Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret Penal Econ˛mic

Codi de l'assignatura: 364731

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: David Isidro Carpio Briz

Departament: Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional P˙blic i Relacions Internacionals

crŔdits: 6

Programa ˙nic: N

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge aut˛nom

45

 

 

Recomanacions

 

És recomanable haver aprovat totes les assignatures obligatòries de dret penal, i tenir coneixements bàsics en obligacions i contractes (dret civil), societats de capital (dret mercantil), i dret processal penal.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

ConŔixer, comprendre i saber usar els conceptes fonamentals i especialitzats de l'ordenaciˇ jurÝdica en les seves diferents branques.

(Adquirir i desenvolupar les capacitats d’argumentació, expressió i treball en grup vinculades a la matèria.)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

En aquesta assignatura es pretén introduir l’alumnat en els conceptes i estructures bàsiques d’un sector concret i específic de la part especial del dret penal: la delinqüència econòmica i empresarial. També es pretén dotar-lo dels instruments que necessitarà per aplicar la legislació penal a la pràctica, sense pretendre en cap cas un estudi memorístic dels diferents delictes i les seves penes. Es pretén, doncs, aconseguir un maneig fluid del Codi penal i exposar els principals problemes pràctics que presenten els delictes estudiats.

 

Referits a habilitats, destreses

— Treball en equip.

— Cerca d’arguments i contraarguments que permetin analitzar tots els plantejaments que presenta un cas pràctic.

— Elaboració de comentaris de sentències i textos dogmàtics a nivell bàsic.

— Identificació de les principals línies argumentals de la jurisprudència.

— Capacitat crítica.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Identificar i analitzar els problemes teoricopràctics que plantegen els diferents delictes en l’àmbit de la delinqüència econòmica i empresarial.

— Demostrar, a partir de casos reals, que se saben plantejar les diferents hipòtesis que permeten trobar una o més respostes correctes dogmàticament, amb independència de les diferents qualificacions possibles.

— Demostrar capacitat crítica respecte a la legislació i a les posicions jurisprudencials.

— Utilitzar un nivell adequat d’expressió oral i escrita, així com de comunicacions dels coneixements i aprenentatges.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Bloc primer. Dret penal econ˛mic i dret penal de l’empresa: qŘestions generals

*  1. Concepte de dret penal econòmic. Introducció politicocriminal al dret penal econòmic. Possibilitats i límits del dret penal en l’activitat econòmica. Peculiaritats i qüestions problemàtiques entorn del dret penal econòmic (bé juridicopenal, llei penal en blanc, accessorietat normativa, non bis in idem, etc.). Evolució del dret penal econòmic: injust penal i injust administratiu. El procés d’«administrativització» del dret penal. Les tesis crítiques: l’expansió del dret i les teories de l’Escola de Frankfurt

2. Responsabilitat penal de les persones físiques: autoria i participació en la delinqüència econòmica empresarial: administrador de fet i de dret, responsabilitat d’administradors i directius, delegació de competències i deures de control

3. Responsabilitat penal de les persones jurídiques: règim penal i processal: pressupost de la responsabilitat, subjectes, delictes inclosos; exclusió, atenuació i extinció de la responsabilitat penal

4. Criminal compliance: requisits, òrgans de compliment i canal de denúncies

5. Conseqüències penals i responsabilitat civil derivada de delicte en el marc de les persones jurídiques. Anàlisi particular dels supòsits dels articles 120.3 i 120.4 del Codi penal (CP)

6. Àmbit d’aplicació de l’excusa absolutòria de l’article 268 CP i de l’article 103 LECRIM

2. Bloc segon. Delictes socioecon˛mics I

*  1. Activitat econòmica i delictes patrimonials
1.1. Estafes en l’àmbit empresarial. Estafes agreujades i modalitats específiques d’estafa (art. 248 a 251 CP)
1.2. Apropiació indeguda
1.3. Gestió deslleial del patrimoni

2. Activitat societària: mercat i consumidors
2.1. Delictes societaris
2.2. Descobriment i revelació de secrets
2.3. Publicitat enganyosa
2.4. Estafa d’inversors
2.5. Mercat i consumidors

3. Activitat econòmica i corrupció
3.1. Corrupció pública: suborn de particular
3.2. Corrupció privada: en els negocis. Corrupció en el sector mèdic
3.3. Tràfic d’influències
3.5. Finançament il·legal de partits polítics

4. Delictes contra la propietat industrial i intel·lectual
4.1. Propietat intel·lectual
4.2. Propietat industrial

5. Protecció penal dels creditors
5.1. Frustració de l’execució
5.2. Insolvències punibles
5.3. Delictes en el marc concursal

3. Bloc tercer. Delictes socioecon˛mics II

*  6. Delictes tributaris i contra la seguretat social
6.1. Delicte fiscal
6.2. Delicte comptable
6.3. Frau de subvencions
6.4. Delictes contra la seguretat social

