Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret de l'Empresa

Codi de l'assignatura: 364727

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pablo Miguel Garrido Perez

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 3

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial

 

0

 

(Aprenentatge autònom)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Conèixer, comprendre i saber usar els conceptes fonamentals i especialitzats de l'ordenació jurídica en les seves diferents branques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements
— Conèixer les qüestions principals d’actualitat en la matèria.

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar el raonament crític, l’oratòria i la capacitat d’anàlisi jurídica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. T0. Qüestions d’actualitat laboral

*  

  1. Modificació de condicions de treball
  2. Drets fonamentals i poder de direcció: anàlisi de casos actuals
  3. Extinció del contracte de treball: anàlisi d’un supòsit d’extinció del contracte per motius de reestructuració, per causa econòmica i productiva, individual i col·lectiva
  4. Mediació i procediment laboral: anàlisi d’un supòsit pràctic i simulació
  5. Casos actuals resolts pel TJUE i pel TEDH

2. M8. El dret mercantil com a eina de desenvolupament de l’activitat empresarial

*  Durant el curs s’estudien els blocs següents:

Bloc 1. Aspectes jurídics de rellevància en la fase inicial d’una empresa: forma de participació en el mercat, drets de propietat industrial, contractació mercantil

Bloc 2. Capital privat com a forma de finançament de les empreses: Business Angel, capital de risc (Seed Capital & Growth Capital), Equity Crowfunding

Bloc 3. Aspectes jurídics que s’han de tenir en compte en l’activitat diària de l’empresa: dret de la competència, contractació i relacions dels socis amb la societat

Bloc 4. Aspectes jurídics que s’han de tenir en compte en la fase de venda d’una empresa: venda d’actius vs venda de capital social

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix en seminaris teòrics i amb activitats pràctiques.

Grup T0. Qüestions d’actualitat laboral

La docència s’organitza seguint les normes establertes per la Facultat en cada moment, apostant sempre que sigui possible per la presencialitat dels i les estudiants a l’aula. En el seu cas, si no és possible desenvolupar la docència presencial per circumstàncies extraordinàries, es faran servir les eines de docència virtual o a distància indicades i verificades per la Facultat.

La Plataforma "Campus Virtual" de l’assignatura servirà com a eina organitzativa dels diferents blocs temàtics de l’assignatura, sense perjudici de seguir les indicacions del professorat a les sessions presencials que s’impartiran. L’avaluació final serà, en tot cas, presencial.

El professorat estarà disponible per als estudiants a les hores de classe programades, ja sigui mitjançant el Campus Virtual o presencialment a l’aula.

Es garanteix als estudiants un horari d’atenció i tutoria al marge dels horaris destinats a les classes o sessions grupals. Les tutories podran ser presencials o virtuals, segons les circumstàncies del moment.

.

Grup M8. Qüestions d’actualitat jurídica del dret de l’empresa

La docència s’organitza seguint les normes establertes per la Facultat en cada moment, apostant sempre que sigui possible per la presencialitat dels i les estudiants a l’aula. En el seu cas, si no és possible desenvolupar la docència presencial per circumstàncies extraordinàries, es faran servir les eines de docència virtual o a distància indicades i verificades per la Facultat.

La Plataforma "Campus Virtual" de l’assignatura servirà com a eina organitzativa dels diferents blocs temàtics de l’assignatura, sense perjudici de seguir les indicacions del professorat a les sessions presencials que s’impartiran. L’avaluació final serà, en tot cas, presencial.

El professorat estarà disponible per als estudiants a les hores de classe programades, ja sigui mitjançant el Campus Virtual o presencialment a l’aula.

Es garanteix als estudiants un horari d’atenció i tutoria al marge dels horaris destinats a les classes o sessions grupals. Les tutories podran ser presencials o virtuals, segons les circumstàncies del moment.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Tots els estudiants estan, per defecte, en règim d’avaluació continuada (AC), excepte els que sol·licitin formalment el d’avaluació única (AU).

El sistema ordinari d’avaluació és l’avaluació continuada, en què es considera com a evidència avaluadora tota l’activitat formativa que duu a terme l’estudiant, segons la pauta proposada en la programació de cada grup i les previsions que s’hi fan sobre la formalització i el retorn amb el professor de les activitats avaluables.

