Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Patrimoni Documental: Institucions de la Memòria, Serveis i Usuaris

Codi de l'assignatura: 364360

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nuria Jornet Benito

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Relació amb altres assignatures

 

Història Social del Coneixement

Introducció als Sistemes d’Informació i Documentació

Desenvolupament de Col·leccions

Gestió Documental a les Organitzacions

Aspectes Legals de la Informació

Suport i Formació d’Usuaris

Informació i Societat

Catalogació i Indexació

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

16

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

11.5

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

1.5

 

-  Seminari

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

84

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'analitzar i interpretar les demandes i expectatives dels usuaris i els clients, actuals i potencials, i resoldre-les; orientar-los i proporcionar-los formació i materials d'ajuda en l'ús i explotació de fonts, recursos i sistemes d'informació.

   -

Capacitat d'analitzar l'entorn de les unitats i els serveis d'informació, les necessitats dels usuaris i les habilitats en l'obtenció i la interpretació de dades sobre els processos de generació, de transferència i d'ús de la informació.

   -

Capacitat d'aplicar instruments i estratègies de promoció d'unitats, de serveis i de productes d'informació per a la captació de mercat.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer les institucions principals de la memòria del nostre país.

 

Conèixer les polítiques de patrimoni documental principals a escala internacional, estatal i local.

 

Conèixer la diversitat de tipologies principals de fons patrimonials i identificar les institucions públiques i privades, civils i eclesiàstiques que els han produït.

 

Conèixer les tècniques per explotar i difondre aquests fons patrimonials i els productes i serveis que se’n deriven.

 

Conèixer els materials de referència i els recursos d’informació patrimonial.

 

Conèixer exemples i bones pràctiques, a través d’estudi de casos, en la gestió i l’explotació dels fons patrimonials.

 

Referits a actituds, valors i normes

Comprendre la importància dels fons patrimonials en la preservació i la defensa dels drets i deures dels ciutadans.

 

Comprendre la importància del patrimoni documental amb vista a preservar la memòria de les organitzacions i concebre’l com un capital actiu que l’organització ha d’explotar.

 

Comprendre la importància del patrimoni documental amb vista a la preservació de la memòria col·lectiva.

 

Valorar els beneficis del treball cooperatiu institucional en informació, documentació i gestió del patrimoni cultural.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Marc teòric i conceptual

1.1. Definició i evolució del concepte de patrimoni i altres termes relacionats

1.2. El patrimoni documental en el marc de les polítiques culturals: de les lleis de patrimoni historicocultural als programes cooperatius de difusió del patrimoni documental

1.3. Els usos socials del patrimoni documental: polítiques de recuperació de la memòria i drets humans; didàctica del patrimoni; recerca especialitzada; identitat corporativa

2. Els fons patrimonials, les institucions productores i les institucions de la memòria

2.1. Concepte de fons i col·leccions patrimonials

2.2. La diversitat dels fons i les col·leccions patrimonials. Estudi selectiu de tipologies del patrimoni arxivístic

2.3. Les institucions de la memòria en el present: arxius, biblioteques, museus i altres centres de gestió i custòdia de fons patrimonials

3. Els usuaris i els serveis especialitzats dels fons i les col·leccions patrimonials

3.1. Conèixer el públic i les seves necessitats

3.2. Conèixer i establir serveis especialitzats

4. Comunicar i posar en valor els fons patrimonials i les institucions de la memòria

4.1. Bones pràctiques en la gestió i difusió del patrimoni documental. Estudi de casos

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’alumnat disposa de material de lectura, activitats pensades per treballar amb el material, activitats i eines d’avaluació i autoavaluació, fòrums de dubtes, i altres instruments de treball i de comunicació, amb els companys i amb el professorat. Cada unitat temàtica disposa d’una guia de treball que explica els objectius, el material disponible i la manera de treballar els conceptes i competències de la unitat, com també d’un cronograma de treball orientatiu.

L’alumnat ha d’assistir a setze hores de sessions presencials, que inclouen un mínim de dues hores de tutoria de seguiment i un mínim de dues hores d’avaluació final, establertes en el calendari de sessions presencials de l’assignatura.

Les sessions presencials poden consistir en elaboracions i correccions de pràctiques, treballs en grup, presentacions orals, conferències de convidats, seminaris, proves d’avaluació, etc.

Les sessions presencials es complementen amb l’orientació i la resolució de dubtes a través dels fòrums de dubtes del Campus Virtual (un de general i un per a cada unitat temàtica) i les tutories acadèmiques que es poden demanar al professorat en el seu horari d’atenció a l’estudiant durant tot el semestre.

Aquesta metodologia pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

• Treball de cerca i selecció bibliogràfica adaptada a tipologies de fons o centres patrimonials (25 %). Individual. Lliurament: final d’octubre. Reavaluable.

• Treball d’anàlisi dels productes, serveis o pràctiques concretes d’un centre patrimonial (40 %). Individual. Lliurament: principi de gener. Reavaluable. 