7. Prevenció del blanqueig de capitals i protecció penal
7.1. Concepte, orígens, política criminal i model de prevenció
7.2. Cicle del blanqueig de capitals
7.3. Sistema de prevenció penal i administrativa
7.4. La protecció penal (art. 301-304 CP)

8. Protecció penal de la salut dels consumidors
8.1. Delictes contra la salut dels consumidors. «Frau alimentari»
8.2. Delictes de medicaments
8.3. Productes perillosos

9. Delictes contra el medi ambient
9.1. Delicte ecològic
9.2. Delictes contra el patrimoni històric
9.3. Delictes urbanístics

10. Delictes contra els drets dels treballadors

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia combina les classes teòriques amb les classes pràctiques de casos reals, l’anàlisi de jurisprudència i l’estudi d’articles especialitzats sobre el contingut temàtic. En alguns temes es duen a terme, puntualment, treballs en grup. Per a tots els casos el Campus Virtual és d’ús obligatori.

En la modalitat de docència semipresencial, o si és el cas en línia, s’utilitzarà com a eina d’organització fonamental i d’avaluació el Campus Virtual. A través del Campus Virtual es podran fer sessions per videoconferència síncrones, penjar-hi materials escrits o audiovisuals, organitzar debats a través dels fòrums o xats o habilitar qüestionaris, entre d’altres.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema ordinari d’avaluació d’aquesta assignatura és l’avaluació continuada (en endavant, AC). No obstant això, els estudiants que ho vulguin poden acollir-se al sistema d’avaluació única (en endavant, AU) sempre que ho sol·licitin formalment d’acord amb el sistema establert per la Facultat.

Un estudiant està integrat en un o altre sistema d’avaluació, i si no sol·licita l’avaluació única se l’avalua en règim d’avaluació continuada, de manera que, si no fa cap de les activitats avaluables previstes, la qualificació en convocatòria ordinària és de no presentat, i si en fa algunes és la de suspens.

Per establir la qualificació de tota activitat o prova els docents tenen en compte el nivell d’expressió oral i escrita en la transmissió dels coneixements.

Mètode. Les classes són dinàmiques, basades en l’estudi previ del temari i els materials indicats pel docent amb l’antelació suficient.


Avaluació continuada (AC)

El primer bloc serveix per examinar a l’aula els fonaments teòrics de la delinqüència econòmica i empresarial, així com les peculiaritats d’autoria i participació que se susciten en aquest àmbit, prestant especial atenció al model de responsabilitat penal de les persones jurídiques, així com a les peculiaritats del règim de responsabilitat civil referit a les persones jurídiques.

Per a això, és imprescindible la preparació prèvia a través dels suports bibliogràfics que s’indiquin, així com del material que es faciliti a través del Campus Virtual o de la copisteria. Aquest bloc conclou amb una activitat avaluable (prova individual de desenvolupament de tres temes de quatre que es plantegin, en un màxim de 2 h). S’indica amb l’antelació suficient al Campus Virtual la data d’aquesta prova, que té un valor màxim de 25 punts.

El segon bloc conclou amb una activitat avaluable (prova de tipus test de 10 a 20 preguntes). S’indica amb l’antelació suficient al Campus Virtual la data d’aquesta prova, que té un valor màxim de 15 punts.

El tercer bloc té per objecte d’estudi els delictes més rellevants en l’àmbit de la delinqüència empresarial. Aquesta matèria s’aborda a partir de classes dinàmiques, en què el docent assenyala els aspectes concrets que els alumnes han de portar preparats a classe en forma de breu resum sobre els punts que s’indiquin, la valoració del qual és d’un màxim de 10 punts (s’indiquen els requisits formals del treball al Campus Virtual amb la deguda antelació). A més, aquest bloc conclou amb una activitat avaluable (prova individual de desenvolupament d’un o dos casos teoricopràctics en un màxim de 2 h). S’indica amb l’antelació suficient al Campus Virtual la data d’aquesta prova, que té un valor màxim de 10 punts.

Prova de síntesi. Consisteix en un examen oral de tot el temari. Aquesta prova té un valor màxim de 40 punts. S’indiquen els requisits formals de la prova amb la deguda antelació al Campus Virtual. Per aprovar l’assignatura s’ha de superar la prova de síntesi, independentment del valor ponderat que tingui assignat.

La reavaluació consisteix en una prova amb dues parts: una de tipus test de 20 a 40 preguntes (50 % de la nota final) i una altra amb una o diverses preguntes teòriques i un o diversos casos teoricopràctics (50 % restant de la nota final), que s’ha de resoldre de forma argumentada. La qualificació obtinguda és la qualificació final que consta en l’expedient dels estudiants, sens perjudici que el docent pugui tenir en compte altres evidències de l’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per tal de millorar aritmèticament la seva qualificació. Especialment el professor pot tenir en compte aquestes evidències si la nota de la prova de síntesi és superior a l’obtinguda en el tram d’activitats en el règim d’avaluació continuada.


