Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Programació II

Codi de l'assignatura: 364299

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Laura Igual Muñoz

Departament: Departament de Matemàtiques i Informàtica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52,5

 

-  Teoria

Presencial

 

22,5

 

(Presencial i no presencial)

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

15

 

(Presencial i no presencial)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

15

 

(Presencial i no presencial)

Treball tutelat/dirigit

47,5

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

9aG-GENERAL. Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, prendre decisions, ser autònom i creatiu.

   -

6T-TRANSV. Capacitat abstractiva: crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals.

   -

4T-TRANSV. Capacitat de fer raonaments crítics i lògics.

   -

6FC - FORMACIÓ COMUNA. Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per dissenyar solucions a problemes, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.

   -

4FB - FORMACIÓ BÀSICA. Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre els conceptes de mòdul i d’abstracció de dades.

— Conèixer tècniques de descomposició modular de programes.

— Conèixer la programació orientada a objectes: classes, objectes, mètodes, herència, polimorfisme.

— Entendre els principis de la programació orientada a objectes i la seva justificació, i els avantatges i els inconvenients d’adoptar aquest paradigma en un projecte de programació.

— Entendre els principis de la programació orientada a esdeveniments i la seva justificació.

 

Referits a habilitats, destreses

— Millorar les capacitats de programació.

— Invocar els coneixements de programació adquirits en assignatures anteriors durant el desenvolupament d’un projecte de programació de mida mitjana, i saber triar algorismes i estructures de dades adequades per construir un programa correcte i eficient.

— Saber distribuir un problema d’una mida determinada en mòduls independents.

— Conèixer els mecanismes fonamentals de l’orientació a objectes que permeten el desenvolupament de programari (software) a gran escala amb les propietats de modularitat, escalabilitat, correctesa, robustesa i eficiència necessàries.

— Conèixer els mecanismes fonamentals de la programació orientada a esdeveniments.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Tenir capacitat d’abstracció: saber enfrontar-se a problemes nous recorrent conscientment a estratègies que han estat útils en problemes resolts anteriorment.

— Entendre problemes: davant l’enunciat d’un problema, distingir les dades (o els elements de partida), les incògnites (o el que es demana) i les hipòtesis i les lleis aplicables.

— Tenir iniciativa: ser resolutiu, saber prendre decisions i actuar per solucionar un problema.

— Aprendre autònomament.

— Treballar efectivament en grup per resoldre un problema de dificultat mitjana.

— Saber presentar per escrit, de manera clara i correcta, els resultats de la feina.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Concepte de mòdul i abstracció de dades

1.1. Mecanismes d’abstracció

1.2. Descomposició de problemes complexos

1.3. Especificació de mòduls: dades i operacions

1.4. Ús de mòduls

2. Programació orientada a objectes

2.1. Abstracció en el desenvolupament del programari (software)

2.2. Conceptes fonamentals: classes i objectes

2.3. Característiques de l’orientació a objectes

2.4. Ús de classes i objectes

2.5. Constructors i destructors

2.6. Encapsulació

2.7. Herència i jerarquia de classes

2.8. Polimorfisme

2.9. Interfícies

3. Programació orientada a esdeveniments

3.1. Introducció a la programació orientada a esdeveniments

3.2. Programes seqüencials, interactius i orientats a esdeveniments

3.3. Esdeveniments, mètodes i propietats

3.4. Manejament d’esdeveniments

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es divideix en una part de teoria i problemes que inclou la introducció de conceptes nous i exemples seleccionats que els motivin o els il·lustrin i una part de pràctiques que aprofundeix en els aspectes més pràctics de cadascun dels conceptes vistos a la teoria.

Durant el curs 2021-2022 es poden donar dos escenaris: ocupació del 50 % de les aules i ocupació del 100 %. 

Quan l’ocupació sigui del 50 %, l’assignatura seguirà un model mixt de docència en lloc de presencial. Els alumnes rebran docència presencial una setmana i per Internet la següent.

Quan l’ocupació sigui del 100 %, l’estructura horària serà la mateixa, però amb la totalitat d’alumnes en modalitat presencial. 

Les activitats es proposen i se segueixen a través del Campus Virtual.

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació d’aquesta assignatura es fa a partir de:

— Dues proves parcials amb part teòrica i pràctica. 
— Lliuraments de pràctiques i proves pràctiques individuals durant el curs amb què es pugui avaluar la progressió de l’estudiant.


La nota final de l’assignatura es calcula de la manera següent:

   Nota_Final = 0,5 * Pràc + 0,5 * Teo, sempre que Pràc >= 4 i Teo >= 4

Pràc és la nota de diferents lliuraments de pràctiques i de les proves de pràctiques.
Teo és la nota dels exàmens teòrics.
 
Per poder fer el càlcul de la nota final és imprescindible que l’estudiant obtingui Teo >= 4,0 i Pràc >= 4,0.

Per aprovar l’assignatura s’ha de complir que Nota_Final >= 5. En cas contrari, l’alumne no aprova segons el model d’avaluació continuada.

Si la nota obtinguda com a nota final és < 5, l’estudiant té dret a fer un examen final únic, anomenat reavaluació, que consta d’una part teòrica i d’una prova pràctica amb l’ordinador. La reavaluació també es pot fer per apujar la nota, si s’ha aprovat, però anul·la la nota anterior.

El període de reavaluació és posterior a l’examen de l’avaluació única.

Qualsevol intent de frau comporta l’aplicació de la normativa acadèmica general de la Universitat de Barcelona i l’inici d’un procés disciplinari.

 

Avaluació única

Per poder-se acollir a l’avaluació única, l’alumnat ho ha de fer constar per escrit a la Secretaria de Matemàtiques i Informàtica dins del termini previst per la Facultat.

Per fer l’avaluació única, l’estudiant ha de lliurar una pràctica formada per tots els lliuraments de pràctiques exigits en l’avaluació continuada i ha de superar un examen final amb part teòrica i pràctica.


   Nota_Final = 0,5 * Teo + 0,5 * Pràc

Teo és la nota de l’examen final, en què s’inclouen aspectes a avaluar propis de l’avaluació única, tant de la part de teoria com de la part addicional (com ara preguntes sobre les pràctiques lliurades, problemes específics de coneixements, etc.).
Pràc és la nota dels diferents lliuraments de pràctiques de manera presencial i d’un examen final de pràctiques.

Per poder fer el càlcul de la nota final és imprescindible que l’estudiant obtingui Teo >= 4,0 i Pràc >= 4,0.

Per aprovar l’assignatura s’ha de complir que Nota_Final >= 5. En cas contrari, l’estudiant no aprova segons el model d’avaluació continuada.

Si la nota obtinguda com a nota final és < 5, l’estudiant té dret a fer un examen final únic, anomenat reavaluació, que consta d’una part teòrica i d’una prova pràctica amb l’ordinador. La reavaluació és una oportunitat d’apujar la nota per als alumnes que hagin aprovat, però han de tenir present que anul·la la nota anterior.

El període de reavaluació és posterior a l’examen de l’avaluació única.

Qualsevol intent de frau comporta l’aplicació de la normativa acadèmica general de la Universitat de Barcelona i l’inici d’un procés disciplinari.