Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estratègies Processals

Codi de l'assignatura: 364730

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nuria Mallandrich Miret

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Degut a la situació provocada per la pandèmia COVID-19, l’assistència a classe es realitzarà en tot moment d’acord amb les directriuns acadèmico-docents aprovades pel centre.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat i aprovat l’assignatura Dret Processal Civil.


Altres recomanacions

És interessant, per optimitzar l’assignatura, haver cursat o estar cursant l’assignatura Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Conèixer, comprendre i saber usar els conceptes fonamentals i especialitzats de l'ordenació jurídica en les seves diferents branques.

   -

Conèixer i comprendre els mecanismes i els procediments de resolució dels conflictes jurídics.

(L’assignatura Estratègies Processals és una assignatura essencialment pràctica, que ha de permetre no tan sols aplicar els coneixements teòrics sinó també desenvolupar unes competències i habilitats que són fonamentals en la pràctica forense. En concret, aquesta assignatura pretén desenvolupar unes habilitats i competències específiques relatives a:

  • Coneixements del fonament del procés, de la relació instrumental entre el dret processal i el dret material i de les fonts del dret processal.
  • Capacitat de treballar en equip.
  • Iniciativa i capacitat de prendre decisions.
  • Capacitat de persuasió i influència.
  • Expressió oral i escrita.
  • Capacitat de síntesi.
)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aprendre a redactar escrits judicials bàsics

 

 

Familiaritzarse amb les actuacions orals

 

Potenciar el treball en grup en la presa de decisions complexes pròpies de la professió d’advocat

 

Adquirir habilitats de gestió de reunions i amb els clients

 

 

Blocs temàtics

 

1. Preparació del procés per part de l’advocat

1.1. La reunió amb el client

1.2. Documentació que cal analitzar

1.3. L’anàlisi de la doctrina i la jurisprudència

1.4. Els requeriments previs

1.5. La preconstitució de prova 

1.6. L’elecció entre el procés judicial o altres mètodes de resolució alternativa de conflictes

2. Redacció dels escrits d’al·legacions

2.1. Com enfocar la redacció d’un escrit d’al·legacions

2.2. Documentació que cal adjuntar

2.3. Exhaustivitat o brevetat en la redacció dels fets

2.4. Contingut dels fonaments de dret 

3. L’audiència prèvia

3.1. Les funcions de l’audiència prèvia

3.2. Com preparar una audiència prèvia

3.3. Visió estratègica de l’audiència prèvia

3.4. Visió estratègica de l’audiència prèvia

4. El judici

4.1. Objecte i contingut del judici

4.2. Com preparar un judici

4.3. Les conclusions

5. Els recursos

5.1. Anàlisi de la resolució judicial: pertinència de recórrer en segona instància o cassació

5.2. Redacció i presentació dels recursos

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura, en funció del docent, combina diferents tipus de metodologies:

— Aprenentatge basat en problemes (APL). El professor planteja als alumnes un problema que han d’analitzar com a part del treball a l’aula o com a part de l’aprenentatge autònom. A continuació, a classe els estudiants exposen els diferents dubtes que se’ls han plantejat i alternatives de solució que posteriorment es valoren des d’un punt de vista estratègic.

— Aprenentatge basat en la resolució de casos. El professor planteja als alumnes un cas pràctic que es treballa durant unes quantes sessions des d’una dimensió global, com si es tractés d’un cas real. Els estudiants, en grup o individualment, han de simular totes les fases i tràmits d’un procediment.

— Assistència i visualització a classe de vistes i judicis. Els estudiants han d’assistir a vistes i judicis o han de visualitzar-ne a classe. A continuació es debaten les diferents qüestions que plantegen els casos.

