Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques IV

Codi de l'assignatura: 364577

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maximo Francisco Losilla Ramirez

Departament: Facultat d'Economia i Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

0

(Cal tenir en compte que, en el cas de les pràctiques curriculars, 1 crèdit ECTS té una càrrega per a l’estudiant d’entre 50 i 75 hores de pràctiques. Així, per a una assignatura de 6 crèdits, la durada mínima és de 300 hores i la màxima, de 450.)

Treball tutelat/dirigit

150

 

 

Recomanacions

 

Per poder dur a terme les pràctiques curriculars, l’estudiant ha de complir els requisits següents:

 1. En el moment de començar les pràctiques tenir superats, com a mínim, 150 crèdits del grau.
 2. Estar matriculat. La pràctica de l’assignatura de Pràctiques es fa a través de l’oficina de Carreres Professionals i cal lliurar el document de tipus de pràctica emplenat correctament. Vegeu el procediment disponible a la pàgina de Carreres Professionals. https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/estudiants/
 3. Les tasques que ha de desenvolupar durant el període de pràctiques han d’estar relacionades amb el pla d’estudis.
 4. L’horari de classes i el de pràctiques no poden coincidir.
 5. No tenir cap relació laboral amb l’empresa o institució on fa les pràctiques, excepte en casos degudament justificats, valorats i aprovats pel coordinador de pràctiques de la Facultat. No obstant això, en cas d’autoritzar-les, s’han de dur a terme en un horari no coincident amb el laboral.
 6. No poden coincidir en el temps dos projectes formatius.
 7. Es poden fer tants projectes formatius com ho permeti el pla d’estudis de l’ensenyament.

Accés al programa GIPE (Gestió integral de pràctiques externes) http://www.ub.edu/gipe/action/autenub

Documents: aneu a la pàgina

https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/estudiants/


Altres recomanacions

Es recomana haver assistit prèviament a l’inici de les pràctiques a la sessió «Clínica de CV», duta a terme per l’oficina de Carreres Professionals de la Facultat. També es recomana assistir a sessions de desenvolupament professional organitzades per l’oficina de Carreres Professionals de la Facultat o participar en el programa Digital & Soft Skills Ambassador Programme. L’enllaç per accedir a l’oficina de Carreres Professionals de la Facultat és http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE.

Calendari de matriculació de pràctiques curriculars del curs 2021-2022: disponible a la pàgina web, a l’apartat Documentació.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dintre de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CG8 - Capacitat comunicativa en anglès i / o altres llengües estrangeres a nivell oral, escrit i comprensiu, i que dominin el llenguatge especialitzat.

   -

CG7 - Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit i tinguin la capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques)

   -

CG1 - Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica i actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CG3 - Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica).

   -

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CG10 - Utilització de les TIC en el desenvolupament professional.

   -

CE11 - Entendre la cultura i els negocis de diferents països per adaptar-se i interactuar eficaçment en altres contextos geopolítics.

   -

CE10 - Prendre decisions en l'entorn empresarial internacional: planificació i organització.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Les pràctiques són una activitat de naturalesa formativa duta a terme per l’alumnat i supervisada per la Facultat d’Economia i Empresa.

La realització de les pràctiques es porta a terme mitjançant un conveni de col·laboració educativa que ha de garantir l’objectiu de complementar la formació teòrica amb l’experiència i pràctica professional en l’àmbit internacional de l’empresa privada, en empreses internacionals o en organismes internacionals.

Les pràctiques es poden fer en territori espanyol o a l’estranger.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura està organitzada a l’entorn de les activitats següents, que l’estudiant ha de desenvolupar per poder assolir els objectius proposats:

 1. Pràctiques a l’empresa o organització. L’estudiant té assignades unes tasques que permeten desenvolupar les competències esmentades. En la seva activitat diària, està dirigit o tutelat per un tutor a l’empresa o organització, que és qui en fa la valoració final. Aquesta valoració forma part de la qualificació final de les pràctiques. Les tasques estan descrites en el projecte formatiu.
 2. Tutories amb el tutor de la Facultat. La Facultat assigna a l’estudiant un tutor acadèmic, que és qui analitza la seva evolució dins de l’empresa o organització mitjançant contactes periòdics, tant amb l’estudiant com amb el tutor de l’entitat, i qüestionaris definits a l’aplicació en línia de pràctiques. Accés a l’app procés d’avaluació de Pràctiques (GAEF) Sou membres UB (estudiants i tutors acadèmics)
 3. Memòria final. L’estudiant ha d’elaborar una memòria escrita de les pràctiques dutes a terme (vegeu l’apartat «Avaluació»).

