Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Dirigit

Codi de l'assignatura: 364666

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Joana Relat Pardo

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

100

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

100

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

30

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura no té requeriments específics però es recomana cursar-la un cop finalitzat el segon curs del grau (120 ECTS superats). 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CT2 - Capacitat d'analitzar, de sintetitzar, i d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, a més de buscar i integrar la informació.

   -

CT3 - Capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions noves.

   -

CT6 - Capacitat per valorar l'impacte social i mediambiental de les actuacions en el seu àmbit.

   -

CT5 - Capacitat creativa i emprenedora, i d'integrar nous coneixements i actituds.

   -

CE2 - Capacitat per aplicar els coneixements de l'estadística, l'epidemiologia nutricional i la legislació a la salut pública.

   -

CE32 - Capacitat per adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora, sent capaços de formular hipòtesis, recollir i interpretar la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic i comprenent la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional.

   -

CE17 - Capacitat d'aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l'alimentació a la planificació i al consell dietètic a individus i col·lectivitats, al llarg del cicle vital, tant sans com malalts.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Iniciar-se en la metodologia de la investigació.
— Aprendre els fonaments del disseny experimental sobre la base del mètode científic.
— Comprendre el valor i les limitacions del mètode científic.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aplicar el mètode científic en el desenvolupament del treball experimental.
— Interpretar els treballs científics en el camp de les ciències de la salut.
— Adquirir habilitats bàsiques en el treball de laboratori experimental.
— Adquirir habilitats per buscar, obtenir, organitzar la informació en el camp de les ciències de la salut en les bases de dades i en fons diversos.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Col·laborar amb el grup de recerca on s’integrarà l’estudiant.

— Ser capaç de prendre decisions i adaptació a noves situacions.

En la mesura que sigui possible s’incorporarà̀ la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La implicació de diverses àrees de coneixements en aquesta assignatura comporta que el programa i la metodologia en alguns aspectes hagin de ser específics per a cada àrea.

Es tracta d’una assignatura de caràcter presencial i pràctic que s’imparteix en el si del departament/unitat o institució o organisme oferent. Els estudiants cursen un total de 6 crèdits, que impliquen 150 h, repartides en 120 h de presencials i 30 h d’elaboració de l’informe. Aquestes hores es poden distribuir, per exemple, en 4 h/dia durant 30 dies, o en 6 h/dia durant 20 dies i és el tutor conjuntament amb l’alumne que fixen la distribució de les hores.

Realització

La part experimental de l’assignatura es pot dur a terme (sempre d’acord amb el tutor): de juliol a setembre (estiu), de setembre a desembre (primer semestre) o de gener a maig (segon semestre). 

Elaboració de la memòria

L’alumne ha d’elaborar una memòria corresponent a les activitats dutes a terme, el format de la qual ha de ser:

— Coberta: s’indica com a títol el nom del projecte i s’hi fa constar el nom de l’alumne, la data, el nom del professor o tutor responsable, el departament/unitat o institució o organisme i el vistiplau del tutor i del coordinador de l’assignatura en el departament.

— Estructura de la memòria. Ha de constar dels apartats següents:

1. Els objectius del treball.
2. L’aprenentatge i aplicació dels mètodes emprats en la recerca duta a terme.
3. Els resultats obtinguts.
4. La discussió d’aquests resultats en funció de les dades que es coneixen.
5. Les conclusions.
6. La bibliografia consultada.

— Extensió de la memòria: 10-25 pàgines impreses a doble cara (annexos a part) en lletra Arial 11 o similar, espaiat entre línies 1,5 i editades en quadern amb espiral.

Les memòries es poden presentar en català, castellà o anglès.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura està adreçada a l’acreditació del grau d’assoliment de competències i objectius proposats i es basa en l’avaluació continuada del treball desenvolupat, la presentació d’una memòria i l’exposició oral del treball. L’exposició oral es fa davant d’una comissió designada pel coordinador o coordinadora de l’assignatura. Aquesta comissió valora tant l’exposició oral com la memòria presentada per l’estudiant.

L’assistència de l’estudiant a les activitats programades pel departament o institucions es considera obligatòria, atès el caràcter presencial de l’assignatura.

La qualificació dels treballs es calcula ponderant els apartats següents:

— Nota de l’avaluació continuada i memòria presentada (60 %). Aquesta nota la qualifica el tutor de l’estudiant. 
— Nota de l’exposició oral (20 %). Aquesta nota la qualifica una comissió designada pel coordinador o coordinadora de l’assignatura.
— Nota de la memòria escrita (20 %). Aquesta nota la qualifica una comissió designada pel coordinador o coordinadora de l’assignatura.

 

Avaluació única

Ateses les característiques de l’assignatura, no es considera la possibilitat d’avaluació única.