• Assistència i participació als dos seminaris monogràfics o de presentació  d’experiències (20 %).

• Presentació a classe del treball d’anàlisi (15 %). Darreres setmanes de desembre.

 

Per avaluar l’assignatura cal que l’estudiant faci com el treball de cerca i selecció bibliogràfica.

 

Reavaluació

El treball de cerca i selecció bibliogràfica i el treball d’anàlisi de productes són reavaluables.

Per presentar-se a la reavaluació, cal haver obtingut una puntuació inferior a 5/10 però superior a 4/10.

 

Avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

• Examen teòric (60 %). Reavaluable. La data va en funció del calendari de la Facultat.

• Treball d’anàlisi dels productes, serveis o pràctiques concretes d’un centre patrimonial (40 %). Lliurament: la data de l’examen.

L’examen es pot reavaluar. Cal haver obtingut una puntuació inferior a 5/10 però superior a 4/10.

 

Aquest sistema d’avaluació pot patir modificacions en funció de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Alberch, Ramon [et al.]. Archivos y cultura: manual de dinamización. Gijón: Trea, cop. 2001. 173 p. (Biblioteconomía y administración cultural; 48). ISBN 84-9704-015-5.

Catàleg UB  Enllaç

Archivi del femminismo: conservare, progettare, communicare. Milano: Fondazione Badaracco, 2003. 215 p. (Quaderni; 1). ISBN 88-901191-0-1.

Catàleg UB  Enllaç

Babiano Mora, José; (ed.). Represión, derechos humanos, memoria y archivos: una perspectiva latinoamericana. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2010. 227 p.  ISBN 978-84-9721-397-4.

Catàleg UB  Enllaç

Bastian, Jeannete A. (ed.). Community archives: the shaping of memory. London: Facet Publishing, 2009. 320 p. ISBN 978-1-85604-639-8.

Catàleg UB  Enllaç

Blouin, Francis X.; Rosenberg, William G. Archives, documentation, and institutions of social memory: essays from the Sawyer Seminar. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2006. IX, 502 p. ISBN 0-472-11493-X. 

Catàleg UB  Enllaç

Cornu, Marie; Fromageau, Jérôme (dir.). Archives et Patrimoine. Tom I i II. París: L’Harmattan, 2004. (Droit du Patrimoine culturel et naturel).

Catàleg UB  Enllaç

Craven, Louise. (ed.). What are archives? cultural and theoretical perspectives: a reader. Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2008. XI, 196 p. ISBN 978-0-7546-7310-1.

Catàleg UB  Enllaç

Dávila, Alfonso. Los archivos del estado: qué son y cómo se tratan. Gijón: Trea, 2010. 119. ISBN 978-84-9704-489-9.

Catàleg UB  Enllaç

Hernández Hernández, Francisca. El patrimonio cultural: la memòria recuperada. Gijón: Trea, cop. 2002. 462 p. (Biblioteconomía y administración cultural; 60). ISBN 84-9704-036-8.

Catàleg UB  Enllaç

Marcilloux, Patrice. Les ego-archives : traces documentaires et recherche de soi. RennesPresses universitaires de Rennes, 2013. 9782753522640

 

Mouren, Raphaële (dir.). Manuel du patrimoine en bibliothèque. Paris: Cercle de la libraire, cop. 2007. 416 p. (Collection bibliothèques). ISBN 978-2-7654-0949-6.

Catàleg UB  Enllaç

Oddos, Jean-Paul (dir.). Le Patrimoine: histoire, pratiques et perspectives. Paris: Cercle de la Libraire, 1997. (Collection bibliothèques). ISBN 2-7654-0680-4.

Catàleg UB  Enllaç

Theimer, Kate (ed.). Innovative practices for archives and special collections. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth: Rowman & Littlefield, 2014-2015. 6 vols.

Catàleg UB  Enllaç

Zanish-Belcher, Tanya; Voss, Anke (eds.) Perspectives on women’s archives. Society of American Archivists, 2013. 9781931666473.

 

Revista

El archivo del mañana: el futuro de centros y usuarios. Monogràfic de Tabula: Revista de archivos de Castilla-León, núm. 16 (2013). 

Catàleg UB  Enllaç

Combates por la memoria. Archivística de la posmodernidad. Monogràfic de Tabula. Revista de archivos de Castilla-León, núm. 10 (2007).

Catàleg UB  Enllaç

Article

Lambert, James. "Les archives: une composante à part entière du patrimoine culturel". Archives: revue de l’Association des Archivistes du Québec, vol. 32-1 (2000-2001), p. 71-83. ISSN 0044-9423.

Catàleg UB  Enllaç

Comunicacions, ponències

Archivos y derechos humanos. III Seminario Internacional de Archivos de Andalucía (Málaga, 15-16 noviembre, 2011), Arch-e. Revista Andaluza de Archivos, núm. 5 (2012) Disponible a <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ListadoRevistaSinArchivo>. [Consulta: 10 juliol 2017].

Accés lliure  Enllaç