary. Feminism-art-theory : an anthology, 1968-2000. Oxford ; Blackwell Publishers, 2001.  EnllaƧ

Pollock, Griselda. Visión y diferencia: feminismo feminidad e historias del arte. Buenos Aires: Editorial Fiordo, 2015.

Lippard, Lucy R. From the center: Feminist essays on women’s art. New York: E.P.Dutton, 1976


Exemplar al CCUC  EnllaƧ

Raven, Arlene, Cassandra L. Langer, and Joanna Frueh. Feminist art criticism: An anthology. Ann Arbor: UMI Research Press, 1988.  EnllaƧ

Mayayo, Patricia. Historias de mujeres,  historias del arte. Madrid: Cátedra, 2003.  EnllaƧ

Aliaga, Juan Vicente  i  Mayayo, Patricia  [textos: Juan Vicente Aliaga, Assumpta Bassas Vila, Olga Fernández López, Noemí de Haro García, Patricia Mayayo ... [et al.]. Genealogías feministas en el arte español : 1960-2010 . Madrid: This Side Up, 2013.  EnllaƧ

Cordero Reiman, Karen i Sáenz, Inda (comp.) Crítica feminista en la teoría e la historia del arte. Mexico: Universidad Iberoamericana, 2007.  EnllaƧ

Faxedas, Lluïsa (comp.) Feminisme i Història de l’art. Girona: Documenta universitaria, 2009.  EnllaƧ

Michaud, Yves (ed.) Féminisme, art et histoire de l’art. París: École nationales Supérieure des Beaux-Arts, 1994  EnllaƧ

Zegher, Catherine (ed.) Inside the Visible. An Elliptical Traverse of 20th Century Art: in, of and from the feminine. Boston: ICA, 1996.  EnllaƧ

Pollock, Griselda. Encuentros en el museo feminista virtual : tiempo, espacio y el archivo / Griselda Pollock ; introducción y traducción de Laura Trafí-Prats. Madrid : Cátedra, 2010  EnllaƧ

Meskimmon, / Marsha. Women making art : history, subjectivity, aesthetics. London [etc.] : Routledge, 2003.  EnllaƧ

Witzling, Mara R. (ed.) Voicing Our Visions: Writings by Women Artists. New York: Universe Books, 1991  EnllaƧ

 Deepwell, Katy (ed.). Nueva crítica feminista de arte : estrategias críticas. Madrid : Cátedra : Universitat de València : Instituto de la Mujer, 1998.  EnllaƧ

Duncan, Carol. The Aesthetics of Power. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1993  EnllaƧ

Irigaray, Luce. Este sexo que no es uno. Madrid : Saltés, DL 1982.

Wolff, Janet. La producción social del arte. Madrid : Istmo, DL 1998  EnllaƧ

Frederickson, Kristen and Webb, Sarah E. (eds.) Singular Women. Writing the artist. London: University of California Press, 2003.


Exemplar al CCUC  EnllaƧ

Vķdeos, DVD i pel·lķcules cinematogrąfiques

Not for sale [Enregistrament de vídeo] : feminism and art in the USA during the 1970s / a video essay ; by Laura Cottingham ; a Hawkeye production ; producers: Mary McEntire, Sally Sasso, Leslie Singer ; written and directed by Laura Cottingham  EnllaƧ

Braderman, Joan/Women Make Movies. The Heretics [Enregistrament de vídeo]. Northampton, MA : No More Nice Girls Productions, cop. 2009.  EnllaƧ

Capķtol

Pollock, Griselda. "La pintura, el feminismo, la historia" a Barrett, m. i Phillips, A.(comp.) Desestabilizar la teoría. debates feministas contemporáneos. Barcelona: Paidós, 2002: 151-187.  EnllaƧ

Revista

Tickner, Lisa. "Feminism, Art History, and Sexual Difference" a Genders, num. 3 (Tardor), 1988: 92-117.  EnllaƧ

Article

Gouma-Peterson, Thalia, and Patricia Mathews. 1987. "The feminist critique of art history." The Art Bulletin 69: 326-357.  EnllaƧ

Owens, Craig. "The discourse of others: Feminists and postmodernism." In The anti-aesthetic: Essays in post modern culture. Hal Foster, ed. Port Townsend, WA: Bay Press, 1983


Catąleg al CCUC  EnllaƧ

Comunicacions, pončncies

Arikastain, Xabier i Méndez, Lourdes (comp.) Producción artística y teoría feminista del arte. Vitoria: Centro Cultural Montehermoso Kulturenea (des de 2008, varios volums/any)  EnllaƧ

Pągina web

n.paradoxa. International Feminist  Art Journal. http://www.ktpress.co.uk/  EnllaƧ