Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tercera Llengua per als Negocis II (Italià)

Codi de l'assignatura: 364707

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Rosa Maria Torrens Guerrini

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

2

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

12

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

16

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG5 - Treball en equip (capacitat de col.laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, capacitat de col.laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG8 - Capacitat comunicativa en anglès i / o altres llengües estrangeres a nivell oral, escrit i comprensiu, i que dominin el llenguatge especialitzat.

   -

CG3 - Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica).

   -

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CG10 - Utilització de les TIC en el desenvolupament professional.

   -

CE11 - Entendre la cultura i els negocis de diferents països per adaptar-se i interactuar eficaçment en altres contextos geopolítics.

   -

Els alumnes podran presentar-se a final de curs a un examen de certificació oficial vàlid arreu del món, que se celebra a la mateixa Facultat d’Economia i Empresa dos cops l’any. És l’examen de la Universitat de Perugia (CVCL, Centro valutazioni e Certificazioni Linguistiche). Podeu trobar tota la informació sobre aquests exàmens de certificació oficials així com el mòdul d’inscripció a la següent pàgina web: 
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/la-facultat-com-a-centre-examinador-oficial-italia 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la gramàtica necessària per a l’èxit comunicatiu en cada situació comunicativa i en l’ús de la destresa en qüestió.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir competència comunicativa i sociocultural, parcialment en un àmbit empresarial i comercial.  

— Conèixer les tècniques de la producció i comprensió oral i escrita en un context empresarial.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Seguir la metodologia de l’assignatura, que es concreta en treball en equip, participació a classe, motivació del grup, tasques de cap de setmana, detecció de problemes d’aprenentatge i cerca de solucions, realització segmentada del treball i assistència a tutories, entre d’altres.

 

 

Blocs temàtics

 

Blocs 1-6

*  
Bloc 1
Eines per a l’empresa: intel·ligència lingüística
Tècniques de la producció i comprensió oral i escrita en un context empresarial

Bloc 2
Presentacions (2)
— Saludar, presentar-se, presentar una altra persona, parlar d’un mateix
— Dramatitzacions orals

Bloc 3
Gestió dels recursos humans: ofertes i demandes de treball, el món del treball (2)
— Comprendre i elaborar anuncis
— Entendre un currículum
— Redactar anuncis (tipologia textual)

Bloc 4
Selecció de personal (2)
Col·loqui selectiu
— Parlar d’un mateix i de la pròpia empresa fent ús de les estratègies de gestió conversacional i respectant la cohesió i la coherència discursives

Bloc 5
Màrqueting, compravenda
— Sol·licitar o proporcionar les característiques i prestacions d’un producte fent ús d’estratègies de persuasió i argumentació
— Promocionar un producte

Bloc 6
Descripció de l’empresa, operació de compravenda
— Descriure l’empresa: tipus, sucursals, sector d’activitat, mercats, facturació, nombre de treballadors
— Redactar i comprendre missatges, correus electrònics i trucades
— Penetració del mercat, fires
— Fer publicitat
— Negociació (simple)

Bloc 7.1

*  
Opcions de treball
1) Descripció de l’empresa i dels seus recursos humans
2) Operació de compravenda: qualitat de la mercaderia, embalatge, transport, assegurances, lloc i data de lliurament, incoterms, tipus i termini de pagament

Per a la primera opció (1), vegeu els apartats precedents.

Per a la segona opció (2):
a) Transacció comercial
b) Negociació. Saber dur a terme una negociació amb èxit: argumentar, persuadir i convèncer
c) Utilitzar amb naturalitat estratègies de la gestió conversacional (prendre i concedir el torn de paraula, canviar de tema, etc.)
d) Demanar i proporcionar informació en relació amb preus, descomptes de catàleg, modalitats de transport, tipus de pagament habitual i modalitats de lliurament
e) Saber relacionar-se adequadament a través del canal més adient a les incidències (telèfon, correu electrònic), en relació amb el desenvolupament de l’operació comercial (tramesa de la mercaderia)
f) Saber comprendre globalment el contingut d’un contracte de venda

