Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Macroeconomia

Codi de l'assignatura: 364544

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Uriel Bertran Arrue

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dintre de la seva àrea d'estudi.

   -

CG9 - Capacitat d'interpretar l'evolució de l'entorn i la seva adaptació.

   -

CG5 - Treball en equip (capacitat de col.laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, capacitat de col.laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG8 - Capacitat comunicativa en anglès i / o altres llengües estrangeres a nivell oral, escrit i comprensiu, i que dominin el llenguatge especialitzat.

   -

CG1 - Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica i actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CG3 - Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica).

   -

CE2 - Dominar l'entorn econòmic, jurídic i sociopolític internacional per gestionar, amb el màxim d'informació possible, les decisions empresarials preses en aquest àmbit.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les variables macroeconòmiques principals.

— Entendre el desenvolupament i el creixement econòmics a llarg termini.

— Entendre les fluctuacions econòmiques a curt termini.

— Conèixer les variables macroeconòmiques en l’economia oberta.

— Ser capaç d’entendre i analitzar els principals problemes macroeconòmics de l’economia actual.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Què estudia la macroeconomia?

1.2. Com hi intervenen els economistes?

1.3. Les dades, els models i la política econòmica

2. Dades: concepte, components, mesuraments i importància

2.1. Producte interior brut (PIB) i mesurament del creixement

2.2. Índex de preus de consum (IPC) i taxa d’inflació

2.3. La desocupació

3. L’economia a llarg termini: creixement econòmic, taxes d’interès, creixement del diner i inflació

3.1. La fi del creixement econòmic il·limitat

3.2. Diferències entre països quant a la renda per capita

3.3. Determinants aproximats i fonamentals del creixement econòmic: tecnologia, capital humà i físic, mà d’obra, cultura, clima, institucions, etc.

3.4. Estalvi i inversió, el sistema financer i determinació de les taxes d’interès

3.5. Massa monetària i inflació

4. L’economia a curt termini: fluctuacions econòmiques (expansions i recessions)

4.1. Fluctuacions econòmiques

4.2. El sistema financer

4.3. Demanda agregada i oferta agregada

4.5. La funció de les polítiques econòmiques: influència de les polítiques monetàries i fiscals en la demanda agregada

4.6. L’economia oberta

4.7. Taxes de canvi i comerç

5. Debats sobre política econòmica

5.1. La política econòmica hauria de ser activa o passiva?

5.2. Intercanvi entre inflació i desocupació

5.3. Expectatives en economia

5.4. Independència dels bancs centrals

5.5. Bombolles, austeritat i deute públic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura consisteix en tres tipus d’activitats:

a) Sessions teòriques amb una part pràctica, en què el professorat presenta els conceptes de cada tema i els exemples corresponents.

b) Classes de resolució de problemes.

c) Estudi autònom dels materials establerts, incloent-hi exercicis en grup.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en:

a) Dos exàmens parcials durant el semestre, cadascun sobre la meitat del contingut de l’assignatura (cadascun val el 15 % de la nota final; en total, el 30 %).

b) Quatre exercicis de resolució de problemes (10 %).

c) Un examen final sobre tot el contingut de l’assignatura (60 %), dividit en dues parts: preguntes d’elecció múltiple i exercicis. Per aprovar l’examen final cal obtenir una nota igual o superior a 3,5 punts en les preguntes d’elecció múltiple. Així mateix, per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 4 punts en l’examen final.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un únic examen, que té un pes del 100 % de la nota final. El termini per sol·licitar l’opció de l’avaluació única és el 30 de març.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

MANKIW, N. Gregory. Principles of economics. 7th ed.[rev.] Stamford, Conn.: Cengage Learning, 2020

Catàleg UB  Enllaç