Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret de la CompetŔncia i de la Propietat Industrial

Codi de l'assignatura: 364733

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Daniel Vazquez Albert

Departament: Departament de Dret Privat

crŔdits: 6

Programa ˙nic: N

 

 

Altres continguts

 

Tutories
Les tutories es duen a terme a través de cita concertada prèviament per correu al professor del grup.

L’horari i el format presencial i virtual s’ajustaran a les circumstàncies i possibilitats del moment en què s’imparteixi del curs. 

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

ConŔixer, comprendre i saber usar els conceptes fonamentals i especialitzats de l'ordenaciˇ jurÝdica en les seves diferents branques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Aprofundir en l’estudi i el coneixement del dret de la competència i el dret de la propietat industrial.

— Entendre millor la funció d’aquests drets i les relacions entre ells, i estudiar la legislació i la jurisprudència comunitària i interna.

— Millorar la capacitat d’anàlisi i de comprensió de casos, adquirir sentit crític i valoratiu, i entendre millor la funció del dret de la competència i el dret de la propietat industrial.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. El dret de la competŔncia

1.1. Competència deslleial i defensa de la competència

1.2. La defensa de la competència. Els articles 101 i 102 i següents del TFUE i la legislació estatal

1.3. Òrgans d’aplicació, procediment i sancions. L’aplicació judicial

1.4. Els acords o pràctiques restrictives. Acords horitzontals i acords verticals. Exempcions per categories

1.5. L’explotació abusiva d’una posició de domini

1.6. El falsejament de la competència per actes deslleials

1.7. El dret de la competència deslleial. El dret de la publicitat

1.8. El control de les concentracions entre empreses

1.9. Els poders públics i el dret de la competència. El control dels ajuts públics

1.10. Sectors especials i sectors liberalitzats

2. El dret de la propietat industrial

2.1. Dret de la competència i dret de la propietat industrial i intel·lectual

2.2. El Conveni de la Unió de París. L’Acord TRIPS o ADPIC. El dret comunitari

2.3. Les patents d’invenció. La patent europea i la patent amb efecte unitari

2.4. Els models d’utilitat. Les varietats vegetals. Altres innovacions o creacions

2.5. La protecció del secret industrial

2.6. Els dissenys industrials. Els dibuixos o models comunitaris

2.7. Les marques de productes o serveis. La marca de la Unió Europea

2.8. Les denominacions d’origen i les indicacions geogràfiques

2.9. El nom comercial

2.10. Els noms de domini a Internet

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Exposició del temari i debat.

Comentari de casos de la jurisprudència comunitària i interna.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
En l’avaluació continuada l’assistència és obligatòria. 

Aquell exercici que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti.

D’acord amb el Directrius academicodocents del graus de la Facultat de Dret (art. 9), el professorat pot tenir en compte, addicionalment a les proves avaluables, una altra mena d’evidències d’aprenentatge. 

Grup T0

  • Tres proves avaluables consistents en exposició oral i treball escrit sobre casos pràctics. En conjunt valen el 50% de la nota final.
  • Una prova de síntesi amb preguntes de desenvolupament de la resposta: La prova computa pel 50% de la nota final.


Grup M8
  • Tres proves avaluables consistents en exposició oral i treball escrit sobre casos pràctics. En conjunt valen el 50 % de la nota final.
  • Una prova de síntesi amb preguntes de desenvolupament de la resposta: La prova computa pel 50 % de la nota final.


Reavaluació

Dins del marc d’una sola convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluació de l’avaluació continuada o de l’avaluació única que no hagi estat superada, a partir dels criteris generals que s’estableixen a continuació.

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que el professorat pugui tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria dels estudiants.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Aquell exercici que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti.

Grup T0

  • Una prova de síntesi amb preguntes de desenvolupament de la resposta


Grup M8
  • Una prova de síntesi amb preguntes de desenvolupament de la resposta.


Convocatòria de final de carrera

Vegeu l’avaluació única.

Reavaluació

Dins del marc d’una sola convocatòria ordinària, hi ha la possibilitat de reavaluació de l’avaluació continuada o de l’avaluació única que no hagi estat superada, a partir dels criteris generals que s’estableixen a continuació.

La qualificació obtinguda a la prova de reavaluació és la qualificació final que apareixerà a l’expedient de l’estudiant, sens perjudici que el professorat pugui tenir en compte, a més, una altra mena d’evidències d’aprenentatge i la trajectòria dels estudiants.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BERCOVITZ, A. (dir.). Comentarios a la Ley de competencia desleal. Pamplona : Aranzadi-Thomson Reuters, 2011.  Enlla├ž

BERCOVITZ, A. (dir.). La nueva Ley de Patentes : Ley 24/2015, de 24 de julio. Cizur Menor : Aranzadi - Thomson Reuters, 2015.  Enlla├ž

CARBAJO CASCON, F. (coord.), Manual práctico de Derecho de la Competencia, Tirant lo Blanch, Valencia 2017.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial, Cizur Menor, Navarra, 2019

https://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/Xapuntes+de+derecho+mercantil&searchscope=1&SORT=D/Xapuntes+de+derecho+mercantil&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=apuntes+de+derecho+mercantil/1%2C26%2C26%2CB/frameset&FF=Xapuntes+de+derecho+mercantil&searchscope=1&SORT=D&1%2C1%2C  Enlla├ž

FERNÁNDEZ-NOVOA, C.; OTERO LASTRES, J.M.; BOTANA AGRA, M. Manual de la propiedad industrial, 2a ed. Madrid : Marcial Pons, 2013.  Enlla├ž

MASSAGUER, J. ET AL. (dirs.). Comentario a la Ley de defensa de la competencia, 4a ed. Cizur Menor : Civitas-Thomson Reuters, 2015.  Enlla├ž

SIGNES DE MESA, J.I.; FERNÁNDEZ TORRES, I.; FUENTES NAHARRO, M. Derecho de la competencia. Cizur Menor : Aranzadi, 2013.  Enlla├ž

WHISH, R.; BAYLEY, D. Competition law, Oxford : Oxford University Press.

Enllaš al CCUC  Enlla├ž

CORNISH, W.; LLEWELYN, D.; APLIN, T. Intellectual property : patents, copyright, trade marks and allied rights, 8th ed. London : Sweet & Maxwell, 2013.

Enllaš al CCUC  Enlla├ž

Revista

Actas de derecho industrial y derecho de autor. Santiago de Compostela : Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo ; Madrid : Marcial Pons  Enlla├ž

Text electr˛nic

Legislació de la Unió Europea i estatal. Jurisprudència comunitària i interna. Altres materials. Enllaços.