Bloc 7.2

*  
Per a la primera opció (1):
a) Descriure l’empresa: tipus, sucursals, sector d’activitat, mercats, facturació, nombre de treballadors
b) Redactar i comprendre missatges, correus electrònics i trucades
c) Parlar d’un mateix i de la pròpia empresa fent ús de les estratègies de gestió conversacional i respectant la cohesió i la coherència discursives (II)
d) Utilitzar oralment i per escrit tots els elements situacionals i gramaticals desenvolupats durant el curs

Per a la segona opció (2):
a) Descripció de l’empresa
b) Fer publicitat
c) Comparar les ofertes
d) Negociar: quantitat de la mercaderia, descomptes, terminis de lliurament, mitjà de transport, termini de pagament, assegurança; qualitat del producte, incoterms, embalatge
e) Problemes durant el desenvolupament de l’operació
f) Explicar fets en passat
g) Parlar del futur: futur cert i probable
h) Esperar, desitjar, fer hipòtesis
i) Aconsellar, entre altres maneres, amb el condicional

Bloc 7.3.

*  
Alguns dels punts que s’indiquen a continuació, per a totes dues opcions (1) i (2), en relació amb les funcions de redactar i comprendre missatges, correus electrònics i trucades.
— Tramesa d’un qüestionari per retornar, d’un pressupost, d’una oferta, etc.
— Proposar un canvi en les condicions d’una comanda
— Sol·licitud o tramesa d’un catàleg
— Sol·licitud de tramesa d’informació sobre algun aspecte
— Fer una comanda
— Problemes de lliurament
— Comunicar la tramesa d’una comanda, comunicar que la comanda no ha arribat
— Comunicar l’arribada de la mercaderia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia emprada respon a una aproximació marcadament comunicativa, basada en la comprensió i l’expressió orals i escrites.

S’utilitzen documents informàtics d’autoaprenentatge preparats expressament per a l’assignatura. L’alumnat pot utilitzar-ne una part abans de l’inici de les classes a www.ub.edu/fodie/fodie.

La classe del dimecres té un caire eminentment pràctic i, per tant, es pot desdoblar el grup segons quines siguin les seves característiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada està indicada per a l’alumnat que assisteix regularment a classe, atès que les proves es fan durant el període lectiu. L’elecció de la modalitat d’avaluació depèn de cada estudiant i pot dependre del nivell d’entrada de cadascú. 

El termini durant el qual es pot renunciar a l’avaluació continuada i sol·licitar d’acollir-se a l’avaluació única s’acaba el 30 de març.

Avaluació continuada

En l’avaluació continuada, aquesta és l’estructura bàsica de l’avaluació:
— Primera prova: gramàtica i expressió oral (30 %).
— Segona prova: gramàtica, comprensió oral, expressió oral, comprensió escrita, expressió escrita (40 %).
— Expressions escrites del curs (25 %).
— Participació presencial o virtual, activitats a l’aula d’informàtica, tasques de cap de setmana, avaluació de competències (en via d’experimentació) (5 %).

Les activitats d’expressió escrita poden tenir parcialment o totalment la forma d’un treball de grup. Aquest treball s’ha d’exposar també oralment, i aquesta exposició es puntua com a equivalent a la destresa d’expressió oral de la segona prova abans esmentada.

Reavaluació de l’avaluació continuada

En cas de no haver superat l’assignatura mitjançant l’avaluació continuada, l’estudiant té dret a una reavaluació. El contingut, el procediment i els criteris són els mateixos que en l’avaluació única.

 

Avaluació única

L’alumnat que opti per l’avaluació única ha de fer una prova de tot el contingut temàtic de l’assignatura el dia de la convocatòria oficial ordinària. En la prova s’hi avaluen continguts de gramàtica, comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita.

Avaluació única per tasques (restringida a casos concrets)

Dins de la modalitat d’avaluació única s’ofereix l’avaluació per tasques a l’alumnat que demostri haver assolit un nivell de llengua molt superior al que s’especifica en el pla docent de l’assignatura i al qual sigui molt difícil poder assistir a les classes presencials.

