Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tercera Llengua per als Negocis II (Francès)

Codi de l'assignatura: 364709

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Audrey Florence Aurore Peyrony

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat i aprovat Tercera Llengua per als Negocis I (Francès).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG8 - Capacitat comunicativa en anglès i / o altres llengües estrangeres a nivell oral, escrit i comprensiu, i que dominin el llenguatge especialitzat.

   -

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CE11 - Entendre la cultura i els negocis de diferents països per adaptar-se i interactuar eficaçment en altres contextos geopolítics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la societat, els negocis i la cultura dels països francòfons per valorar-ne les diferències culturals i les seves repercussions en l’àmbit empresarial, i saber adaptar-s’hi.

— Treballar les competències comunicatives i els coneixements gramaticals de nivell bàsic, posant èmfasi en la terminologia utilitzada en el món de l’empresa.

— Desenvolupar la capacitat per utilitzar aquesta llengua d’una forma eficaç en un entorn empresarial internacional.


Referits a habilitats

— Saber llegir, interpretar i produir textos escrits i orals de nivell bàsic propis de contextos empresarials i econòmics internacionals.

— Conèixer i utilitzar terminologia bàsica en llengua francesa pròpia del món de l’empresa i l’economia internacional.

— Comprendre, reconèixer i utilitzar en un nivell bàsic el llenguatge apropiat d’acord amb el grau de formalitat o registre exigits en diferents contextos (formal/informal, públic/privat).

— Conèixer i utilitzar eines de cerca d’informació en francès.


Referits a actituds, valors i normes

— Tenir esperit crític.

— Participar activament a classe.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bien choisir

*  
— Commander un repas au restaurant
— Acheter dans un magasin ou en ligne
— Trouver un appartement

2. Présentez une entreprise !

*  
— Parler d’une entreprise ou d’une organisation
— Expliquer un processus simple de fabrication

3. Trouvez un emploi !

*  
— Comprendre et rédiger une offre d’emploi
— Rédiger son CV
— Participer à un entretien professionnel

4. Faites des projets !

*  
— Participer à un échange concernant le travail
— Faire / accepter / refuser des proposition

5. Réglez des problèmes !

*  
— Echanger sur un problème
— Raconter un évènement
— Rédiger une lettre de réclamation

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es fomenta l’aprenentatge autònom de l’alumnat i la utilització d’estratègies que l’ajudin en l’aprenentatge de l’assignatura. La metodologia es basa en la combinació de les activitats següents:

Treball teoricopràctic a l’aula (60 hores): transmissió de coneixements teòrics i elaboració d’exercicis pràctics relacionats amb la teoria corresponent a fi de desenvolupar la capacitat productiva i receptiva de l’estudiant, com ara pràctiques de comprensió oral, expressió escrita i de conversa (simulacions de situacions comunicatives quotidianes i empresarials).

Treball tutelat o dirigit (40 hores): pràctiques de conversa (simulacions de situacions comunicatives quotidianes i empresarials), treball en grup i presentació oral. En aquest sentit, l’alumnat ha de desenvolupar la seva capacitat d’organització i de planificació de la feina, així com de cerca d’informació bibliogràfica i de transmissió de coneixements en una exposició oral sobre un article de revista o diari especialitzat que es determina a principi de curs. La participació en tutories per fer el seguiment de l’exposició dins del treball tutelat és obligatòria. Compleció, seguiment i resolució de les activitats proposades durant el curs: redacció de textos senzills i exercicis de comprensió de text.

Aprenentatge autònom (50 hores): estudi personal i preparació de les proves d’avaluació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Mitjançant l’avaluació l’estudiant ha de fer evident que ha assolit les competències i els objectius formatius proposats. Quant a la convocatòria d’avaluació de l’assignatura, el procés té dues possibilitats: l’avaluació continuada i l’avaluació única. En la reavaluació només es pot optar per aquesta última modalitat.

El termini durant el qual es pot renunciar a l’avaluació continuada i sol·licitar d’acollir-se a l’avaluació única s’acaba el 14 de març de 2022.


Avaluació continuada

L’avaluació continuada està indicada per a l’alumnat que assisteix regularment a classe, atès que les proves es fan durant tot el període lectiu del semestre. L’avaluació acreditativa dels aprenentatges es fa a partir de les activitats següents:

Activitats obligatòries
— Activitats individuals (redaccions, exercicis de comprensió lectora, etc.): 10 %.
— Prova de síntesi 1: 30 %.
— Prova de síntesi 2: 30 %.
— Presentació oral: 20 %.
— Dossier escrit: 10 %.

Altres activitats per dur a terme dins o fora de l’aula
— Exercicis d’aprofundiment i repàs dels continguts treballats a l’aula.
— Exercicis d’autoavaluació.

 

Avaluació única

L’alumnat que opti per l’avaluació única ha de fer una prova de tot el contingut temàtic de l’assignatura el dia de la convocatòria oficial ordinària.

La prova consta de diverses parts:
— Una part escrita amb exercicis de gramàtica i comunicació, un exercici d’expressió escrita i un exercici de comprensió lectora i de comprensió oral: 60 %.
— Una part d’expressió oral: 30 %.
— Un dossier escrit: 10 %.

Dins de la modalitat d’avaluació única, s’ofereix l’avaluació per tasques a l’alumnat que demostri haver assolit un nivell de llengua superior al que s’especifica en el pla docent de l’assignatura.

Aquesta avaluació consisteix en una sèrie de tasques/exercicis, escrits i orals, que s’indiquen a principi de curs. Per mitjà d’aquestes tasques l’estudiant desenvolupa diferents competències específiques de l’àmbit de l’empresa en un entorn internacional.

L’alumnat que estigui interessat a acollir-se a l’avaluació única / per tasques ha de contactar amb el professorat responsable de l’assignatura a principi de curs, i fer una entrevista personal.


Reavaluació

En cas de no haver superat l’assignatura en qualsevol de les dues modalitats d’avaluació, l’estudiant té dret a una reavaluació. El contingut, el procediment i els criteris són els mateixos que en l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

TAUZIN Béatrice;  DUBOIS Anne-Lyse. Objectif express. Le monde professionnel en français: [A1 – A2]. Hachette : Paris, 2013.

  Livre obligatoire

Catàleg UB  Enllaç

GRÉGOIRE Maïa, THIÉVENAZ Odile, : Grammaire progressive du français - intermédiaire, 4e édition, Hachette: Paris, 2018.

  Livre obligatoire

Catàleg UB  Enllaç

AKUÜZ, Anne...[et al.]. Exercices de grammaire en contexte. Niveau Intermédiaire. Vanves : Hachette, 2000

Catàleg UB  Enllaç

GALLART, Esther. (cord.). Larousse : diccionari compact : català-francès, français-catalan. Barcelona : Spes, 2005

Catàleg UB  Enllaç

GARCÍA-PELAYO Y GROSS, Ramón; TESTAS, Jean. Diccionario moderno francés-español, espagnol-français . Paris: Librairie Larouse, 1986

Catàleg UB  Enllaç

ROBERT, Paul. Le Nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris : Dictionnaires Le Robert, 2007

Catàleg UB  Enllaç