Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Investigació Experimental en Nutrició

Codi de l'assignatura: 364665

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Margarida Castell Escuer

Departament: Departament de Bioquímica i Fisiologia

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

29

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

22

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

16

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CT2 - Capacitat d'analitzar, de sintetitzar, i d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, a més de buscar i integrar la informació.

   -

CT3 - Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions noves.

   -

CT6 - Capacitat per valorar l'impacte social i mediambiental de les actuacions en el seu àmbit.

   -

CT5 - Capacitat creativa i emprenedora, i d'integrar nous coneixements i actituds.

   -

CE32 - Capacitat per adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora, sent capaços de formular hipòtesis, recollir i interpretar la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic i comprenent la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional.

   -

CE16 - Capacitat d'integrar i avaluar la relació entre l'alimentació i la nutrició en estat de salut i en situacions patològiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir la formació necessària per conèixer els processos que s’han de portar a terme perquè un o més components bioactius o un extracte puguin ser utilitzats com a ingredient funcional, complement o nutricèutic.

 

Referits a actituds, valors i normes

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

*  1.1. Introducció a la recerca experimental i clínica en nutrició. Organització de l’assignatura. Mètode científic.

2. Models experimentals utilitzats en nutrició

*  2.1. Models experimentals in vitro i in vivo. Tipus de models cel·lulars. Laboratori de cultius cel·lulars. Espècies animals utilitzades a l’experimentació biomèdica

2.2. Estudis in vitro. Material i equipament necessari. Cultius primaris. Cultius secundaris. Línies cel·lulars. Aplicacions dels cultius cel·lulars. Línies cel·lulars més utilitzades en la investigació sobre nutrició

2.3. Estudis amb models animals. Tipus de models animals. Instal·lacions per a la recerca en animals. Nutrició dels animals d’experimentació. Manipulació i vies d’administració i de presa de mostres biològiques

2.4. Legislació vigent sobre estudis en animals. Comitè Ètic d’Experimentació Animal. Acreditacions. Procediments

3. Estudis experimentals utilitzats en nutrició

*  3.1. Tècniques bàsiques emprades. Quantificació de proteïnes. estudis d’expressió gènica. Altres tècniques.

3.2. Estudis de toxicitat. Concepte de les 3R. Alternatives a la utilització d’animals d’experimentació i mètodes complementaris

3.3. Estudis del trànsit gastrointestinal. Efectes de les secrecions i de la microbiota intestinal sobre els components de la dieta. Simulació dels processos gastrointestinals

3.4. Estudis d’absorció intestinal. Models experimentals in vitro i in vivo. Efecte de les vies metabòliques

3.5. Estudis de biodisponibilitat dels components dels aliments. Models experimentals

3.6. Estudis d’immunonutrició. Situacions especials del sistema immunitari. Mètodes d’estudi en immunonutrició. Biomarcadors de funcionalitat del sistema immunitari. Immunonutrients reconeguts.

4. Models experimentals de les malalties més freqüents en nutrició

*  4.1. Alteracions del sistema immunitari. Models d’al·lèrgia. Models d’inflamació. Models d’inflamació intestinal.

4.2. Models experimentals d’obesitat. Models in vitro: línies cel·lulars d’adipòcits. Models in vivo: monogènics i poligènics

4.3. Models experimentals de diabetis. Models animals de diabetis tipus 1. Models animals de diabetis tipus 2. Models d’obesitat i diabetis

4.4. Models experimentals de dislipèmia i malaltia cardiovascular. Models animals: conill, ratolins, ratolins transgènics, rata. Models alternatius

4.5. Models experimentals de malalties neurològiques. Models d’epilèpsia, malaltia d’Alzheimer i altres malalties

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per assolir els objectius que es proposen, l’estratègia docent es basa en les activitats següents, tot i que pot estar subjecte a canvis, derivats de la situació sanitària:

— Classes magistrals que s’impartiran a l’aula o en format virtual.

— Activitat basada en la lectura d’un article sobre un estudi experimental en nutrició.

— Treball de recerca en grup i exposició oral sobre un tema relacionat amb l’assignatura. Els temes s’escolliran a l’inici de curs i les exposicions, davant dels companys de classe, es faran durant les darreres sessions de classe.

— Pràctiques de laboratori: visita opcional a un servei d’experimentació animal.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació acreditativa dels aprenentatges es preveu que sigui "presencial". Ara bé, es contempla la possibilitat de ser modificada a "virtual" si la situació sanitària del moment així ho requereix. En cas de canvis s’informarà a través del Campus Virtual.

L’avaluació continuada consta de 3 evidències d’avaluació:

— Examen de tipus test sobre la lectura d’un article científic dedicat a un estudi d’investigació experimental en nutrició: 20 % de la qualificació final.

— Treball de recerca amb exposició oral: 30 % de la qualificació final. Es valora el contingut del treball, l’exposició oral i les qüestions formulades a altres treballs.

— Prova final de tipus test: 50 % de la qualificació final.

L’assistència activa a un servei d’experimentació animal té un efecte addicional sobre la nota (màxim 1 punt sobre 10).

Reavaluació

L’examen de reavaluació és similar a l’examen d’avaluació única: hi ha una part de preguntes de tipus test i una part de preguntes de desenvolupament referents a les classes i a la lectura d’un article (que es proporciona de forma prèvia a l’examen) relacionat amb l’assignatura.

 

Avaluació única

Prova final amb preguntes tipus test i preguntes de desenvolupament referents a les classes i a la lectura d’un article sobre investigació experimental en nutrició. Per acollir-se a l’avaluació única cal sol·licitar-ho dins del termini establert pel Consell d’Estudis.

Reavaluació

L’examen de reavaluació consisteix en una part de preguntes de tipus test i una part de preguntes de desenvolupament referents a les classes i a la lectura d’un article (que es proporciona de forma prèvia a l’examen) relacionat amb l’assignatura.