Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Elaboració de Productes Informatius

Codi de l'assignatura: 364358

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Silvia Argudo Plans

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

16

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

8

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

84

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat les assignatures Recursos i Serveis de Referència; Suport i Formació d’Usuaris; Gestió Documental en les Organitzacions, i Sistemes de Gestió Automatitzada II.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'analitzar i interpretar les demandes i expectatives dels usuaris i els clients, actuals i potencials, i resoldre-les; orientar-los i proporcionar-los formació i materials d'ajuda en l'ús i explotació de fonts, recursos i sistemes d'informació.

   -

Capacitat d'analitzar l'entorn de les unitats i els serveis d'informació, les necessitats dels usuaris i les habilitats en l'obtenció i la interpretació de dades sobre els processos de generació, de transferència i d'ús de la informació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer les estratègies per difondre i promoure serveis i unitats d’informació.

 

Conèixer les estratègies per gestionar i moderar entorns col·laboratius digitals.

 

Aplicar els fonaments d’arquitectura de la informació en l’elaboració de productes informatius.

 

Referits a habilitats, destreses

Consolidar les habilitats d’anàlisi de contingut, anàlisi crítica, síntesi i redacció.

 

Adequar els continguts a l’audiència per facilitar la comprensió, retenció i reutilització del coneixement.

 

Adquirir habilitats de representació visual de dades i informació.

 

Identificar els problemes legals que planteja la difusió de la informació i respectar la propietat intel·lectual en la creació i difusió de continguts.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El producte informatiu com a procés de comunicació

1.1. Comunicació d’informació i de dades. Atributs de la informació. Contingut i context

1.2. Efectivitat en la comunicació. Base de coneixements i factors culturals en la comprensió del missatge. Barreres i problemes habituals en la comunicació entre professionals de la informació i usuaris

1.3. Informació, codificació i visualització. Tipologia d’informació, tipologia de codificació i tipologia de visualització

1.4. Percepció i comunicació

2. Disseny de productes informatius

2.1. Aspectes ètics i legals. Drets d’autor textuals i visuals

2.2. Representació i comunicació de la informació: concepte i elements de visualització (resums, taules, gràfics i altres figures)

2.3. Operacions bàsiques a partir de la informació disponible: anàlisi, organització, neteja, síntesi, codificació i interpretació

3. Elaboració de productes informatius

3.1. Definició d’objectius i estratègies segons l’audiència

3.2. Caracterització del producte i disseny de l’estructura

3.3. Decisió dels elements de representació de contingut

3.4. Selecció del format i el canal de difusió i accés

3.5. Desenvolupament del producte

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta metodologia pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.

L’alumnat disposa de material de lectura i exercicis, activitats i eines d’avaluació i autoavaluació, fòrums de dubtes, i altres instruments de treball i de comunicació amb els companys i amb el professorat. Cada unitat temàtica disposa d’una guia de treball que explica els objectius, el material disponible i la manera de treballar els conceptes i competències de la unitat, així com d’un cronograma de treball orientatiu.

L’alumnat ha d’assistir a setze hores de sessions presencials, que inclouen un mínim de dues hores de tutoria de seguiment i un mínim de dues hores d’avaluació final, en el període establert en el calendari de sessions presencials de l’assignatura. Les sessions presencials són de diversos tipus: elaboració i correcció de pràctiques, treball en grup, visites a centres, presentacions orals, conferències de convidats, seminaris, proves d’avaluació, etc.

Les sessions presencials es complementen amb l’orientació i la resolució de dubtes a través dels fòrums del Campus Virtual (un de general i un per cada unitat temàtica) i les tutories acadèmiques que es poden demanar al professorat en l’horari d’atenció a l’alumnat durant tot el semestre.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada:

  • Implicació en el procés d’aprenentatge propi i participació en el grup classe (25 % de la nota final): el grau d’implicació i participació es valora a partir de les activitats no obligatòries diverses que s’indiquen, fan i comenten, a classe o a través del fòrum.
  • Dossier individual de quatre exercicis (el primer correspon al 15 % de la nota i els altres tres, a un 20 % cadascun): a mesura que s’avancen temes, es demanen alguns exercicis obligatoris, individuals i/o en grup, que es fan a partir de les lectures, els debats i la feina que es comenti a classe i als fòrums. En cas de no lliurar algun d’aquests exercicis obligatoris, la nota de l’assignatura serà No presentat.


Per aprovar l’assignatura:
  • És imprescindible arribar a una mitjana de 5 sobre 10 amb el conjunt d’exercicis.
  • És imprescindible arribar a 4 amb cadascun dels exercicis.


Reavaluació

En cas de no complir algun dels dos requisits de superació de l’assignatura, o no arribar al 5 amb la nota final un cop aplicada la ponderació, es podrà fer una reavaluació amb altres exercicis que proposaran les professores.

 

Avaluació única

Avaluació única
La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

L’avaluació única consisteix en un dossier d’exercicis (55 %) i un treball final de síntesi que inclou tots els continguts de l’assignatura (45 %).

Per aprovar l’assignatura:

  • És imprescindible arribar a una mitjana de 5 sobre 10 en el conjunt d’exercicis.
  • És imprescindible arribar a 4 en cadascun dels exercicis del dossier.
  • És imprescindible arribar a 5 en el treball de síntesi.


Reavaluació

En cas de no complir algun dels tres requisits de superació de l’assignatura, o no arribar al 5 amb la nota final un cop aplicada la ponderació, es podrà fer una reavaluació amb altres exercicis que proposaran les professores.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Cairo, Alberto. El arte funcional: infografía y visualización de información. Madrid: Alamut, 2011. 252 p. ISBN 978-84-9889-067-9.

Catàleg UB  Enllaç

Langley, Anne; Wallace, Jonathan. A practical writing guide for academic librarians: keeping it short and sweet. Oxford: Chandos, 2010. 162 p. ISBN 978-1-84334-532-9.

Catàleg UB  Enllaç

Moreiro González, José Antonio. El contenido de los documentos textuales: su anàlisis y representación mediante el lenguaje natural. Gijón: Trea, 2004. 291 p. (Biblioteconomia y administración cultural; 97). ISBN 84-9704-126-7.

Catàleg UB  Enllaç

Pastor Sánchez, Juan Antonio (coord.). Construcción de servicios de información digital.  Murcia: DM, 2010. 239 p. (Texto-guía (Universidad de Murcia. Instituto de Ciencias de la Educación); 11). ISBN 978-84-8425-784-4.

Catàleg UB  Enllaç

Polinario, Javi. Cómo divulgar ciencia a través de las redes sociales. [El Ejido]: Círculo Rojo, 2016. 494 p. ISBN 9788491404132.

Catàleg UB  Enllaç

Spence, Robert. Information visualization. Harlow [etc.]: Addison-Wesley, cop. 2001. XVII, 206 p. ISBN 978-3-319-07340-8.

Catàleg UB  Enllaç

Stauber, Do Mi. Facing the text: content and structure in book indexing. Eugene, Or.: Cedar Row Press, cop. 2004. 374 p. ISBN 978-0-9748345-0-4.

Catàleg UB  Enllaç

Tufte, Edward R. Visual explanations: images and quantities, evidence and narrative. Cheshire, (Conn.): Graphics Press, 1997. 156 p. ISBN 0-9613921-2-6.

Catàleg UB  Enllaç

Ware, Colin. Information visualization: perception for design. San Francisco (Calif.): Morgan Kaufmann, 2000. 438 p. ISBN 1-55860-511-8.

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB (Third edition 2013: Accés restringit als usuaris de la UB)  Enllaç