Condicions i desenvolupament de les proves de tipus test

1. Les proves, si no s’indica el contrari, es duen a terme a l’aula de classe en la data anunciada amb antelació.

2. Els alumnes han de presentar a requeriment del docent el carnet identificatiu amb el número de NIUB incorporat. És imprescindible portar el NIUB atès que caldrà indicar-lo en el full de respostes.

3. Els alumnes han de dur llapis i goma per poder contestar i rectificar, si escau, les respostes del full destinat al lector òptic.

4. Els alumnes tenen dret a portar a l’examen un Codi penal no anotat, que serà d’ús individual.

En la modalitat de docència semipresencial, i si és el cas en línia, les activitats d’avaluació es duran a terme a través del Campus Virtual.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació única consisteix en una prova de dues parts: una de tipus test d’entre 20 i 40 preguntes (50 % de la nota final), i una altra d’una o de diverses preguntes teòriques i un o diversos casos teoricopràctics (50 % restant de la nota final), que s’ha de resoldre de manera argumentada.

La reavaluació consisteix en una prova amb dues parts: una de tipus test d’entre 20 i 40 preguntes (50 % nota final), i una altra d’una o diverses preguntes teòriques i un o diversos casos teoricopràctics (50 % restant de la nota final), que s’ha de resoldre de forma argumentada. La qualificació obtinguda és la qualificació final que consta en l’expedient dels estudiants, sens perjudici que el docent pugui tenir en compte altres evidències de l’aprenentatge i la trajectòria de l’estudiant per millorar aritmèticament la seva qualificació. Especialment el docent pot tenir en compte aquestes evidències si la nota de la prova de síntesi és superior a l’obtinguda en el tram d’activitats en el règim d’avaluació continuada.


Condicions i desenvolupament de les proves de tipus test

1. Les proves, si no s’indica el contrari, es duen a terme a l’aula de classe en la data anunciada amb antelació.

2. Els alumnes han de presentar a requeriment del docent el carnet identificatiu amb el número de NIUB incorporat. És imprescindible portar el NIUB atès que caldrà indicar-lo en el full de respostes.

3. Els alumnes han de dur llapis i goma per poder contestar i rectificar, si escau, les respostes del full destinat al lector òptic.

4. Els alumnes tenen dret a portar a l’examen un Codi penal no anotat, que serà d’ús individual.

En la modalitat de docència semipresencial, i si és el cas en línia, les activitats d’avaluació es duran a terme a través del Campus Virtual.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CORCOY, M.; GÓMEZ, V. (dirs.). Manual de derecho penal, económico y de empresa. Valencia : Tirant lo Blanch, 2020.  Enlla├ž

Memento práctico penal, económico y de la empresa : 2016-2017. Madrid : Ediciones Francis Lefebvre, 2016.

Enllaš al CCUC  Enlla├ž

BAJO, M.; FEIJÓO, B.; GÓMEZ-JARA, C. Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2a ed. Madrid : Civitas, 2016.

Enllaš al CCUC  Enlla├ž

CORCOY BIDASOLO, M.; MIR PUIG, S. (dir.). Comentarios al Código Penal : reforma LO 1/2015 y LO 2/2015. Valencia : Tirant lo Blanch, 2015.  Enlla├ž

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. Derecho penal económico y de la empresa : parte general. Valencia : Tirant lo Blanch, 2016.  Enlla├ž

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. Derecho penal económico y de la empresa : parte especial, 5a ed. Valencia : Tirant lo Blanch, 2015.  Enlla├ž

ARROYO ZAPATERO, L.; NIETO MARTÍN, A. El derecho penal económico en la era compliance. Valencia : Tirant lo Blanch, 2013.  Enlla├ž

BAJO FERNÁNDEZ, M.; BACIGALUPO SAGGESE, S. Derecho penal económico, 2a ed. Madrid : Ramón Areces, 2010.  Enlla├ž

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. Derecho penal económico. Madrid : Iustel, 2012.

Enllaš al CCUC  Enlla├ž

SEQUEROS SAZATORNIL, F. Delitos societarios y conductas afines : la responsabilidad penal y civil de la sociedad, sus socios y administradores. Madrid : La Ley, 2006.  Enlla├ž

SILVA SÁNCHEZ, J.M.; MIRÓ LLINARES, F. (dirs.). La teoría del delito en la práctica penal económica. Las Rozas (Madrid) : La Ley, 2013.  Enlla├ž

SILVA SÁNCHEZ, J.M. (dir.). Criminalidad de empresa y compliance : prevención y reacciones corporativas. Barcelona : Atelier, 2012.  Enlla├ž

TIEDEMANN, K. Manual de derecho penal económico : parte general y especial. Valencia : Tirant lo Blanch, 2010.  Enlla├ž