Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tercera Llengua per als Negocis II (Alemany)

Codi de l'assignatura: 364579

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Panades Guerrero

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

42

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

8

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

En aquesta assignatura es treballen continguts bàsics de la llengua alemanya enfocats al món de l’empresa internacional. És altament recomanable l’assistència a classe, especialment per als estudiants que optin per l’avaluació continuada. El nivell de llengua mínim requerit és l’A1.1 o l’equivalent a 60 hores de dedicació prèvia.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG5 - Treball en equip (capacitat de col.laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, capacitat de col.laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG8 - Capacitat comunicativa en anglès i / o altres llengües estrangeres a nivell oral, escrit i comprensiu, i que dominin el llenguatge especialitzat.

   -

CG3 - Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica).

   -

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CG10 - Utilització de les TIC en el desenvolupament professional.

   -

CE11 - Entendre la cultura i els negocis de diferents països per adaptar-se i interactuar eficaçment en altres contextos geopolítics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la societat, els negocis i la cultura de països de parla alemanya per tal de valorar-ne les diferències culturals i les seves repercussions en l’àmbit empresarial, i saber adaptar-s’hi.

— Treballar l’ús de la llengua i les competències comunicatives de nivell bàsic, posant èmfasi en la terminologia utilitzada en el món de l’empresa internacional.

— Desenvolupar la capacitat per utilitzar aquesta llengua d’una forma eficaç en un entorn empresarial internacional.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber llegir, interpretar i produir textos escrits i orals de nivell bàsic propis d’entorns quotidians i de contextos empresarials i econòmics internacionals.

— Conèixer i utilitzar terminologia bàsica en llengua alemanya pròpia del món de l’empresa i l’economia internacional.

— Conèixer i utilitzar eines de cerca d’informació en llengua alemanya.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Tenir esperit crític.

— Treballar en equip.

— Participar activament a classe.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’experiència acadèmica internacional

*  

 • Universitats de països de parla alemanya
 • Els serveis a les facultats de països de parla alemanya
 • Expressar voluntats i intencions
 • Permisos i prohibicions

2. Viure en països de parla alemanya

*  

 • Cerca d’allotjament per a estudiants
 • Pressupost i despeses mensuals
 • Les relacions interpersonals en entorns professionals i privats
 • Organització d’esdeveniments privats
 • Estada en un hotel

3. Orientació i descripció de les ciutats

*  

 • La mobilitat a la ciutat
 • Presentació i descripció de la ciutat
 • Activitats i llocs d’interès a les ciutats
 • Activitats d’oci i temps lliure

4. Les pràctiques internacionals

*  

 • La biografia professional i acadèmica
 • La cerca de pràctiques en països de parla alemanya
 • Àrees econòmiques de països de parla alemanya
 • Activitats i esdeveniments en l’entorn de l’empresa
 • Tasques diàries de l’entorn professional

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es fomenta l’aprenentatge significatiu, experiencial i col·laboratiu en l’adquisició de coneixements. És per això que l’estructura de l’assignatura, tant de continguts com competencial, s’articula a partir d’un projecte que apropa l’estudiant a l’experiència internacional tant acadèmica com professional, com és l’elaboració de guies virtuals per a futurs estudiants de mobilitat. La metodologia es basa en la combinació de les activitats següents:

Activitats presencials

— Treball teoricopràctic: transmissió de coneixements teòrics i elaboració d’activitats i exercicis pràctics que desenvolupen la capacitat productiva i receptiva de l’estudiant, com ara pràctiques de comprensió oral i lectora, exercicis d’expressió escrita i d’adquisició de lèxic, anàlisi d’errors, exercicis de coavaluació i d’autoavaluació i participació activa en consultes i enquestes individuals o grupals.

— Pràctiques a l’ordinador: realització de les activitats que componen el projecte de creació de guies virtuals.

— Pràctiques orals comunicatives: simulacions de situacions comunicatives en entorns acadèmics, quotidians i professionals.

Treball tutelat

— Compleció, seguiment i resolució de les diferents activitats relacionades amb el projecte i amb altres continguts del curs.

— Exercicis d’aprofundiment i repàs dels continguts treballats a l’aula.

Aprenentatge autònom

— Estudi personal, i preparació i realització de les activitats i proves d’avaluació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Mitjançant l’avaluació l’estudiant ha de fer evident que ha assolit les competències i els objectius formatius proposats. Quant a la convocatòria d’avaluació de l’assignatura, el procés preveu dues possibilitats: l’avaluació continuada i l’avaluació única. Dins d’aquesta última modalitat també s’ofereix l’avaluació per tasques a l’alumnat que demostri haver assolit un nivell de llengua superior al que s’especifica en el pla docent de l’assignatura.

En la reavaluació només es pot optar per la modalitat d’avaluació única.


