Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Intervenció Administrativa en les Relacions Laborals

Codi de l'assignatura: 364714

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ramon Lluis Galindo Caldes

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

 

(Les hores de presencialitat s’adaptaran a la situació sanitària.)

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Haver cursat les assignatures Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú i Gestió d’Ocupació Pública. Els continguts d’aquestes assignatures faciliten assolir el contingut d’aquesta assignatura, especialment el contingut del procediment administratiu sancionador laboral.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i comprendre el sistema espanyol de relacions laborals i com hi intervenen l’Administració pública i els poders públics.

— Conèixer i comprendre com els poders públics poden regular, desregular, intervenir o modular les relacions laborals individuals i les relacions laborals col·lectives.

— Comprendre el paper dels poders públics en el marc de les relacions laborals en un estat d’economia social de mercat.

— Conèixer els procediments administratius d’intervenció en les relacions laborals, especialment el procediment administratiu sancionador.

— Conèixer la intervenció pública en les relacions laborals en el sector públic espanyol.

 

Referits a habilitats, destreses

— Utilitzar de manera adequada els conceptes jurídics que s’incorporen en el programa.

— Saber identificar els ens públics que intervenen en les relacions laborals, les competències i funcions que tenen i les diferents formes d’intervenció.

— Resoldre els problemes que es plantegen en la intervenció administrativa en l’àmbit laboral, especialment respecte del procediment administratiu sancionador del treball.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La intervenció administrativa en les relacions laborals

1.1. Antecedents

1.2. La intervenció dels poders públics en l’àmbit laboral: legislatiu, executiu i judicial

1.3. Distribució de competències i sistema de fonts

1.4. Formes d’intervenció administrativa en les relacions laborals

1.5. L’administració laboral

2. L’activitat administrativa d’inspecció. La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS)

2.1. Règim jurídic

2.2. Organització i funcions de la ITSS

2.3. El personal al servei de la ITSS

2.4. Formes d’actuació de la ITSS

3. Potestat sancionadora, infraccions i sancions en l’ordre social

3.1. Potestat sancionadora i principis aplicables

3.2. Infraccions i sancions en l’àmbit laboral

3.3. Procediment administratiu sancionador del treball

3.4. Control jurisdiccional de les actuacions en matèria sancionadora

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantindran els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.                           

La docència se centra en les classes magistrals teoricopràctiques, en les quals s’exposa la teoria central dels diferents temes del programa i es treballen materials i casos pràctics.  Aquesta docència es complementa amb el treball autònom de l’alumnat. L’activitat dels estudiants es basa en les qüestions següents:

— Preparació del temari de l’assignatura a través de les lectures recomanades i de materials de suport a l’estudi publicats al Campus Virtual, com ara, entre d’altres, apunts, esquemes, presentacions o guies.

— Resolució de casos pràctics plantejats pel docent, que lliura amb antelació perquè cada estudiant els prepari individualment, per fer-ne el debat i el comentari posteriors a l’aula.

— Sessions de classe per resoldre dubtes del temari o dels materials treballats i, si és el cas, per resoldre exercicis o casos pràctics. Almenys un dels casos ha d’incorporar la perspectiva de gènere.

— Qualsevol altra activitat plantejada pel docent. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
En l’avaluació continuada s’han de superar les activitats següents:

Dues activitats d’avaluació continuada, amb un valor total del 60 % de la nota final (cadascuna amb un valor del 30 %). Cada activitat consta d’una part teòrica (amb preguntes que impliquen un treball de comparació i reflexió crítica) i una part pràctica (amb preguntes sobre un o més supòsits pràctics). Les activitats pot ser que s’hagin de lliurar a través del Campus Virtual (amb un temps limitat per completar-les) o poden ser presencials, en funció del context sanitari.

