Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctica Laboral i de la Seguretat Social I

Codi de l'assignatura: 364716

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Raquel Maria Rodriguez Izquierdo

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

40

 

 

Recomanacions

 

Haver cursat i superat les assignatures obligatòries de l’àmbit laboral: Dret del Treball I i II, Dret de la Seguretat Social I i II, Dret Sindical I i II, Dret de la Prevenció de Riscos Laborals, Seguretat i Salut Laboral, i Dret Processal del Treball.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

— Aprendre a fer les actuacions pròpies de la pràctica professional en la gestió laboral.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Creació d’empreses: tràmits i gestions

2. Contractació laboral

3. Gestió de les condicions de treball

4. Gestió de l’extinció dels contractes de treball

5. Perspectiva de gènere en la contractació, la gestió de les condicions de treball i l’extinció dels contractes de treball

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Atès que és una assignatura eminentment aplicada, la metodologia docent consisteix en la resolució de casos pràctics aplicant-hi els coneixements teoricopràctics de les assignatures obligatòries de l’àmbit laboral de cursos anteriors. Evidentment, cal utilitzar els materials i la documentació necessaris per a cadascun dels temes analitzats, i és per això que no es recomana cap font concreta de les que consten en l’apartat de les referències bibliogràfiques. El professorat indica els materials i la documentació adients per al seguiment de l’assignatura.

Les classes es podran fer presencialment a l’aula, ja que és una assignatura que s’imparteix a grups reduïts. Tanmateix, si el professor responsable ho considera oportú, les classes es podran impartir en línia o semipresencialment.

D’altra banda, si les autoritats sanitàries ho autoritzen, s’intentaran organitzar sortides a institucions i a organismes de l’àmbit laboral, per conèixer-ne directament el funcionament i dur a terme un aprenentatge més arrelat en la pràctica professional.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Si no es manifesta la voluntat d’optar per l’avaluació única, se segueix per defecte l’avaluació continuada.

L’estudiant pot sol·licitar l’avaluació única dins del termini establert, i ho ha de fer formalment segons el procediment previst.

No es permet passar d’un tipus d’avaluació a un altre; és a dir, si se segueix l’avaluació continuada, s’obté la nota corresponent a les activitats que es duguin a terme en aquesta avaluació.

Avaluació continuada

Atès que aquesta és una assignatura eminentment aplicada, l’avaluació continuada s’organitza de la manera següent:

a)  Casos pràctics (50 % de la nota final)

b) Una prova de síntesi (50 % restant), que consisteix en la resolució d’un o uns supòsits pràctics.

Tant els casos pràctics com la prova de síntesi es faran, per defecte, presencialment a una aula de la Facultat de Dret. 

La nota final de l’avaluació continuada és la nota mitjana de les activitats avaluables i la prova de síntesi, però per poder fer aquesta mitjana s’ha d’haver superat la prova de síntesi. Si no es presenta alguna activitat avaluable, s’obté un 0 en aquesta prova. Si no es presenta a cap activitat avaluable ni es fa la prova de síntesi, la qualificació final és de no presentat.

El professorat pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals, amb una proporció de la qualificació final no superior al 10 %. Tant per a la resolució dels casos pràctics com per a la prova de síntesi, el professorat indica si s’hi poden utilitzar materials i documentació.

 

Avaluació única

L’estudiant que opti expressament per l’avaluació única ha de fer un examen, que suposa el 100 % de la nota final, en la data fixada pel Consell d’Estudis. L’examen consta de la resolució d’uns casos pràctics i, per defecte, es farà presencial. 

El professorat indica si es poden utilitzar materials i documentació durant l’examen.

Reavaluació

Dins del marc d’una sola convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluació de l’avaluació continuada o de l’avaluació única que no s’hagi superat, a partir dels criteris generals que s’estableixen a continuació:

— La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat.

— La prova de reavaluació consisteix en la resolució d’uns casos pràctics.

— La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que es pugui incrementar la nota fins a un 10 % per altres evidències d’aprenentatge.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

La convocatòria extraordinària consisteix en un examen, que té lloc en la data fixada pel Consell d’Estudis, en el qual s’han de resoldre uns casos pràctics i representa el 100 % de la nota final. 

El professorat indica si es poden utilitzar materials i documentació durant l’examen.

Consideracions comuns a tots els règims d’avaluació

Aquell exercici d’avaluació continuada, de síntesi, d’avaluació única o de reavaluació, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

 

Garcia Ninet, J.I. (Dir.). Derecho del trabajo. Pamplona: Editorial Thomson Reuters-Aranzadi.

 

Alfonso Mellado, C.L.; Fabregat Monfort, G. (Dirs.). GPS Laboral Guía Profesional. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.

Memento Práctico Francis Lefebvre. Social

Memento Práctico Francis Lefebvre. Contrato de Trabajo

Memento Práctico Francis Lefebvre. Salario y Nómina

Memento Práctico Francis Lefebvre. Graduados Sociales