Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Segona Llengua per als Negocis I (Alemany)

Codi de l'assignatura: 364554

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Panades Guerrero

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

42

 

-  Exercicis pràctics

Presencial i no presencial

 

5

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

En aquesta assignatura es treballen continguts bàsics de la llengua alemanya enfocats al món de l’empresa internacional. És altament recomanable l’assistència a classe, especialment per a l’alumnat que opti per l’avaluació continuada.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG8 - Capacitat comunicativa en anglès i / o altres llengües estrangeres a nivell oral, escrit i comprensiu, i que dominin el llenguatge especialitzat.

   -

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CG10 - Utilització de les TIC en el desenvolupament professional.

   -

CE11 - Entendre la cultura i els negocis de diferents països per adaptar-se i interactuar eficaçment en altres contextos geopolítics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la societat, els negocis i la cultura de països de parla alemanya per tal de valorar-ne les diferències culturals i les seves repercussions en l’àmbit empresarial, i saber adaptar-s’hi.

— Treballar l’ús de la llengua i les competències comunicatives de nivell bàsic, posant èmfasi en la terminologia utilitzada en el món de l’empresa internacional.

— Desenvolupar la capacitat per utilitzar aquesta llengua d’una forma eficaç en un entorn empresarial internacional.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber llegir, interpretar i produir textos escrits i orals de nivell bàsic propis de contextos empresarials i econòmics internacionals.

— Conèixer i utilitzar terminologia bàsica en llengua alemanya pròpia del món de l’empresa i l’economia internacional.

— Comprendre, reconèixer i utilitzar en un nivell bàsic el llenguatge apropiat d’acord amb el grau de formalitat o registre exigits en diferents contextos (formal/informal, públic/privat).

— Conèixer i utilitzar eines de cerca d’informació en llengua alemanya.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Treballar en equip.

— Tenir esperit crític.

— Participar activament a classe.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Primers dies a l’empresa

*  

 • Salutacions i presentacions personals en entorns professionals
 • Inscripcions i formularis
 • Professions i càrrecs

2. Introducció a l’entorn professional

*  

 • L’organització de l’agenda: reunions i entrevistes
 • Dinars de negocis
 • La comunicació intercultural
 • Equipament de treball i d’oficina
 • Ordres i instruccions de treball

3. Negociacions i intercanvis professionals

*  

 • Converses telefòniques en entorns professionals
 • Concertar, modificar i anul·lar cites professionals i privades
 • Activitats d’oci i temps lliure / activitats laborals
 • Formular i acceptar invitacions professionals i privades
 • Expressar preferències
 • Entendre articles periodístics de nivell bàsic

4. Viure en un país de parla alemanya

*  

 • Empreses i productes de països de parla alemanya
 • La fira de mostres
 • «Smalltalk» a l’empresa
 • Organització de reunions i terminis
 • La cerca d’allotjament
 • Planificar esdeveniments a l’empresa i esdeveniments d’oci

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Una bona part de l’assignatura es basa en la metodologia de la classe inversa amb treball en equip, en què es fomenta el treball dirigit en grups amb posada en comú i debat posterior.

La metodologia es basa en la combinació de les activitats següents.

Activitats presencials i/o no presencials

— Treball teoricopràctic i exercicis pràctics: transmissió de coneixements teòrics i elaboració d’activitats i exercicis pràctics que desenvolupen la capacitat productiva i receptiva de l’estudiant, com ara pràctiques de comprensió oral i lectora, exercicis d’expressió escrita i d’adquisició de lèxic, anàlisi d’errors i exercicis de coavaluació i d’autoavaluació.

— Pràctiques orals comunicatives: simulacions de situacions comunicatives en entorns acadèmics, quotidians i professionals.

Treball tutelat

— Compleció, seguiment i resolució de les activitats individuals i/o grupals proposades durant el curs.

— Exercicis d’aprofundiment i repàs dels continguts treballats a l’aula física i/o virtual.

Aprenentatge autònom

— Estudi personal, i preparació i realització de les activitats i proves d’avaluació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Mitjançant l’avaluació l’estudiant ha de fer evident que ha assolit les competències i els objectius formatius proposats. Quant a la convocatòria d’avaluació de l’assignatura, el procés té dues possibilitats: l’avaluació continuada i l’avaluació única. Dins d’aquesta última modalitat també s’ofereix l’avaluació per tasques a l’alumnat que demostri haver assolit un nivell de llengua superior al que s’especifica en el pla docent de l’assignatura.

En la reavaluació només es pot optar per la modalitat d’avaluació única.


