Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalą English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Prąctica Laboral i de la Seguretat Social II

Codi de l'assignatura: 364717

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Raquel Maria Rodriguez Izquierdo

Departament: Departament de Dret Privat

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprąctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autņnom

40

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat i superat les assignatures obligatòries de l’àmbit laboral (Dret del Treball I i II, Dret de la Seguretat Social I i II, Dret Sindical I i II, Dret de la Prevenció de Riscos Laborals, Seguretat i Salut Laboral, i Dret Processal del Treball) i l’assignatura optativa Pràctica Laboral i de la Seguretat Social I.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

— Aprendre a fer les actuacions pròpies de la pràctica professional en la gestió laboral.

 

 

Blocs temątics

 

1. Representants dels treballadors. Negociació col·lectiva i conflictes col·lectius

2. Obligacions de l’empresari en matčria de prevenció de riscos laborals i de Seguretat Social

3. Gestió dels desplaēaments transnacionals

4. Qüestions laborals de l’empresa en crisi

5. Perspectiva de gčnere en l’ąmbit de les relacions individuals i col·lectives de treball, de Seguretat Social i de seguretat i salut laboral

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Com que és una assignatura totalment aplicada, la metodologia docent consisteix en la resolució de casos pràctics, en què s’han d’aplicar els coneixements teoricopràctics de les assignatures obligatòries de l’àmbit laboral dels cursos anteriors. Evidentment, cal utilitzar la documentació i els materials necessaris per a cadascun dels temes analitzats. Per això no es recomana cap font concreta de les indicades a l’apartat «fonts». El docent indica en cada cas els materials i la documentació més adients per al seguiment de l’assignatura.

En principi les classes es podran fer presencialment, ja que és una assignatura optativa i els grups no són gaire nombrosos. Però a criteri del professor responsable, també es podran fer en línia o semipresencialment. És una assignatura de 6 crèdits i les hores de classe presencials les indica el professor. 

D’altra banda, s’intenten organitzar sortides a institucions i organismes de l’àmbit laboral per conèixer-ne directament el funcionament i així dur a terme un aprenentatge més arrelat a la pràctica professional, i es faran si la situació sanitària ho permet.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Si no es manifesta la voluntat d’optar per l’avaluació única se segueix per defecte el règim d’avaluació continuada. L’estudiant que estigui interessat en l’avaluació única té un termini per comunicar-ho, i ho ha de fer formalment segons el procediment previst. En qualsevol cas, no es permet passar d’un tipus d’avaluació a un altre; és a dir, si se segueix l’avaluació continuada, s’obté la nota corresponent a les activitats que es duguin a terme en aquesta avaluació.

Avaluació continuada
Com que aquesta assignatura és eminentment aplicada, l’avaluació continuada s’organitza de la manera següent:

aSupòsits pràctics (50 % de la nota final).

b) Una prova de síntesi (50 % restant), que consisteix en la resolució de casos pràctics.

Els supòsits pràctics i la prova de síntesi es faran de manera presencial.

La nota final de l’avaluació continuada és el resultat de la mitjana de les notes de les activitats avaluables i de la nota de la prova de síntesi. Ara bé, per poder fer aquesta mitjana s’ha de superar la prova de síntesi. Si no es presenta alguna activitat avaluable, s’obté un 0 en aquesta activitat. Si no es presenta cap activitat avaluable ni es fa la prova de síntesi, la qualificació final és de no presentat.

El professorat pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals, amb una proporció de la qualificació final no superior al 10 %.

Tant per a la resolució dels casos pràctics com per fer la prova de síntesi, el docent indica si es poden utilitzar materials i documentació.

Reavaluació

Dins del marc d’una sola convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluació. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat.

La reavaluació consisteix a resoldre casos pràctics i es farà de manera presencial.

El docent indica si es poden utilitzar materials i documentació a la prova de reavaluació.

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que es pugui incrementar, amb una proporció de la qualificació final no superior al 10 %, per altres evidències d’aprenentatge.

 

Avaluació śnica

L’estudiant que opti expressament per l’avaluació única ha de fer un examen, en la data fixada pel Consell d’Estudis, en el qual ha de resoldre casos pràctics. L’examen es farà de manera presencial.

El professor indica si pot utilitzar materials i documentació durant l’examen. L’examen suposa el 100 % de la nota final.

Reavaluació

Dins del marc d’una sola convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluació. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat.

La reavaluació consisteix a resoldre casos pràctics. L’examen es farà presencialment.

El professor indica si es poden utilitzar materials i documentació en la resolució dels casos.

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

La prova de la convocatòria extraordinària consisteix en un examen que té lloc en la data fixada pel Consell d’Estudis. L’examen consisteix en la resolució de casos pràctics i suposa el 100 % de la nota final.

L’examen podrà ser en línia o presencial, depenent de la situació sanitària i el criteri del professor responsable. En qualsevol cas, el professor ho indicarà a l’inici o durant el curs.

El professor indica si es poden utilitzar materials i documentació durant l’examen.

Consideracions comunes a tots els règims d’avaluació

Aquell exercici d’avaluació continuada o de síntesi, d’avaluació única o de reavaluació, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Garcia Ninet, J.I. (Dir.). Derecho del trabajo. 11a edició, 2020, Pamplona: Editorial Thomson Reuters-Aranzadi.

Alfonso Mellado, C.L.; Fabregat Monfort, G. (Dirs.). GPS Laboral Guía Profesional, 5ª edició, 2019, Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.

Memento Práctico Francis Lefebvre. Social.

Memento Práctico Francis Lefebvre. Despido y otras formas de extinción del contrato de trabajo.

Memento Práctico Francis Lefebvre. Graduados Sociales.