Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió del Coneixement

Codi de l'assignatura: 364541

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: M.cristina Soy Aumatell

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

8

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

42

(L’alumnat ha d’assistir a setze hores d’activitats docents, que inclouen un m?m de dues hores de tutoria de seguiment i un m?m d’una hora d’avaluaci? final, en el per?e establert al calendari de sessions de l’assignatura)

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'analitzar i interpretar les demandes i expectatives dels usuaris i els clients, actuals i potencials, i resoldre-les; orientar-los i proporcionar-los formació i materials d'ajuda en l'ús i explotació de fonts, recursos i sistemes d'informació.

   -

Capacitat d'identificar i avaluar fonts i recursos d'informació, i habilitats de recerca i recuperació de la informació que permetin d'obtenir el rendiment òptim de tot tipus de fonts en la satisfacció de demandes d'informació i de resolució de problemes.

   -

Capacitat d'analitzar l'entorn de les unitats i els serveis d'informació, les necessitats dels usuaris i les habilitats en l'obtenció i la interpretació de dades sobre els processos de generació, de transferència i d'ús de la informació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Diferenciar entre gestió de dades, gestió de la informació i gestió del coneixement.

Adquirir els fonaments teòrics i pràctics per definir i implantar iniciatives relacionades amb la gestió del coneixement.

Adquirir els fonaments teòrics per determinar quin coneixement és crític per a una organització, funció o procés i gestionar-lo de manera òptima.

 

Referits a habilitats, destreses

Elaborar el dossier d’anàlisi (business case) per defensar iniciatives destinades a millorar la gestió del coneixement d’una organització o funció.

Promoure entorns de col·laboració a les organitzacions que facilitin la generació i transferència de coneixement partint de la gestió documental, de la informació i dels continguts.

Determinar el coneixement crític per a una organització i establir els fluxos d’informació per mantenir-lo actualitzat i generar-ne de nou.

Identificar les eines més adequades per gestionar les diferents fases del cicle del coneixement (captura, creació, accés i disseminació).

 

Referits a actituds, valors i normes

Identificar i valorar les diferents maneres d’identificar, aportar valor i explotar el coneixement que generen, adquireixen o emeten les organitzacions a partir de l’anàlisi funcional, els processos i la comprensió de l’activitat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments teòrics de gestió del coneixement

1.1. Gestió de dades, gestió de la informació, gestió del coneixement i gestió del capital intel·lectual: sinergies i elements diferencials

1.2. Fases del cicle del coneixement (captura, creació, accés i disseminació)

2. Tècniques i eines d’ajuda a la gestió del coneixement: comunitats de pràctica, entorns de col·laboració i xarxes socials

3. Anàlisi d’estudis de casos d’experiències pràctiques de gestió del coneixement, intel·ligència competitiva i innovació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’alumnat disposa de material de lectura i exercicis,?activitats i eines d’avaluaci? i autoavaluaci?, f?rums de dubtes, i altres instruments de treball i de?comunicaci? amb els companys i amb el professorat. Cada unitat tem?ca disposa d’una guia de treball que explica els objectius, el material disponible i la manera de treballar els conceptes i compet?ies de la unitat, i tamb?’un cronograma de treball orientatiu.

Aquesta metodologia pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID 19

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en un exercici escrit individual (50 %) i un examen (50 %).

L’exercici consisteix en una proposta d’implantació d’una iniciativa de gestió del coneixement a partir de pautes i orientacions proporcionades pel professorat. Aquesta part no és reavaluable.

La qualificació final de l’assignatura és de no presentat si no es lliuren totes les activitats. Per presentar-se a l’examen cal haver superat l’exercici amb un mínim de 5.

 

 

Avaluació única

Avaluació única
La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre, si escau, durant els vint primers dies naturals a comptar de l’inici del semestre o de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

L’avaluació única consisteix en un examen únic que val el 100% de la qualificació.

 

Reavaluació

En l’avaluació continuada, es pot reavaluar l’examen si la qualificació és igual o superior a 4. La reavaluació consisteix en la revisió millorada de la prova escrita i a respondre una pregunta de l’examen que es publicita a través del Campus Virtual de l’assignatura. 

En l’avaluació única es pot reavaluar l’examen si la qualificació és igual o superior a 4.

Aquest sistema d’avaluació pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Davenport, Thomas; Prusak, Lauren. Conocimiento en acción: cómo las organizaciones manejan lo que saben. Buenos Aires: Pearson Educación, 2001. XX, 225 p. ISBN 987-9460294.

Catàleg UB  Enllaç

Davenport, Thomas; Prusak, Lauren. Working knowledge: how organizations manage what they know. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1998. XV, 197 p. ISBN 0-87584-655-6.

Catàleg UB  Enllaç

Escorsa i Castells, Pere; Maspons, Ramon. De la vigilancia tecnológica a la inteligencia competitiva. Madrid [etc.]: Pearson educación, 2001. XIV, 165 p. (Financial times/Prentice Hall). ISBN 84-205- 3057-3.

Catàleg UB  Enllaç

Casas Domínguez, Isabel [et. al.]. Gestión del conocimiento en despachos de abogados: implantación y práctica. Cizur Menor: Thomson Aranzadi, 2009. 260 p. ISBN 978-84-8355-975-8.

Catàleg UB  Enllaç

Sanz Martos, Sandra. Comunidades de práctica: cómo compartir conocimiento y experiencias. Barcelona: Editorial UOC, 2012. 74 p. (Tic-cero; 50). ISBN 978-84-9029-980-7.

Catàleg UB  Enllaç

Soy i Aumatell, Cristina. Auditoría de la información: identificar y explotar la información en las organizaciones. Barcelona: Editorial UOC, 2012. 321 p. (Manuales (Universitat Oberta de Catalunya). Comunicación; 238). ISBN 84-902- 9173-3.

Catàleg UB  Enllaç

Vasconcelos Carvalho, Andréa. Auditoría de inteligencia. Gijón: Trea, 2012. 231 p. ISBN 978-84-9704-648-0.

Catàleg UB  Enllaç

Cegarra Navarro, Juan Gabriel ; Martínez Martínez, Aurora. Gestión del conocimiento: una ventaja competitiva. Madrid: ESIC, 2017. 198 p. ISBN 9788417129132

Norma

Gestión de la innovación Parte 2: Gestión de la inteligencia estratégica. UNE-CENTS/TS 16555-2 EX. Madrid : AENOR, Mayo 2015. DL M.15998-2015.

Catàleg UB  Enllaç

Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia e inteligencia.UNE 166001:2018. Madrid: AENOR, Abril 2018