Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret Processal del Treball

Codi de l'assignatura: 364720

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nuria Pumar Beltran

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

 

(La docència serà presencial i no presencial. )

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

30

 

(La docència serà presencial i no presencial.)

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

40

 

 

Recomanacions

 

 

Es recomana com a material d’estudi:
— El Reial decret legislatiu 2/25015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
— La Llei 36/2011, de 10 octubre, reguladora de la jurisdicció social.


Altres recomanacions

Pàgines web d’interès i de cerca d’informació:
— www.cgpj.es
— www.tribunalconstitucional.es
— https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per identificar la dimensió jurídica de les relacions humanes i socials i valorar-ne les implicacions en els diferents àmbits de l’ordenament jurídic.

   -

Capacitat per conèixer, comprendre i saber usar els conceptes fonamentals i especialitzats de les diferents branques de l’ordenament jurídic.

   -

 Capacitat d’interpretar les normes jurídiques segons les regles pròpies de cada àmbit del dret i aplicar-les als conflictes socials corresponents

   -

Capacitat de fer servir i manejar adequadament les fonts de coneixement— legals, doctrinals i jurisprudencials— en l’àmbit jurídic.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les qüestions relacionades amb el dret processal del treball i saber reaccionar davant les qüestions processals que s’originen en l’accés, el desenvolupament i la finalització d’una relació laboral.
— Utilitzar amb correcció els conceptes jurídics laborals específics del dret substantiu i processal laboral.

Referits a habilitats, destreses
— Ser capaç d’expressar oralment i per escrit els coneixements al nivell propi de l’educació universitària.

— Saber buscar adequadament i seleccionar la informació necessària i les fonts aplicables a situacions concretes, situacions que afecten les facultats empresarials, les condicions de treball, les vicissituds del contracte i l’extinció del contracte, per a la qual cosa s’han d’utilitzar eines informàtiques.
— Tenir capacitat d’argumentació oralment i per escrit.

Referits a actituds, valors i normes
— Saber dur a terme l’aprenentatge de manera autònoma i col·lectiva.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Els diferents elements de la jurisdicció social: acció, jurisdicció i procés. Competència de la jurisdicció social

2. El procés laboral: introducció. Estructura de la Llei reguladora de la jurisdicció social. Sistemes i principis processals

3. El procés ordinari: estructura. La demanda laboral: requisits d’admissibilitat. Ampliació de demanda. Fets i documents nous. Actituds del demandat davant la notificació de la demanda. Rebel·lia. Excepcions. Contestació de la demanda. Reconvenció. Assentiment a la demanda. La prova en el procés laboral. Càrrega de la prova. Prova d’ofici

4. Les modalitats processals. Procediments especials

5. La sentència: contingut, efectes. L’execució

6. Els recursos de la jurisdicció social

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es programa de manera presencial, però si la situació sanitària ho imposa, les activitats del curs es duran a terme de manera combinada, presencial i en línia, o bé íntegrament en línia. En aquests casos, tot i que es mantindran els objectius, el temari i l’avaluació, a través del Campus Virtual es donaran les indicacions necessàries per fer les activitats del curs, tant pel que fa a les classes teòriques com a les sessions pràctiques i les activitats avaluables.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Per defecte, se segueix el règim d’avaluació continuada. Si l’estudiant vol seguir l’avaluació única, ho ha de sol·licitar formalment segons el procediment previst. En qualsevol cas, no es permet passar d’un tipus d’avaluació a un altre; és a dir, si s’està seguint l’avaluació continuada, la nota que s’obté és la corresponent a les activitats que es duguin a terme en aquesta avaluació.

D’acord amb la normativa reguladora de l’avaluació i de la qualificació dels aprenentatges i del Protocol acadèmic i docent per als graus de la Facultat de Dret, el sistema ordinari d’avaluació és l’avaluació continuada. Aquest sistema preveu només una convocatòria, amb dret a reavaluació.

La nota final es calcula de la manera següent:

a) Dues activitats avaluables sobre casos pràctics.  Les activitats avaluables consisteixen en la resolució de casos pràctics, comentaris de text, etc. vinculats al temari de l’assignatura.

— La primera activitat és individual, i té un valor sobre la nota final del 30 %.

— La segona activitat es pot fer de manera individual o de manera col·lectiva, i té un valor sobre la nota final del 40 %. En el cas que es faci de manera col·lectiva, consta d’una part escrita i d’una altra part oral, que determina el docent i que consisteix, per exemple, en un informe amb una presentació en PowerPoint amb veu afegida o una simulació virtual.

b) Una prova de síntesi teoricopràctica o test (ho determina el docent en el seu programa durant els primers dies de classe), que té un valor sobre la nota final del 30 %.

