Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Privat

Codi de l'assignatura: 364726

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Antonio Gabriel Monserrat Valero

Departament: Departament d'Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

20

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat les assignatures Dret Civil II i III.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Conèixer, comprendre i saber usar els conceptes fonamentals i especialitzats de l'ordenació jurídica en les seves diferents branques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les institucions del dret civil des del vessant pràctic.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber buscar i analitzar informació jurídica.

— Desenvolupar la tècnica del plantejament i resolució de conflictes i el raonament jurídic.

— Detectar la patologia i la solució jurídica en els casos plantejats.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Fomentar l’esperit crític jurídic.

— Sensibilitzar-se amb els problemes del dret privat que afecten els ciutadans.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bloc temàtic específic de l’assignatura per al segon quadrimestre

1.1. 1. Clàusules del venciment anticipat en els prèstecs hipotecaris

2. Clàusules d’atribució de despeses dels préstecs hipotecaris alprestatari

3. Covid 19 i clàusula rebus sic stantibus

2. Bolc temàtic primer quadrimestre

*  

 

1.       Les clàusules abusives en les contractes celebrats amb consumidors: clàusula sol, venciment anticipat,  IRPH......

 

2.        La darrera jurisprudència europea (TJUE) en matèria de dret dels consumidors i el seu reflex sobre la legislació espanyola.

 

3.       Els efectes del COVID-19 sobre els contractes: la clàusula rebus sic stántibus. La seva projecció en l’àmbit dels arrendaments.

 

4.        Principals novetats jurisprudencials en processos de crisi matrimonial o de parella.

 

5.       Els pactes en previsió de ruptura matrimonial. Una raresa jurídica reservada a les grans fortunes?.

 

6.       La nova causa de desheretament: pèrdua del dret a la llegítima per absència de relació familiar entre el causant i el legitimari.

 

Totes les sessions seran eminentment pràctiques, basades en casos reals. En funció de les restriccions que permeti la pandèmia, es podran organitzar sortides als Jutjats i Tribunals i d’altres operadors jurídics (procuradors, notaris....) per conèixer de primera mà els funcionament d’aquestes institucions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

La metodologia docent pretén motivar la iniciativa i el treball individual i en grup de l’alumnat. En el procés d’aprenentatge, l’estudiant és la figura principal i el professor, en comptes d’un lector, passa a ser més aviat un tutor. La idea principal és que l’estudiant adquireixi els coneixements i les habilitats de manera continuada i amb motivació, ajudat pel professor i pels companys.

Metodologia específica de l’assignatura en el segon semestre

La classe és interactiva entre el professor i els estudiants, i entre els estudiants mateixos. És necessària, per tant, una preparació prèvia de la classe per part dels alumnes, encara que algun dia no ho puguin fer, i es desaconsella cursar aquesta assignatura als alumnes que pensin que habitualment no podran preparar-se-la.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Primer quadrimestre

El sistema d’avaluació ordinari és l’avaluació continuada, que ha de servir tant per acreditar i valorar l’adquisició dels aprenentatges com, sobretot, per esdevenir un instrument de formació i d’aprenentatge.

L’avaluació continuada consisteix a fer dues activitats avaluables obligatòries, que tenen un valor del 70 % (35 % + 35 %) de la qualificació final, i una prova de síntesi, que té un valor del 30 %. Les activitats avaluables consisteixen en la resolució d’un cas pràctic d’actualitat jurídica, amb preguntes, o bé un comentari i anàlisi de documents jurídics. La prova de síntesi és pràctica i consisteix en un treball, que després s’ha d’exposar i defensar via Campus Virtual a través de la plataforma BB Collaborate. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar la prova de síntesi, independentment del valor ponderat que tingui assignat.

A criteri del professor es poden tenir en compte, addicionalment a les proves avaluables, una altra mena d’evidències d’aprenentatge. La valoració que el professor en faci ha de permetre millorar, eventualment, la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables.

Per obtenir una qualificació favorable d’avaluació continuada és imprescindible haver fet les proves avaluables i la prova de síntesi. En els casos en què l’estudiant no hagi sol·licitat l’avaluació única i romangui, per tant, en el règim d’avaluació continuada, si no fa les activitats avaluables ni la prova de síntesi rep la qualificació final de no presentat.

Reavaluació

L’estudiant amb una qualificació final de suspens pot fer una nova prova de síntesi. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui no presentat.

La prova de reavaluació consisteix en un exercici teòric o pràctic, a criteri del professor.

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que el professor pugui tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per millorar la nota obtinguda. 

L’exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut que presenti (amb una nota màxima de 4).

La còpia o el plagi en qualsevol activitat avaluable obligatòria, prova de síntesi o avaluació única, així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la nota final definitiva de l’assignatura, sense possibilitat de revaluació, atès que desvirtua l’autoria de l’exercici. En aquests casos el professor n’ha d’informar el cap d’estudis. Una conducta reiterada de còpia, plagi i procediments fraudulents comporta la sol·licitud d’obertura d’un expedient disciplinari a l’estudiant.

Segon quadrimestre

El 50 % de la nota final, per als alumnes que segueixin l’avaluació continuada, és la mitjana de la nota obtinguda en tres proves al llarg del curs, amb el mateix valor cadascuna. En previsió que no hi hagi docència presencial, les proves consistiran en la resolució de casos pràctics, que es penjaran al Campus. Les respostes als casos s’han de tornar per correu electrònic dins del termini de temps que es concedeixi. L’altre 50 % correspon a la prova de síntesi, que s’ha de superar per aprovar l’assignatura.

Reavaluació

L’estudiant amb una qualificació final de suspens pot fer una nova prova de síntesi. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui no presentat.

La prova de reavaluació consisteix en un exercici teòric o pràctic, a criteri del professor.

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que el professor pugui tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per millorar la nota obtinguda. 

 

Avaluació única

Primer quadrimestre
L’estudiant té la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única en les condicions que fixa la normativa de la Universitat de Barcelona. El termini per inscriure-s’hi és d’un mes i mig a partir de l’inici del quadrimestre corresponent.

L’avaluació única consisteix a fer una prova que inclou un exercici teòric o un exercici pràctic a proposta del professor, en la qual els alumnes han de demostrar que han assolit tots els objectius d’aprenentatge de l’assignatura.

L’exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

La còpia o el plagi en qualsevol activitat avaluable obligatòria, prova de síntesi o avaluació única, així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquestes activitats, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la nota final definitiva de l’assignatura, sense possibilitat de revaluació, atès que desvirtua l’autoria de l’exercici. En aquests casos el professor n’ha d’informar el cap d’estudis. Una conducta reiterada de còpia, plagi i procediments fraudulents comporta la sol·licitud d’obertura d’un expedient disciplinari a l’estudiant.

Reavaluació

Els estudiants que hagin suspès l’assignatura en règim d’avaluació única poden optar a la reavaluació si prèviament han estat avaluats. S’exclouen de la reavaluació els supòsits de no presentat.

La prova de reavaluació consisteix en la resolució d’un cas pràctic o d’un treball escrit individual, a criteri del professor.

 

Segon quadrimestre
L’avaluació única consisteix en una prova de síntesi.

Per presentar-se a la reavaluació cal haver estat avaluat prèviament i haver obtingut la qualificació de suspens.

Reavaluació

Els estudiants que hagin suspès l’assignatura en règim d’avaluació única poden optar a la reavaluació si prèviament han estat avaluats. S’exclouen de la reavaluació els supòsits de no presentat.