Aquestes activitats poden proposar anàlisis pràctiques i teòriques, desenvolupaments descriptius i conceptuals, incloure diferents tipus de treballs escrits, presentacions orals i debats o posades en comú amb altres estudiants. I poden referir-se a lectures predeterminades, matèries a estudiar de manera dirigida o autònoma, i casos a discutir o a resoldre. La programació de cada grup en determina el nombre i la tipologia, i la consideració independent o conjunta, successiva o progressiva per a la qualificació final de l’estudiant.

Per obtenir una qualificació favorable d’avaluació continuada és imprescindible fer totes les activitats obligatòries. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar la prova de síntesi, independentment del valor ponderat que se li assigni.

Amb independència del sistema d’avaluació seguit per l’alumnat, per considerar superada l’assignatura s’ha d’haver obtingut una qualificació final mínima de 5,0.

L’exercici d’avaluació continuada, de síntesi o única, presencial o no presencial, que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

El professor pot tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar la nota aritmètica obtinguda com a resultat de la qualificació de les proves avaluables i finals. Especialment escau aquest fet si la nota de la prova de síntesi és superior a l’obtinguda en el tram d’activitats en el règim d’avaluació continuada.

En tots els grups d’avaluació continuada, l’assistència és obligatòria.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Es programa una avaluació presencial. Això afecta tant l’avaluació final com, i especialment, les activitats avaluables en règim d’avaluació continua que que s’han de fer al llarg del curs, segons programació que s’indica al Campus Virtual. Les activitats s’entregaran i es duran a terme a través del Campus Virtual de l’assignatura, i amb d’altres eines de comunicació en línia validades per la Universitat.

Grup T0. Qüestions d’actualitat laboral

L’avaluació continuada preveu dues activitats avaluables i una prova final de síntesi. Cada activitat avaluable representa el 30 % sobre la nota final, és a dir un total del 60 %, i la prova final de síntesi representa el 40 % restant sobre la nota final. La prova final de síntesi serà presencial.

Grup M8. Qüestions d’actualitat jurídica del dret de l’empresa

L’avaluació continuada consisteix a fer un projecte d’assessorament legal mercantil complet d’una start-up, fins a la transmissió d’aquesta start-up a una multinacional, que pondera el 60 % de la nota final. El professorat dona les eines necessàries perquè els alumnes puguin dur a terme el projecte, com ara informació, explicacions pràctiques a classe i una guia de treball continuat.

El projecte es duu a terme en grups, i cada membre del grup està sotmès a una avaluació general grupal —coincident amb el resultat del projecte— i a una avaluació particular del professor en funció de determinades proves que hi ha al llarg del curs, que poden ser presencials o bé virtuals a través del Campus Virtual de l’assignatura.

La prova final de síntesi consisteix en un test individual que pondera el 40 % restant de la nota final. La prova final de síntesi serà presencial.

En el sistema d’avaluació continuada l’assistència a les classes és obligatòria.


Reavaluació

Dins del marc d’una sola convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluació de l’avaluació continuada o de l’avaluació única que no hagi estat superada. La prova de reavaluació té la mateixa estructura que la prova de síntesi de cada grup. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que el professor hi pugui tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge.

Final de carrera
Els alumnes de final de carrera han de superar una prova única de tipus teòric o teoricopràctic.

 

Avaluació única

Grup T0
L’avaluació única consisteix en un examen presencial tipus test i en la resolució de dos supòsits pràctics. El resultat de la prova tipus test pondera el 50 % de la nota final, i el resultat de cada supòsit pràctic pondera el 25 % de la nota final.

Grup M8
L’avaluació única consisteix en un examen presencial tipus test sobre els diferents blocs temàtics de l’assignatura que es detallen en el programa, i en la resolució d’un cas pràctic. El resultat de la suma d’ambdues proves determina la nota final, distribuït en un 70 % l’examen tipus test i un 30% la resolució del cas pràctic.

Reavaluació
Dins del marc d’una sola convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluació de l’avaluació continuada o de l’avaluació única que no hagi estat superada. La prova de reavaluació té la mateixa estructura que la prova de síntesi de cada grup. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que el professor hi pugui tenir en compte una altra mena d’evidències d’aprenentatge.

Final de carrera
Els alumnes de final de carrera han de superar una prova única de tipus teòric o teoricopràctic.