El docent pot tenir en compte l’assistència i la participació activa a classe, i altres evidències de l’aprenentatge, a l’hora de fixar la nota final. També pot tenir en compte la trajectòria de l’estudiant i el lliurament d’activitats addicionals de caràcter voluntari, com ara exercicis, proves d’aprenentatge teòriques o aplicades, etc. Aquesta part discrecional de la nota només pot millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals. Especialment escau aquest fet quan la nota de la prova de síntesi és superior a l’obtinguda en el conjunt d’activitats en el règim d’avaluació continuada.

Reavaluació

La prova de reavaluació té tres parts diferenciades: un exercici de tipus test, que s’ha de superar perquè es pugui continuar corregint l’examen (el docent determina el tipus de test en el seu programa durant els primers dies de classe), tres preguntes teòriques, i una part pràctica.

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que el professorat pugui tenir-hi en compte una altra mena d’evidències de l’aprenentatge.

 

Avaluació única

L’estudiant es pot acollir a l’avaluació única en els terminis que marca la Comissió Acadèmica. Si no s’ha sol·licitat l’avaluació única en el termini fixat, l’estudiant segueix el règim d’avaluació continuada. No es pot seguir l’avaluació única si no se sol·licita expressament.

La prova d’avaluació única té tres parts diferenciades: un exercici de tipus test, que s’ha de superar perquè es pugui continuar corregint l’examen (el docent determina el tipus de test en el seu programa durant els primers dies de classe), tres preguntes teòriques, i una part pràctica.

 Reavaluació

L’exercici de la prova de reavaluació és el mateix tipus de prova i amb les mateixes condicions que a l’avaluació única.

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que el professorat pugui tenir-hi en compte una altra mena d’evidències de l’aprenentatge.

Convocatòria extraordinària de final de carrera

La prova de final de carrera és el mateix tipus de prova i amb les mateixes condicions que a l’avaluació única.

Criteris comuns a les dues modalitats d’avaluació (subjectes a modificació per la normativa de la Facultat si és necessari a causa de la situació de crisi sanitària)

1. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament, i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat.

2. Cal expressar els coneixements de la matèria amb un nivell adequat d’expressió oral i escrita. Qualsevol exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens (amb una nota màxima de 4), independentment del contingut material que presenti.

3. La còpia o el plagi en qualsevol activitat avaluable obligatòria, prova de síntesi o avaluació única, i la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de suspens (amb un 0) en la qualificació final definitiva de l’assignatura, sense possibilitat de reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

GARCÍA NINET, J.I. (dir.). Derecho del trabajo. Cizur Menor : Thomson Aranzadi, darrera edició

http://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/Xgarcia+ninet&searchscope=1&SORT=D/Xgarcia+ninet&searchscope=1&SORT=D&search=garcia+ninet&SUBKEY=garcia+ninet/1%2C66%2C66%2CB/frameset&FF=Xgarcia+ninet&searchscope=1&SORT=D&2%2C2%2C  Enllaç

Alonso Olea, Manuel, Derecho Procesal del Trabajo, Civitas, 2010

http://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/tderecho+procesal+del+trabajo/tderecho+procesal+del+trabajo/1%2C2%2C18%2CB/frameset&FF=tderecho+procesal+del+trabajo&17%2C%2C17/indexsort=-  Enllaç

García Ninet, J.I. (dtor), Manual de Derecho Sindical, Atelier, darrera edició

http://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/Xgarcia+ninet&searchscope=1&SORT=DZ/Xgarcia+ninet&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=garcia+ninet/1%2C66%2C66%2CB/frameset&FF=Xgarcia+ninet&searchscope=1&SORT=DZ&6%2C6%2C  Enllaç

MONEREO PÉREZ, J.L (tor), Manual de Derecho procesal Laboral, Tecnos, darrera edició

Albiol Ortuño y otros autores, Derecho Procesal Laboral, Tirant Lo Blanch, darrera edició

Goerlich Pese, J.M., Esteve-Segarra, A., Nores Torres, L.E., Curso de Derecho Procesal Laboral,Tirant Lo blanc, Valencia, 2019

Montoya Melgar, A., Curso de procedimiento laboral, Tecnos, Madrid, 2016

AAVV, Jurisprudencia Laboral práctica. Jurisprudencia, negociación colectiva y estudios sobre el mercado de trabajo, Lex Nova, Madrid, 2018.

AAVV, Memento práctico social, Francis Lefebvre, 2019

Valdés Dal-Ré, F., Bodas Martín, R., Nogueira Guastavino, M., Lecciones de Jurisdicción Social, 2ª edición, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016.

Legislació

Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en su versión más actualizada (BOE consolidado)

Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los trabajadores, en su versión más actualizada (BOE consolidado)

Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción social, en su versión más actualizada (BOE consolidado)