Avaluació continuada

L’avaluació continuada està indicada per a l’alumnat que assisteix regularment a les sessions presencials i/o virtuals, atès que les proves i activitats es fan durant tot el període lectiu del semestre. Perquè sigui efectiva aquesta modalitat, cal obtenir una nota mínima de 4 punts en la prova de síntesi II. En cas contrari, la nota final constarà com a no presentat.

L’estudiant pot renunciar a l’avaluació continuada fins al darrer dia de classe de l’assignatura i no cal comunicar-ne la renúncia expressa al professorat.

L’avaluació acreditativa dels aprenentatges es fa a partir de les activitats següents:
— Activitats en equip i individuals dins o fora de l’aula (activitats d’aplicació i transferència de continguts, webquestes, textos escrits i activitats de pràctica oral, entre d’altres): 15 %.
— Prova de síntesi I: 20 %.
— Prova de síntesi II: 45 %.
— Prova oral en parelles: 20 %.

Reavaluació
En cas de no haver superat l’assignatura mitjançant l’avaluació continuada, l’estudiant té dret a una reavaluació. El contingut, el procediment i els criteris són els mateixos que en l’avaluació única.

 

Avaluació única

L’alumnat que opti per l’avaluació única ha de fer una prova de tot el contingut temàtic de l’assignatura el dia de la convocatòria oficial ordinària. La prova consta d’una part escrita amb exercicis de vocabulari i d’ús de la llengua, un exercici escrit, un exercici de comprensió lectora, un exercici de comprensió oral i una part d’expressió oral. L’avaluació de cadascuna de les destreses té una ponderació del 20 % respecte a la valoració final.

Dins de l’avaluació única s’ofereix l’avaluació per tasques a l’alumnat que demostri haver assolit un nivell de llengua superior al que s’especifica en el pla docent de l’assignatura. Aquesta avaluació consisteix en una sèrie de tasques/exercicis, escrits i orals, que s’indiquen a principi de curs. Per mitjà d’aquestes tasques l’estudiant desenvolupa diferents competències específiques de l’àmbit de l’empresa en un entorn internacional. L’alumnat que estigui interessat a acollir-se a aquesta modalitat ha de contactar amb el professorat responsable de l’assignatura a principi de curs, i fer una entrevista personal.

Reavaluació
En cas de no haver superat l’assignatura en la convocatòria ordinària mitjançant l’avaluació única, l’estudiant té dret a una reavaluació. El contingut, el procediment i els criteris són els mateixos que en la convocatòria oficial d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

HARST, E.; KAUFMANN, S. et al. Linie 1 A1. Deutsch in Alltag und Beruf. Kurs- und Übungsbuch. Klett: Stuttgart, 2017

Catàleg UB  Enllaç

FANDRYCH, Christian ., TALLOWITZ, Ulrike. Sage und Schreibe : Übungswortschatz Grundstufe A1 - B1 mit Lösungen. Stuttgart : Klett, 2014

Catàleg UB  Enllaç

SÁNCHEZ, Celestino.  Langenscheidt Fachwörterbuch Wirtschaft, Handel un Finanzen Spanisch : Spanisch-Deutsch, Deutsch-Spanisch = Langenscheidt diccionario economía, comercio y finanzas español : Español-Alemán, Alemán-Español.  Berlin [etc.] : Langenscheidt, 2007

Catàleg UB  Enllaç

TSCHIRNER, Erwin. Grund- und Aufbauwortschatz : Deutsch als Fremdsprache nach Themen ; [Lernwörterbuch, gemeinsamer europäischer Referenzrahmen: A1 - B2]. Berlin : Cornelsen, 2008

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

HARST, E.; KAUFMANN, S. et al. Linie 1 A1. Deutsch in Alltag und Beruf. Online-Materialien. Klett: Stuttgart, 2020 https://www.klett-sprachen.es/linie-1/r-1/400#reiter=mediathek&dl_niveau_str=A1

En ruta cap al B2. Recursos d´Aprenentatge del CAL de la FEE: https://www.ub.edu/idiomesb2/alemany

Deutsche Grammatik 2.0: https://deutschegrammatik20.de/

Editorial Idiomas Hueber: https://www.youtube.com/channel/UC0XceaMNT5erx6swiKYa-Mg

Schritte International im Beruf. Online-Materialen zur Berfssprache Modul 1, Aktuelle Texte aus Beruf und Wirtschaft [en línia] [Consulta: 25 de maig de 2018]

Document sonor (disc, CD, etc.)

BECKER, BRAUNERT, SCHLENKER. Unternehmen Deutsch : Grundkurs. Stuttgart : Ernst Klett, 2013.

Catàleg UB  Enllaç