Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Nutrició i Activitat Física

Codi de l'assignatura: 364351

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Antonia Lizarraga Dallo

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

28

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

22

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

2

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

És aconsellable haver cursat:

— Ampliació de Fisiologia

— Eines i Estratègies Dietètiques

— Nutrició i Dietètica

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CT2 - Capacitat d'analitzar, de sintetitzar, i d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

CE15 - Coneixement dels nutrients, la seva funció en l'organisme, la seva biodisponibilitat, les necessitats i recomanacions, i les bases de l'equilibri energètic i nutricional.

   -

CE29 - Capacitat d'elaborar, controlar i cooperar en la planificació de menús i dietes adaptats a les característiques del col·lectiu al qual van adreçats.

   -

En la mesura que sigui possible s´incoporará la perspectiva de génere en el temari de l´assignatura

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a actituds, valors i normes

— Conèixer les bases fonamentals de l’alimentació de l’esportista en funció dels tipus d’activitat, duració, etc.
— Interpretar una planificació d’entrenament i considerar la via energètica implicada.
— Quantificar la despesa energètica en repòs i exercici d’acord amb la composició corporal i amb l’activitat física, a partir dels paràmetres de les proves d’esforç, camp o fórmules.
— Donar consell alimentari en funció de l’horari.
— Establir plans de suplementació nutricional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció Beneficis de l’activitat física Estructura i funció del múscul esquelètic Contracció muscular. Tipus de fibres musculars. Vies metabòliques utilitzades en la regeneració de l’ATP

2. Adaptacions generals: Resposta cardiorespiratòria Paràmetres fisiològics de condició física Termoregulació

3. Alimentació de l’esportista: Generalitats de la dieta Consell nutricional en diferents situacions: abans, durant i després de l’exercici Hidratació

4. Composició corporal: Mètodes de valoració de la composició corporal. Canvis de pes en esportistes. Estratègies nutricionals per guanyar i perdre pes Trastorns de la conducta alimentària i esport

5. Recomanacions de dieta i activitat física en diferents patologies: obesitat, diabetis, osteoporosi

6. Dieta i activitat física en les diferents etapes de la vida: recomanacions en infants, dones, l’etapa de l’envelliment

7. Ajudes ergogèniques i dopatge

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes teòriques.

— Treball en grup.

— Anàlisi de casos pràctics.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Examen teòric: preguntes curtes que fan referència als continguts i a les activitats treballades a l’assignatura (60 %). Per poder aprovar l’assignatura cal superar l’examen amb una puntuació mínima de 35 punts sobre 60.

— Lliurament d’activitats (dues activitats): corresponen a exercicis proposats pels professors (10 %).

— Treball pràctic: avaluació objectiva d’un cas pràctic que s’ha de presentar per escrit (30 %). Lliurament i presentació a final de maig.

En tots els casos les activitats i el treball pràctic són obligatoris. Per aprovar l’assignatura, cal obtenir un mínim de 50 punts sobre 100.

Reavaluació

Examen teòric (70 %) i treball pràctic (30 %).

 

Avaluació única

La data límit per sol·licitar l’avaluació única està marcada pel Consell d’Estudis i cal sol·licitar-la dins del termini establert”.

— Examen: prova escrita, amb preguntes que fan referència als conceptes, a les activitats i als exercicis desenvolupats dins de l’assignatura i la resolució d’un cas (70 %). 

— Treball pràctic (30 %).

Reavaluació

— Examen teòric (70 %) i treball pràctic (30 %).