Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Creació i Gestió d'Empreses Documentals

Codi de l'assignatura: 364363

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Aïda Bravo Almirall

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

40

 

-  Altres pràctiques

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'analitzar i interpretar les demandes i expectatives dels usuaris i els clients, actuals i potencials, i resoldre-les; orientar-los i proporcionar-los formació i materials d'ajuda en l'ús i explotació de fonts, recursos i sistemes d'informació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Fomentar l’esperit emprenedor i donar a conèixer l’opció de crear una empresa com a sortida laboral, a partir de la introducció als elements clau de l’emprenedoria: la importància de la creació d’empreses, les competències emprenedores, el procés emprenedor, l’oportunitat de negoci, la creativitat, etc.

Analitzar sintèticament els aspectes empresarials que cal tenir en compte per posar en marxa una iniciativa emprenedora i poder mantenir la coherència i la viabilitat del projecte emprenedor: l’organització, el producte, el mercat, els recursos, la comptabilitat i la comunicació.

 

Referits a habilitats, destreses

Desenvolupar les competències i conèixer les eines multidisciplinàries que permeten treballar un preprojecte empresarial.

 

Referits a actituds, valors i normes

Adoptar una actitud positiva cap a la creació d’empreses i demostrar uns certs coneixements per poder gestionar un negoci en l’àmbit de la gestió de la informació. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la creació d’empreses

1.1. Conceptes introductoris

1.2. La importància de l’esperit emprenedor. Situació actual de l’emprenedoria

1.3. Bases del procés emprenedor. Factors de viabilitat del projecte emprenedor

1.4. Manifestacions de la iniciativa emprenedora

2. La figura de la persona emprenedora i empresària

2.1. Evolució històrica de la figura de l’empresari

2.2. Característiques de la persona emprenedora a dia d’avui

2.3. Concepte i estils de lideratge

2.4. El concepte d’èxit

2.5. Competències professionals i emprenedores

3. La creativitat i la innovació

3.1. La creativitat: concepte, barreres i tècniques

3.2. La innovació: concepte, principis i fonts d’innovació

4. La idea i l’oportunitat de negoci. L’estratègia com a base del negoci

4.1. Idea i oportunitat de negoci. Concepte i diferències

4.2. Avaluació de l’oportunitat de negoci

4.3. Llenç de model de negoci i altres eines

4.4. Metodologia lean startup

4.5. L’estratègia empresarial. Missió, visió, valors

4.6. L’entorn empresarial i la matriu DAFO

5. Introducció a l’organització i gestió d’empreses

5.1. El sistema de direcció de l’empresa

5.2. La dimensió empresarial

5.3. L’àrea financera de l’empresa

5.4. Fonts de finançament i recursos estratègics de la persona emprenedora

5.5. L’activitat comercial de l’empresa

6. El pla d’empresa

6.1. Concepte i utilitats del pla d’empresa

6.2. Proposta d’índex per elaborar el pla d’empresa

6.3. Factors d’èxit i fracàs

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura es planteja amb una metodologia semipresencial, i l’estudiant n’és el subjecte actiu de l’aprenentatge. 

Per a un seguiment correcte de l’assignatura, l’alumnat disposa del material publicat al Campus Virtual, de videografia, d’activitats pedagògiques, de la bibliografia recomanada en el pla docent, del fòrum de dubtes i de debat, i d’altres eines d’aprenentatge en línia i d’interacció/orientació companys-professor. Així mateix, es preveuen col·loquis amb persones emprenedores del sector de la informació i la documentació, i la combinació de classes magistrals amb el mètode del cas, l’aula inversa, els treballs individuals o en grup i les exposicions orals.  

D’acord amb el sistema d’avaluació, és recomanable assistir a les sessions presencials programades, i, durant el semestre, es podran sol·licitar tantes tutories acadèmiques com siguin necessàries, en l’horari acordat. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Qui opti per superar l’assignatura pel sistema d’avaluació continuada ha de fer i participar de les cinc activitats avaluables obligatòries següents, en les dates i de la manera que estableixi el professorat. Cada una d’elles representa el 20% de la nota. Les activitats no presentades compten un 0. 

* Assistència a les sessions presencials, especialment aquelles que hi intervinguin persones convidades

* Entrevista a una persona emprenedora

* Cas pràctic I

* Cas pràctic II

* Exposició oral

Reavaluació

Si la mitjana de totes les activitats no és suficient per aprovar l’assignatura, caldrà reavaluar aquelles activitats no superades. La nota de la reavaluació tornarà a ponderar amb la qualificació de la resta d’activitats. 

 

Avaluació única

Qui no vulgui, o no pugui, acollir-se a l’avaluació continuada pot optar per l’avaluació única, que consisteix en una prova final que representa el 100 % de la nota.

 

Reavaluació

Qui no superi la prova final pot reavaluar-la si en la qualificació final s’ha obtingut una nota igual o superior a 3,5.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AGUER, M. et al.; Administración y dirección de empresas. Teoría y ejercicios resueltos. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2004.

Catàleg UB  Enllaç

CASTRO, I. et al.; Creación de empresas para emprendedores. Madrid: Ediciones Pirámide, 2010.

Catàleg UB  Enllaç

HERRERO, S.; Cómo crear una empresa. Madrid: Editorial Boletín Oficial del Estado, 2003. Colección Conoce tus derechos.

Catàleg PUC  Enllaç
Catàglec PUC (ed. 2011)  Enllaç

OSTERWALDER, A. et PIGNEUR, Y. Generación de modelos de negocio. Traducción de Lara Vázquez. 13ª edición. Barcelona: Editorial Deusto, 2015.

Catàleg UB  Enllaç

PRIEDE, T. et al.; Creación y desarrollo de empresas. Madrid: Ediciones Pirámide, 2010.

Catàleg UB  Enllaç

RAJADELL, M.; Creación de Empresas. 3a edición. Barcelona: Edicions UPC, 2003.

Catàleg UB  Enllaç

URBANO, D et al.; Invitación al emprendimiento: una aproximación a la creación de empresas. Barcelona: Editorial UOC, 2008.

Catàleg UB  Enllaç

VALLS, J. et al.; Causas de fracaso de los emprendedores. La Corunya: Netbiblio, 2012.

En línia  Enllaç

ZARAGOZA, M. Emprendre en clau de competències. El perfil emprenedor. Barcelona: Editorial UOC, 2012.

Catàleg UB  Enllaç