Avaluació continuada

L’avaluació continuada està indicada per a l’alumnat que assisteix regularment a classe, atès que les activitats i proves es fan durant tot el període lectiu del semestre. Si s’opta per aquesta modalitat, cal obtenir una nota mínima de 4 punts en la prova de síntesi II. En cas contrari, la nota final és de no presentat.

L’estudiant pot renunciar a l’avaluació continuada fins al darrer dia de classe de l’assignatura i no cal comunicar-ne la renúncia expressa al professorat.

L’avaluació acreditativa dels aprenentatges es fa a partir de les activitats següents:
— Activitats grupals i individuals dins i fora de l’aula relacionades amb el projecte d’experiència internacional i amb altres continguts del curs. Alguns exemples d’aquestes activitats són l’elaboració de textos escrits, exercicis de pràctica oral, etc.: 15 %.
— Prova de síntesi I: 20 %.
— Prova de síntesi II: 45 %.
— Presentació oral del projecte de guies virtuals: 20 %.

Reavaluació
En cas de no haver superat l’assignatura mitjançant l’avaluació continuada, l’estudiant té dret a una reavaluació. El contingut, el procediment i els criteris són els mateixos que en l’avaluació única.

 

Avaluació única

En la reavaluació només es pot optar per la modalitat d’avaluació única.

L’alumnat que opti per l’avaluació única ha de fer una prova de tot el contingut temàtic de l’assignatura el dia de la convocatòria oficial ordinària. La prova consta d’una part escrita amb exercicis de vocabulari i d’ús de la llengua, un exercici escrit, un exercici de comprensió lectora, un exercici de comprensió oral i una part d’expressió oral. L’avaluació de cadascuna de les destreses té una ponderació del 20 % respecte a la valoració final.

Dins de l’avaluació única s’ofereix l’avaluació per tasques a l’alumnat que demostri haver assolit un nivell de llengua superior al que s’especifica en el pla docent de l’assignatura. Aquesta avaluació consisteix en una sèrie de tasques/exercicis, escrits i orals, que s’indiquen a principi de curs. Per mitjà d’aquestes tasques l’estudiant desenvolupa diferents competències específiques de l’àmbit de l’empresa en un entorn internacional. L’alumnat que estigui interessat a acollir-se a aquesta modalitat ha de contactar amb el professorat responsable de l’assignatura a principi de curs, i fer una entrevista personal.

Reavaluació
En cas de no haver superat l’assignatura en la convocatòria ordinària mitjançant l’avaluació única, l’estudiant té dret a una reavaluació. El contingut, el procediment i els criteris són els mateixos que en la convocatòria oficial d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CASTELL, A. Gramática de la lengua alemana : explicaciones y ejemplos. Madrid : Idiomas, 2008

Catàleg UB  Enllaç

HARST, E.; KAUFMANN, S. et al. Linie 1 A1. Deutsch in Alltag und Beruf. Kurs- und Übungsbuch. Klett: Stuttgart, 2017.

Catàleg UB  Enllaç

FANDRYCH, C., TALLOWITZ, U. Sage und Schreibe : Übungswortschatz Grundstufe A1 - B1 mit Lösungen. Stuttgart : Klett, 2014

Catàleg UB  Enllaç

HEUER, W. [et al]. Schritte international im Beruf 2-6 : Aktuelle Lesetexte aus Wirtschaft und Beruf. Ismaning : Hueber, 2010

Catàleg UB  Enllaç

Langenscheidts Handwörterbuch Spanisch : Spanisch - Deutsch, Deutsch - Spanisch = Langenscheidt diccionario grande alemán : español - alemán, alemán - español. Editado por la Redacción Langenscheidt. Berlin [etc.] : Langenscheidt, 2006

Catàleg UB  Enllaç

SÁNCHEZ, C. Langenscheidt Fachwörterbuch Wirtschaft, Handel un Finanzen Spanisch : Spanisch-Deutsch, Deutsch-Spanisch = Langenscheidt diccionario economía, comercio y finanzas español : Español-Alemán, Alemán-Español. Berlin [etc.] : Langenscheidt, 2007

Catàleg UB  Enllaç

BECKER, BRAUNERT, SCHLENKER. Unternehmen Deutsch : Grundkurs. Stuttgart : Ernst Klett, 2013. [En 4 vols + 2 CD-Roms]

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

En ruta cap al B2. Recursos d´Aprenentatge del CAL de la FEE

Schritte International im Beruf. Online-Materialen zur Berfssprache Modul 1, Aktuelle Texte aus Beruf und Wirtschaft 

Goethe Institut. Kostenlos Deutsch üben

Text electrònic

HARST, E.; KAUFMANN, S. et al. Linie A1. Deutsch in Alltag und Beruf. Online-Materialien. Klett: Stuttgart, 2020 

Recurs electrònic extern  Enllaç

Document sonor (disc, CD, etc.)

HARST, E.; KAUFMANN, S. et al. Linie A1 1. Deutsch in Alltag und Beruf. 4 Audio-CDs zum Kurs- und Arbeitsbuch. Stuttgart: Klett, última edició.