Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Màrqueting Internacional

Codi de l'assignatura: 364563

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Javier Canadell Lopez

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

50

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG9 - Capacitat d'interpretar l'evolució de l'entorn i la seva adaptació.

   -

CG6 - Capacitat creativa i emprenedora (capaços de formular, dissenyar i gestionar projectes).

   -

CG5 - Treball en equip (capacitat de col.laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, capacitat de col.laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG8 - Capacitat comunicativa en anglès i / o altres llengües estrangeres a nivell oral, escrit i comprensiu, i que dominin el llenguatge especialitzat.

   -

CG3 - Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica).

   -

CE5 - Aplicar els fonaments del màrqueting internacional i la direcció de vendes.

   -

CE1 - Desenvolupar la capacitat d'anàlisi de les organitzacions empresarials en el seu entorn internacional per interpretar els comportaments de les mateixes davant factors econòmics, socials, culturals, legislatius, etc. de caràcter internacional.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els conceptes bàsics del màrqueting internacional.

— Entendre les implicacions d’un pla de màrqueting internacional i les seves variables.

— Entendre els diferents mercats i cultures internacionals, i les repercussions que tenen en les empreses internacionals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció al màrqueting internacional

*  
1.1. La competència a escala mundial

1.2. Les decisions fonamentals del màrqueting internacional

2. Decidir si es fa el salt a l’estranger

*  
2.1. Motius per a la internacionalització

2.2. Alternatives de creixement

2.3. Elements clau d’un pla de màrqueting internacional

2.4. El model de «les nou finestres estratègiques»

2.5. Anàlisi interna: estem preparats per anar-nos-en a l’estranger?

2.6. Anàlisi externa nacional

2.7. La decisió final

2.8. Avaluació i desenvolupament de la competència internacional

3. Decidir a quins mercats s’entra

*  
3.1. Introducció

3.2. Recerca en màrqueting internacional

3.3. El context polític i econòmic

3.4. El context sociocultural

3.5. El procés de selecció en el mercat internacional

4. Decidir com s’ha d’entrar al mercat

*  
4.1. Introducció

4.2. Models d’exportació

4.3. Modes d’entrada intermedis

4.4. Modes jeràrquics

4.5. Decisions en matèria de contractació internacional

5. Decidir el pla de comercialització (estratègia de màrqueting i combinació)

*  
5.1. Introducció

5.2. Objectius, microsegmentació, focalització i posicionament

5.3. El producte

5.4. Estratègies de brànding

5.5. El preu

5.6. Comunicació

5.7. La distribució

6. Execució i la coordinació d’un pla de màrqueting global

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions teoricopràctiques i seminaris.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en les activitats següents:

— Activitats presencials i no presencials: són individuals i representen el 10 % de la nota final.

— Feina preparatòria i de repàs: és una activitat individual i representa el 15 % de la nota final.

— Un estudi de cas internacional: creació i presentació d’un estudi d’un cas real. Aquesta activitat es fa en grups de quatre. La nota de la part escrita és col·lectiva, mentre que la nota de la presentació oral pot ser individual. Representa el 30 % de la nota final.

— Un examen final: representa el 45 % de la nota final.

L’alumnat que no presenti a temps cap de les parts de l’estudi de cas internacional es desvincularà automàticament de l’avaluació continuada i passarà a ser avaluat exclusivament a partir de l’examen final.

Per poder seguir l’avaluació continuada cal obtenir una nota mínima de 4 punts en l’examen final i en l’estudi de cas internacional.


Reavaluació

La nota de la reavaluació no té en compte les notes obtingudes en l’avaluació continuada.

Consisteix en un examen escrit que inclou preguntes de resposta múltiple i pot incloure preguntes de resposta oberta i breu.

 

Avaluació única

En el cas d’optar per l’avaluació única, la nota final està formada per un examen escrit, en la data oficial d’exàmens, que té un pes del 100 % en la nota final.


Reavaluació

A la reavaluació pot optar-hi qualsevol estudiant.

Consisteix en un examen escrit que inclou preguntes de resposta múltiple i pot incloure preguntes de resposta oberta i breu.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CZINKOTA, Michael R., RONKAINEN, Ilkka A., MOFFETT, Michael H. International business : update 2003. Australia : Thomson-South Western, 2003

Catàleg UB  Enllaç

KEEGAN, Warren J., SCHLEGELMILCH, Bodo B. Global marketing management : a European perspective. Harlow : Financial Times-Prentice Hall, 2001

Catàleg UB  Enllaç

KOTABE, Masaaki., HELSEN, Kristiaan.  International marketing : international student version. 6th ed. Singapore : Wiley , 2015

Catàleg UB  Enllaç

KOTLER, Philip;  KELLER, Kevin Lane. Marketing management. 14th ed. Boston : Pearson Education, 2012

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB. Versió en castellà (2016)  Enllaç
Recurs electrònic extern  Enllaç

Operativa y práctica del comercio exterior : curso básico. Escuela de Organización Industrial (EOI),  [bajo la supervisión de Olegario Llamazares García-Lomas]. 2a ed. Madrid : ICEX : Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, 2005

Catàleg UB  Enllaç

HOLLENSEN Svend Global marketing 7th edition 2016 Ed Pearson Education

Catàleg UB  Enllaç

CATEORA, GRAHAM, GILLY International Marketing 17th edition 2015 Ed. Mc Graw Hill

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB. Versió en castellà (2014)  Enllaç

Revista

El Exportador .Madrid : Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), 1997- [consulta: 12 de juny de 2017]   ISSN 1137-6384

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

ICEX España Exportación e Inversiones. [en línia]. Madrid: ICEX  [consulta: 12 juny de 2017].  Disponible a: <http://www.icex.es/icex/es/index.html>

Pàgina web  Enllaç