Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonts d'Informació en Contextos d'Especialitat

Codi de l'assignatura: 364357

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Amadeu Pons i Serra

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

8

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat les assignatures Recuperació d’informació i Fonts d’informació.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'analitzar i interpretar les demandes i expectatives dels usuaris i els clients, actuals i potencials, i resoldre-les; orientar-los i proporcionar-los formació i materials d'ajuda en l'ús i explotació de fonts, recursos i sistemes d'informació.

   -

Capacitat d'identificar i avaluar fonts i recursos d'informació, i habilitats de recerca i recuperació de la informació que permetin d'obtenir el rendiment òptim de tot tipus de fonts en la satisfacció de demandes d'informació i de resolució de problemes.

   -

Capacitat d'analitzar l'entorn de les unitats i els serveis d'informació, les necessitats dels usuaris i les habilitats en l'obtenció i la interpretació de dades sobre els processos de generació, de transferència i d'ús de la informació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer els tipus de fonts d’informació propis d’àmbits especialitzats.

 

• Conèixer els agents que intervenen en la producció i distribució de les fonts d’informació.

 

Referits a habilitats, destreses

• Detectar i saber interpretar les necessitats informatives dels usuaris reals i potencials i el seu comportament d’informació.

 

• Distingir la utilitat de diferents fonts d’informació d’acord amb necessitats d’informació especialitzades.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la informació i la documentació en ciències socials i humanitats

1.1. Els usuaris especialitzats: característiques i necessitats

1.2. La informació i la documentació en ciències socials i humanitats

2. Fonts generals sobre ciències socials i humanitats

3. Fonts sobre dret

4. Fonts sobre economia i empresa

5. Fonts sobre mitjans de comunicació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’alumnat disposa de material de lectura, activitats pensades per treballar amb el material, activitats i eines d’avaluació i autoavaluació, fòrums de dubtes, i altres instruments de treball i de comunicació, amb els companys i amb el professorat. Cada unitat temàtica disposa d’una guia de treball que explica els objectius, el material disponible i la manera de treballar els conceptes i competències de la unitat, com també d’un cronograma de treball orientatiu.

L’alumnat ha d’assistir a 8 hores de sessions presencials, que inclouen un mínim d’una hora de tutoria de seguiment i un mínim de dues hores d’avaluació final, en el període establert al calendari de sessions presencials de l’assignatura.

Les sessions presencials seran de diversos tipus, alguns exemples en són: elaboració i correcció de pràctiques, treball en grup, presentacions orals, conferències de convidats, seminaris, proves d’avaluació...

Les sessions presencials es complementen amb l’orientació i la resolució de dubtes a través dels fòrums de dubtes del campus (un de general i un per a cada unitat temàtica) i les tutories acadèmiques que podeu demanar al professorat en el seu horari d’atenció a l’alumne durant tot el semestre.

Aquesta metodologia pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es compon de quatre tipus de proves: tres exercicis individuals (30 %), un treball de curs en grup (40 %), un examen (20 %) i un seguit d’activitats diverses (10 %).

Els exercicis es refereixen als temes 3, 4 i 5, i consisteixen en la resolució de problemes d’informació. S’han de lliurar al final dels temes corresponents.
El treball se centra en una matèria especialitzada, d’acord amb les línies proposades pel professor, i s’ha de lliurar com a màxim el mateix dia de l’examen (en la data que estableix el calendari d’exàmens).

Per superar l’assignatura cal assistir al 80 % de les classes presencials i aprovar el treball, l’examen i la mitjana dels exercicis.

Procediment i criteris de reavaluació: es pot reavaluar tant l’examen com els tres exercicis individuals sempre que la nota obtinguda en cada tipus de prova sigui més de 4 i menys de 5.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en tres exercicis individuals (30 %), un treball individual seguint les instruccions del professor (40 %) i un examen (30 %). Tots els instruments d’avaluació es lliuren el mateix dia de l’examen.

Per superar l’assignatura cal assistir al 80 % de les classes presencials i aprovar els tres elements de qualificació.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre

Procediment i criteris de reavaluació: es pot reavaluar tant l’examen com els tres exercicis individuals sempre que la nota obtinguda en cada tipus de prova sigui més de 4 i menys de 5.

Nota

Aquest sistema d’avaluació pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Blázquez Ochando, Manuel. Fuentes de información especializadas [en línia]: aspectos prácticos y teóricos. Madrid: mblazquez.es, 2015. 112 p. (Libros y manuales de la Documentación; 6). <http://mblazquez.es/wp-content/uploads/ebook-mbo-fuentes-especializadas.pdf>. [Consulta: 7 jul. 2021]. ISBN 978-84-608-4433-4.

Caldera-Serrano, Jorge; Arranz-Escacha, Pilar. Documentación audiovisual en televisión. Barcelona: UOC, 2012. 114 p. (El profesional de la información; 13). Disponible també en línia via CRAI. ISBN 978-84-9029-982-1.

Exemplar a la biblioteca  Enllaç

Casas Domínguez, Isabel. Gestión documental para abogados. Valencia: Tirant lo Blanc, 2014. 300 p. (Abogacía práctica; 60). Disponible també en línia via CRAI. ISBN 978-84-9053-564-6.

Exemplar a la biblioteca  Enllaç

García Jiménez, Antonio; Catalina Garcia, Beatriz; Beltrán Orenes, Pilar. Documentación en comunicación: introducción y nuevas herramientas. Madrid: OMMPRESS Comunicación, 2016. 95 p. (Colección comunicación; 9). ISBN 978-84-945761-3-3.

Exemplar a la biblioteca  Enllaç

Muñoz Cañavate, Antonio. Recursos de información para la inteligencia competitiva: una guía para la toma de decisiones. Gijón: Trea, 2012. 415 p. (Biblioteconomía y administración cultural; 246). Disponible també en línia via CRAI. ISBN 978-84-97046-65-7.

Exemplar a la biblioteca  Enllaç

Perrault, Anna H.; Aversa, Elizabeth S. Information resources in the humanities and the arts. 6th ed. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2013. 461 p. (Library and information science text series). ISBN 978-1-59884-833-5.

Exemplar a la biblioteca  Enllaç

Villaseñor Rodríguez, Isabel; Gómez García, Juan Antonio. Investigación y documentación jurídicas. 2.ª ed. Madrid: Dykinson, 2013. 146 p. Disponible també en línia via CRAI. ISBN 978-84-9031-762-4.

Exemplar a la biblioteca  Enllaç