Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ultrasonografia en Podologia

Codi de l'assignatura: 364498

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Arturo Crespo Martinez

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

17

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'organització i planificació. Resolució de problemes. Motivació per la qualitat. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

   -

Identificar la morfologia, l'estructura i les funcions del peu normal, les seves manifestacions patològiques i mètodes d'exploració i diagnòstic.

   -

Desenvolupar la capacitat d'establir protocols, executar-los i avaluar-los. Garantir la qualitat assistencial a la pràctica de la podologia.

   -

Mantenir actualitzats els coneixements, les habilitats i les actituds.

   -

Identificar i analitzar els problemes de salut del peu en els diferents aspectes ambientals, biodinàmics i socials, i també un aprenentatge relatiu a l'avaluació dels fets científicament provats i a l'anàlisi de les dades en general, per aplicar la podologia basada en l'evidència.

   -

Desenvolupar les habilitats socials per a la comunicació i el tracte amb el pacient i altres professionals. Elaborar i interpretar informes clínics. Informar de manera suficient i adequada per al consentiment del tractament.

   -

Iniciar-se en l'aplicació dels mètodes de recerca i preparació científica.

   -

Interpretar els resultats de les proves complementàries i la racionalització del seu ús.

   -

Distingir els diferents sistemes diagnòstics, les seves característiques i interpretació, i també la manipulació de les instal·lacions de radiodiagnòstic podològic i la radioprotecció.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les bases físiques de l’ultrasonografia.
— Conèixer el maneig de l’aparell d’ultrasonografia.
— Saber correlacionar la imatge ultrasonogràfica i la morfologia anatòmica.
— Saber interpretar les imatges obtingudes amb ultrasonografia.
— Conèixer el vocabulari propi relatiu a la identificació d’imatges en ultrasonografia.
— Conèixer la semiologia anatòmica normal i patològica en ultrasonografia de l’aparell locomotor.
— Conèixer l’anatomia del peu i les seves variants, pertinents a l’estudi amb ultrasonografia.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber ajustar els paràmetres i regular l’aparell d’ultrasonografia per a l’estudi del peu.
— Usar i manejar correctament el transductor.
— Establir protocols d’exploració en ultrasonografia.
— Saber exportar i etiquetar les imatges ultrasonogràfiques.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Conèixer i aplicar les normes d’higiene i seguretat relatives a l’estudi amb ultrasonografia.
— Mantenir una actitud respectuosa cap als companys i professorat.
— Col·laborar i participar de manera activa en el desenvolupament de les pràctiques grupals.
— Desenvolupar les habilitats socials per a la comunicació i el tracte amb el pacient i altres professionals.
— Elaborar i interpretar informes clínics. Informar de manera suficient i adequada per al consentiment de l’exploració i tractament.

 

 

Blocs temàtics

 

1. UT 1. Introducció a la US

*  

 1. Història dels US
 2. Perquè fem servir els US
 3. Avantatges i desavantatges.
 4. Aplicacions dels US en ciències de la salut.

2. UT 2. Principis físics

*  

 1. Definició de so i US. Freqüència
 2. Transductor/Sondes
 3. Atenuació i reflexió
 4. Impedància acústica

3. UT 3. Modes d’exploració en US

*  

 1. Modo A
 2. Modo B
 3. Modo Doppler
 4. Elastografia
 5. 3D/4D..

4. UT 4. Optimització de la imatge

*  

 1. Aparell d’US. Botonera i pantalla
 2. Paràmetres de configuració de la sonda i de la imatge (freqüència, profunditat, focus, ganància, TGC, rang dinàmic, persistència, harmònics...)

5. UT 5. Artefactes

*  

 1. Definició
 2. Classificació
 3. Propietats de cada artefacte
 4. Accions per evitar-los

6. UT 6. Sonohistologia

*  

 1. Pell i anexes
 2. Teixit adipòs
 3. Múscul
 4. Tendons
 5. Nervis
 6. Burses
 7. Vaines sinovials
 8. Os
 9. Cartíleg
 10. Lligaments i fascies
 11. Vasos sanguinis

7. UT 7. Protocol d’exploració

*  

 1. Moviments de la sonda
 2. Condicions de la sala
 3. Posició del pacient

8. UT 8. Sonoanatomia de la cama

*  Exploració per compartiments

9. UT 9. Sonoanatomia de la TPA

10. UT 10. Sonoanatomia del pie

11. UT 11. Patologia

12. UT 12. Procediments ecoguiats

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es fonamenta en classes teòriques participatives acompanyades de pràctiques, tutories i treballs en grup.

En el bloc teòric es combinen les classes participatives i de debat amb la utilització d’estratègies d’ensenyament reflexiu com ara l’estudi dirigit o el debat dirigit mitjançant la metodologia de l’aula invertida, així com estudi de casos. A les classes teòriques es desenvolupen de manera lògica i ordenada els temes continguts en cadascuna de les unitats temàtiques per facilitar-ne l’aprenentatge i que estaran disponibles prèviament a la impartició de la classe l’aula del campus virtual. Sempre que sigui possible durant les classes teòriques es faran demostracions pràctiques del contingut amb participació activa de l’alumnat.