Davant la possibilitat que s’hagin de fer les pràctiques en modalitat no presencial, cal tenir en compte el següent: els tutors acadèmics faran el seguiment de les pràctiques assignades, juntament amb el tutor de l’entitat, tutoritzant-les i donant-hi el suport necessari, a través del correu electrònic, telèfon o plataformes digitals. Tanmateix, caldrà verificar que les pràctiques es fan en la modalitat no presencial (teletreball).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Les característiques pròpies d’aquesta assignatura fan que no hi hagi distinció entre avaluació continuada i avaluació única.

L’avaluació i qualificació de l’assignatura Pràctiques Externes és responsabilitat del tutor acadèmic assignat per la Facultat i té en compte els elements següents:

 1. L’estudiant ha de respondre a dos qüestionaris: un al principi de la pràctica i un altre en les últimes setmanes del que duri la pràctica.
 2. Valoració del tutor de l’empresa o organització a través de l’aplicació d’avaluació GAEF. Ha d’omplir un qüestionari de valoració (40 % de la nota).
 3. Tutor acadèmic: Realització de les activitats indicades a l’aplicació en línia de pràctiques curriculars (qüestionaris), tutories de seguiment, així com qualsevol altra tasca proposada pel tutor acadèmic assignat per la Facultat (20 % de la nota).
 4. Memòria final escrita segons els criteris orientatius que figuren en el document «Instruccions per elaborar la memòria de pràctiques». Aquest document està referenciat a l’aplicació en línia de pràctiques curriculars. Un cop elaborada la versió final de la memòria, cal lliurar-la a l’espai del Campus Virtual que designi el tutor acadèmic o tutora acadèmica (40 % de la nota).

Accés a l’app procés d’avaluació de Pràctiques GAEF (a través de GIPE)  https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/apps/avaluacio/auth/login_form

 

Documents importants


 

En cas d’excepcionalitat (per exemple per la COVID-19):

Davant la possibilitat que s’hagin de fer les pràctiques en modalitat no presencial, cal tenir en compte el següent:

 • Per avaluar les pràctiques externes curriculars s’ha d’haver assolit un percentatge mínim del 50 % de les hores establertes en el pla docent (150 hores).
 • La resta d’hores que no s’hagin pogut fer s’han de complementar, segons les indicacions de la coordinació de pràctiques del grau (pla d’empresa, estudi de la competència, pla de màrqueting, pla de comunicació, etc.), amb una extensió addicional a la memòria d’entre 10 i 15 pàgines.
 • Les modificacions en les dates del projecte formatiu es recolliran a través del GIPE (Gestor Integrat de Pràctiques Externes) i el GAEF (gestor d’avaluació de pràctiques). Aquestes modificacions han de quedar reflectides en l’informe del tutor d’empresa i en l’informe del tutor acadèmic (qüestionaris d’avaluació).
 • Les pràctiques que durant aquest període d’excepcionalitat hagin passat a modalitat no presencial poden seguir fent-se d’aquesta manera, sempre que hi estiguin d’acord tant l’estudiant com el responsable de l’entitat i el responsable acadèmic que signen el projecte formatiu. El canvi respecte a la modalitat presencial o no presencial i les modificacions en el projecte formatiu produïdes per aquest canvi han de reflectir-se en l’informe del tutor d’empresa i en l’informe del tutor acadèmic.
 • Aquestes directrius fins ara esmentades també s’apliquen a les pràctiques internacionals i només a efectes acadèmics, sens perjudici del que puguin determinar les autoritats corresponents amb relació a l’alumnat que estigui fent pràctiques en el marc del programa Erasmus+ Internship.
 • Les pràctiques curriculars del programa EUS que s’hagin suspès temporalment o reconvertit en no presencials es poden reprendre o continuar en el moment en què les condicions ho permetin, sempre que hi estiguin d’acord tant l’estudiant com el responsable de l’entitat i el responsable acadèmic que signen el projecte formatiu. El període de les pràctiques es pot estendre fins al mes de novembre inclòs.
 • Les pràctiques curriculars de caràcter optatiu i les pràctiques extracurriculars no es poden estendre més enllà del curs acadèmic (14 de setembre de 2022).

 

Reavaluació

S’hi apliquen les mateixes consideracions que a l’avaluació continuada.

Si el tutor de l’entitat o el tutor acadèmic valoren negativament la seva part, la pràctica consta com a suspesa. En aquest cas, hi ha l’opció de la reavaluació refent la memòria final de pràctiques, que ha de corregir el tutor acadèmic.

 

 

Notes de pràctiques a l’expedient

Sortiran al final de cada semestre.

Primer semestre a final de gener i principi de febrer.

Segon semestre finals de juny

L’última del curs acadèmic és a principi d’octubre.