Aquesta avaluació consisteix en una sèrie de tasques/exercicis, escrits i orals, que s’indiquen a principi de curs. Per mitjà d’aquestes tasques l’estudiant desenvolupa diferents competències específiques de l’àmbit de l’empresa en un entorn internacional.

L’alumnat que estigui interessat a acollir-se a aquesta modalitat ha de contactar amb el professorat responsable de l’assignatura a principi de curs, i fer diferents entrevistes personals.

Reavaluació de l’avaluació única

En cas de no haver superat l’assignatura en la convocatòria ordinària mitjançant l’avaluació única, l’estudiant té dret a una reavaluació. El contingut, el procediment i els criteris són els mateixos que en l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BAILINI, Sonia; CONSONNO, Silvia. I Verbi italiani : grammatica esercizi e giochi. Firenze : ALMA, 2004 

Catàleg UB  Enllaç

CALVO RIGUAL, Cesáreo; GIORDANO, Anna. Diccionario italiano : italiano-español, español-italiano. Barcelona : Herder, 2003

Catàleg UB  Enllaç

CHERUBINI, Nicoletta. Convergenze : iperlibro di italiano per affari : consapevolezze, conoscenze e strumenti per la comunicazione negli affari e nel lavoro : livello QCER: B2-C2. Roma : Bonacci, 2012 ​

Catàleg UB  Enllaç

CONSTANTINO, Anna;  RIVIECCIO, Antonella. Obiettivo professione : corso di italiano per scorpi professionali : livelo A2-B1. Formello : Bonacci, 2011

Catàleg UB  Enllaç

DE GIULI, Alessandro. Le Preposizioni italiane. Firenze : Alma, 2008 ​

Catàleg UB  Enllaç

FORAPANI, Daniela. Italiano per giuristi. Firenze : Alma, 2003

Catàleg UB  Enllaç

LOMBARDO, Daniela; NOSENGO, Laura;  SANGUINETI, Anna Maria. L’Italiano con la pubblicità : imparare l’italiano con gli spot televisivi : elementare. Perugia : Guerra, 2008

Catàleg UB  Enllaç

MEZZADRI, Marco. Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi : testo di grammatica per studenti stranieri dal livello elementare all’intermedio. 2a ed. Perugia : Guerra, 2000

Catàleg UB  Enllaç

NADDEO, Ciro Massimo. I Pronomi italiani : grammatica, esercizi, giochi. Firenze : Alma, 2009 ​

Catàleg UB  Enllaç

NADDEO, Ciro Massimo. Italiano per economisti. Firenze : Alma, 2003

Catàleg UB  Enllaç

NOCCHI, Susanna. Nuova grammatica pratica della lingua italiana : esercizi, test, giochi. 1a ed. Firenze : Alma, 2011

Catàleg UB  Enllaç

PELIZZA, Giovanna; MEZZADRI, Marco. L’Italiano in azienda. Perugia : Guerra, 2002 ​

Catàleg UB  Enllaç

PELLIZZARI DEMESSE, Piero (ed). Dizionario tecnico & commerciale spagnolo-italiano, italiano-spagnolo. Firenze : Sansoni, 1994

Catàleg UB  Enllaç

SOLSONA i BRILLAS, Xavier;  SÁNCHEZ i VAQUÉ, Oriol;  TRILLA i SEGURA, Jordi (eds). Diccionari bàsic català-italià, italià-català. Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2004  ​

Catàleg UB  Enllaç

ZIGLIO, Luciana;  RIZZO, Giovanna.  Nuovo Espresso 1 : corso di italiano : libro dello studente e esercizi. Firenze : Alma, 2014  

ZINGARELLI, Nicola. Il Nuovo Zingarelli minore : vocabolario della lingua italiana. 14a ed. Bologna : Zanichelli, 2008

ZINGARELLI, Nicola. Lo Zingarelli : vocabolario della lingua italiana. 12. ed. Bologna : Zanichelli, 1997