Una activitat de síntesi final, amb un valor del 40 % de la nota final i que s’ha d’aprovar per superar l’assignatura. Consisteix en la resolució d’un cas pràctic, o de diversos casos pràctics, amb preguntes múltiples de contingut teòric i/o pràctic. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar la prova de síntesi (amb un 5 sobre 10). La prova de síntesi serà presencial.

Els estudiants d’avaluació continuada que obtinguin una qualificació final de suspens poden optar a la reavaluació. La prova de reavaluació per als estudiants d’avaluació continuada té la mateixa estructura i contingut que la prevista per als estudiants d’avaluació única. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que el professor hi pugui tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant.

 

Avaluació única

Com a criteri general, l’avaluació és continuada excepte en el cas que l’estudiant opti per l’avaluació única en el termini fixat pel Consell d’Estudis. Per acollir-se a la modalitat d’avaluació única s’han de dur a terme els procediments indicats a la normativa.

L’estructura de l’examen d’avaluació d’única és la següent:

Una part teòrica, que té el valor del 60 % de la nota final, amb preguntes teòriques de desenvolupament que impliquen un treball de comparació i de reflexió crítica.

Una part pràctica, que té el valor del 40 % de la nota final, i que s’ha de superar per aprovar l’assignatura. Aquesta part consisteix en la resolució d’un cas pràctic amb preguntes múltiples de contingut teòric i/o pràctic, o d’un seguit de casos pràctics amb preguntes teòriques i/o pràctiques.

Els estudiants d’avaluació única que obtinguin una qualificació final de suspens poden optar a la reavaluació. La prova de reavaluació té la mateixa estructura i contingut que la prova d’avaluació única. Queden exclosos de la reavaluació els casos de no presentat. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

La convocatòria extraordinària de final de carrera és idèntica a la prevista per a l’avaluació única de l’assignatura.  

 

 

Altres

 

— Com a criteri general, l’avaluació és continuada excepte en el cas que l’estudiant opti per l’avaluació única en el termini fixat pel Consell d’Estudis. Per acollir-se a la modalitat d’avaluació única s’han de dur a terme els procediments indicats a la normativa.

— En els dos tipus d’avaluació, el professor pot tenir en compte, addicionalment a les proves avaluables, una altra mena d’evidències d’aprenentatge. La valoració que el professor faci d’aquestes evidències permetrà millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables. Especialment escau aquest fet quan la nota de la prova de síntesi és superior a l’obtinguda en el conjunt d’activitats en el règim d’avaluació continuada.

— Qualsevol exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

— En els casos en què l’estudiant no hagi sol·licitat l’avaluació única i romangui, per tant, en el règim d’avaluació continuada, si no presenta cap activitat avaluable ni fa la prova de síntesi rep la qualificació final de no presentat. Si presenta alguna activitat avaluable, la qualificació serà la mitjana ponderada prevista, entenent que ha obtingut un 0 en les activitats que no ha presentat.

— El contingut de les proves o altres exercicis lliurats per l’estudiant ha de ser personal i original. El plagi de qualsevol tipus de material o la còpia d’altres estudiants són activitats fraudulentes que vulneren els principis bàsics i elementals del treball acadèmic. La còpia o el plagi en qualsevol activitat o prova final o de síntesi, i la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de suspens (amb un 0) en la qualificació final definitiva de l’assignatura, sense possibilitat de reavaluació, i pot comportar la sol·licitud d’obertura d’un procediment disciplinari a l’estudiant.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

RODRÍGUEZ CRESPO, Mª José; BASCÓN MARÍN, José: Derecho Administrativo sancionador del Trabajo. Madrid: Tecnos, 2020

CERVILLA GARZÓN, María José; JOVER RAMÍREZ, Carmen: Manual básico de Derecho administrativo sancionador del trabajo. Madrid: Tecnos, 2017

MONEREO PÉREZ, José Luis: Manual de derecho administrativo laboral. Madrid: Tecnos, 2016

SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Derecho de la función pública, Madrid, Tecnos, 2020