En el bloc de treball dirigit es fan diferents activitats que corresponen a les diferents unitats temàtiques, siguin projectes, resolució de problemes o participació en fòrums.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consta d’un seguit de proves i treballs:

-Examen teòric: 60% de la nota final. Constarà d’una prova tipus test amb unes 40-50 preguntes tipus test amb 4 respostes possibles de les quals només una és correcte. Les respostes mal contestades no resten. Es requereix un mínim del 60% de notes encertades per tal d’aprovar l’examen.

-Treballs dirigits: 40% de la nota final. Realització de treballs en grups de 3-4 persones. Es detallarà en el campus virtual la metodologia d’elaboració dels treballs i la dinàmica de presentació.

-Pràctiques: Està previst la realització de 4 pràctiques que són d’assistència obligatòria.

Per tal de superar l’assignatura s’haurà d’aprovar de manera individual tant l’examen teòric com els treballs dirigits, i haver-hi assistit a totes les pràctiques.

Es podran presentar a la reavaluació aquells alumnes que hagin suspès la suma de notes de l’examen teòric i dels treballs dirigits i que hagin obtingut una nota mínima de 4.

 

Avaluació única

L’avaluació única constarà d’un examen tipus test d’entre 100 i 125 preguntes amb quatre respostes possibles de les quals només una és correcta. Les respostes mal contestades restaran un quart d’una resposta correctament resposta.

Per aprovar es requereix, un cop restades les preguntes mal contestades, un 60% de respostes correctament encertades.

Es podran presentar a la reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’examen final i que hagin obtingut una nota mínima de 4.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Balius R, Sala X, Alvarez G, Jiménez F. Ecografía musculoesquelética. Badalona: Paidotribo; 2007.  Enllaç

Bianchi S, Martinoli C, Derchi LE. Ultrasound of the musculoskeletal system. Berlin: Springer; 2007.  Enllaç

Collado P. Ecografía de la anatomía articular infantil. Badalona: Euromedice; 2007.  Enllaç

Kelikian AS, Sarrafian SK, Sarrafian SK. Sarrafian’s anatomy of the foot and ankle: descriptive, topographic, functional. 3a ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.  Enllaç

Naredo Sánchez E. Joint ultrasonography: sonoanatomy and examination techinque = Ecografía articular: anatomía y técnica de exploración. Badalona: Euromedice; 2007.  Enllaç

Diagnóstico por ecografía: cuarta edición. Madrid: Marbán; c2014  Enllaç

Schmidt G. Ecografía: de la imagen al diagnóstico. Buenos Aires: Médica Panamericana; 2004.  Enllaç

Iriarte Posse, Í. (2019). Ecografía musculoesquelética : exploración anatómica y patología. Editorial Médica Panamericana. 

https://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/X{u2022}Iriarte+Posse%2C+{u00CD}.+%282019%29.+Ecograf{u00ED}a+musculoesquel{u00E9}tica{u202F}%3A+exploraci{u00F3}n+anat&searchscope=1&SORT=D/X{u2022}Iriarte+Posse%2C+{u00CD}.+%282019%29.+Ecograf{u00ED}a+musculoesquel{u00E9}tica{u202F}%3A+exploraci{u00F3}n+anat&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=·%09Iriarte+Posse%2C+Í.+(2019).+Ecograf%C3%ADa+musculoesquelética%E2%80%AF%3A+exploración+anat/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=X{u2022}Iriarte+Posse%2C+{u00CD}.+%282019%29.+Ecograf{u00ED}a+musculoesquel{u00E9}tica{u202F}%3A+exploraci{u00F3}n+anat&searchscope=1&SORT=D&1%2C1%2C  Enllaç

Practical Musculoskeletal Ultrasound. 2nd Edition.Eugene McNally. Churchill Livingstone. 2014

Maxi Atlas Pie y Tobillo. JIMÉNEZ DÍAZ. Marban. 2018

https://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/X{u2022}Maxi+Atlas+Pie+y+Tobillo.+JIM{u00C9}NEZ+D{u00CD}AZ.+Marban.+2018&searchscope=1&SORT=DZ/X{u2022}Maxi+Atlas+Pie+y+Tobillo.+JIM{u00C9}NEZ+D{u00CD}AZ.+Marban.+2018&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=·%09Maxi+Atlas+Pie+y+Tobillo.+JIMÉNEZ+DÍAZ.+Marban.+2018/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=X{u2022}Maxi+Atlas+Pie+y+Tobillo.+JIM{u00C9}NEZ+D{u00CD}AZ.+Marban.+2018&searchscope=1&SORT=DZ&1%2C1%2C  Enllaç

Ultrasound-guided Musculoskeletal Procedures: The Lower Limb / edited by Luca Maria Sconfienza, Davide Orlandi, Enzo Silvestri. Springer Milan, 2015

https://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/XPractical+Musculoskeletal+Ultrasound.{u00A0}&searchscope=1&SORT=DZ/XPractical+Musculoskeletal+Ultrasound.{u00A0}&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Practical+Musculoskeletal+Ultrasound.%C2%A0/1%2C20%2C20%2CB/frameset&FF=XPractical+Musculoskeletal+Ultrasound.{u00A0}&searchscope=1&SORT=DZ&11%2C11%2C  Enllaç

Ultrasound for Interventional Pain Management : An Illustrated Procedural Guide / edited by Philip Peng, Roderick Finlayson, Sang Hoon Lee, Anuj Bhatia. Cham : Springer International Publishing, 2020

https://cataleg.ub.edu/record=b2388561~S1*cat  Enllaç