En el cas que el grup s’hagi d’impartir en format semipresencial o no presencial, el tipus d’activitats s’adaptaran, sempre mantenint-ne la naturalesa, a l’entorn virtual en el qual s’hagin de dur a terme. En concret, es potenciarà l’ús de Campus Virtual com a eina de comunicació dels estudiants amb el professorat, i com a mitjà per organitzar i ordenar la docència i les diferents activitats que s’han de  dur a terme, tant de seguiment com d’avaluació. A través del Campus Virtual es podran fer videoconferències síncrones, penjar materials escrits i audiovisuals i fer qüestionaris, entre d’altres.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Convocatòria ordinària
El sistema d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada, en la qual és obligatori assistir a un mínim del 80 % de les classes presencials per superar l’assignatura.

Activitats d’avaluació continuada:

  • Elaboració de les activitats proposades per cada professor: 60 % de la nota. Tres activitats que compten de manera ponderada un 20 % cadascuna.
  • Participació activa de l’estudiant: 10 % de la nota final.
  • Prova final de síntesi (30 % de la nota): elaboració d’una activitat teoricopràctica complementària a les anteriors.


El professorat, en els seus programes, pot vincular les diferents activitats en forma de carpeta d’aprenentatge.

Les activitats d’avaluació què per la seva naturalesa s’hagin de realitzar en un dia i hora preestablert es faran de forma presencial. No obstant, es podrà optar per sistemes alternatius en el supòsit que les circumstàncies sanitàries ho aconsellin.

Reavaluació

Dins del marc d’una sola convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluació de l’avaluació continuada o de l’avaluació única que no hagi estat superada, a partir dels criteris generals que s’estableixen a continuació. 

La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament, i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici del que disposa el punt 9 de les Directius academicodocents per als graus de la Facultat de Dret. 

La reavaluació consisteix en una activitat teoricopràctica. 

Les activitats d’avaluació què per la seva naturalesa s’hagin de realitzar en un dia i hora preestablert es faran de forma presencial. No obstant, es podrà optar per sistemes alternatius en el supòsit que les circumstàncies sanitàries ho aconsellin.

 

Avaluació única

Convocatòria ordinària
L’alumnat té la possibilitat d’acollir-se l’avaluació única, que consisteix en l’elaboració d’una activitat teoricopràctica definida per cada docent en el seu programa. Les activitats podrán consistir en la realització d’un supòsit pràctic o bé en la redacció d’escrits processals.

Les activitats d’avaluació què per la seva naturalesa s’hagin de realitzar en un dia i hora preestablert es faran de forma presencial. No obstant, es podrà optar per sistemes alternatius en el supòsit que les circumstàncies sanitàries ho aconsellin.
Reavaluació

La reavaluació és per als alumnes que hagin estat avaluats prèviament en l’avaluació única. La prova de reavaluació és idèntica a la de la convocatòria ordinària.

Dins del marc d’una sola convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluació de l’avaluació continuada o de l’avaluació única que no hagi estat superada. El Consell d’Estudis fixa el dia de les proves de reavaluació de les assignatures de grau.

La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat prèviament, i exclou aquells casos en què la qualificació sigui de no presentat. La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant. 

Les activitats d’avaluació què per la seva naturalesa s’hagin de realitzar en un dia i hora preestablert es faran de forma presencial. No obstant, es podrà optar per sistemes alternatius en el supòsit que les circumstàncies sanitàries ho aconsellin.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AA.VV. (coord.. ALONSO-CUEVILLAS SAYROL), Instituciones del nuevo proceso civil. Comentarios sistemático a la Ley 1/2000, Barcelona, Difusión Jurídica, 2000.

GIMENO SENDRA, V. Derecho procesal. Madrid: Colex, última edició. 

MONTERO AROCA, J. ET AL. Derecho jurisdiccional. Valencia: Tirant lo Blanch, última edició. 

ORTELLS RAMOS, M. ET AL. Derecho procesal. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, última edició. 

RAMOS MÉNDEZ, F. El sistema procesal español. Barcelona: Atelier, última edició. 

Article

ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, “Principales Ideas-Clave para el estudio de la LEC 2000”; en Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 428, 2 de marzo de 2000, pags. 1 a 6; disponible en línea http://www.alonsocuevillas.org/espai-docent.html