Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sistemes Cinčtics i Cinemātics d'Anālisi de la Marxa

Codi de l'assignatura: 364797

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Carlos Verges Salas

Departament: Departament de Cičncies Clíniques

crčdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prčvies

 

La presencialitat de les activitats teōriques i prāctiques estā subjecta al fet que la situaciķ sanitāria ho permeti. En cas contrari, s’adaptaran al sistema mixt / virtual.

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

33

 

-  Teoria

Presencial

 

17

 

-  Prāctiques de laboratori

Presencial

 

16

Treball tutelat/dirigit

17

Aprenentatge autōnom

25

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anālisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicaciķ dels coneixements a la prāctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciķ a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de colˇlaborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de colˇlaborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalā, castellā i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciķ).

   -

Capacitat d'organitzaciķ i planificaciķ. Resoluciķ de problemes. Motivaciķ per la qualitat. Coneixements d'informātica relatius a l'āmbit d'estudi.

   -

Identificar i analitzar els problemes de salut del peu en els diferents aspectes ambientals, biodināmics i socials, i també un aprenentatge relatiu a l'avaluaciķ dels fets científicament provats i a l'anālisi de les dades en general, per aplicar la podologia basada en l'evidčncia.

   -

Interpretar els resultats de les proves complementāries i la racionalitzaciķ del seu ús.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Cončixer els principis bāsics de la mecānica aplicables a la marxa humana.
— Aprendre a fer registres amb el instruments relatius a la cinčtica i la cinemātica en la marxa humana en les condicions adequades per a un estudi.
— Interpretar les dades obtingudes amb les eines utilitzades, i conjugar els registres cinemātics amb els cinčtics en el conjunt de la marxa analitzada.
— Comprendre l’aplicaciķ de les dades estudiades a la clínica de la dināmica humana.
— Cončixer els mčtodes d’anālisi de la marxa humana. 

 

— Seguir els protocols marcats en cada activitat.
— Iniciar-se en el treball grupal.
— Assumir la responsabilitat de la preparaciķ prōpia per al desenvolupament correcte de les prāctiques, així com aportar tots els estris necessaris.
— Respectar la normativa del desenvolupament de les diferents activitats programades.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar les habilitats necessāries per poder plantejar una anālisi de la marxa objectiu.
— Iniciar-se en l’anālisi de la marxa humana, pel que fa tant a la visiķ global de la postura com dels diferents segments.
— Utilitzar un protocol d’anālisi que permeti la interpretaciķ dels parāmetres obtinguts mitjanįant els diferents sistemes d’avaluaciķ de la marxa.
— Utilitzar la metodologia de cerca d’informaciķ, així com la seva anālisi crítica i capacitat de síntesi.
— Iniciar-se en l’exposiciķ oral de coneixements treballats.

 

 

Blocs temātics

 

1. Programa teōric

*  Les qüestions que es plantegen en les sessions teòriques comprenen els temes següents:

- Mecànica bàsica clássica aplicada a la marxa humana

- Classificació i característiques de la marxa humana

- Cinètica i cinemàtica de la marxa

- Sistemes d’anàlisi de la marxa

- Procediments i protocols en l’anàlisi de la marxa

 

2. Programa prāctic

*  P1. Registre amb podoscopi qualitatiu
P2. Registre i anàlisi de la marxa amb plataforma de força i plataforma de pressions
P3. Registre i anàlisi de la marxa amb plantilles amb sensors i sistema de sensors inercials
P.4. Registre i anàlisi de la marxa amb sistema 3D i sistema temporoespaial

Els estudiants han de treballar en grup sobre els registres obtinguts amb cada sistema, basant-se en la metodologia que s’exposa a cada sessió pràctica.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Part del temari s’imparteix en anglès
Programa teòric

Per al desenvolupament de la part teòrica s’utilitza la classe magistral i el treball grupal amb articles 

Programa pràctic

Les sessions pràctiques es desenvolupen al laboratori de biomecànica, situat a la segona planta de l’edifici de Pavelló de Govern. En funció del nombre d’alumnes matriculats, en cada pràctica hi ha un o dos grups d’alumnes i un o dos professors. Per a les pràctiques, cada estudiant ha de portar un pantaló curt i un tipus de sabata esportiva.

A cada sessió es posen en pràctica cadascun dels sistemes proposats en el programa pràctic i s’obtenen registres que després es podran fer servir per a discussió.

Situació sanitària

En cas que la situació sanitària no permeti la presencialitat, s’adaptarà el programa teòric a un tipus de docència mixta.

Lectura bibliogràfica

Per al bon desenvolupament de l’assignatura és necessari que els alumnes llegeixin les fonts bibliogràfiques recomanades en cada moment, tant per a la part teòrica com per a la pràctica. 

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

— Asistència a les sessions teòriques: 30 %
— Presentació dels treballs individuals  20 %
— Activitats pràctiques: 50 %. Les activitats pràctiques són obligatòries.

En cas que la situació sanitària no permeti la presencialitat s’adaptarà l’avaluació a una situació de virtualitat.

Es considera aprovada l’assignatura amb una nota de 5 sobre 10.

Per la metodologia de l’assignatura no és possible la reavaluació.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única consisteix en una anàlisi de dos articles científics (anàlisi crítica i localització de termes biomecànics) i el desenvolupament de tres casos de tres sistemes diferents, a partir de la resposta de les 10 qüestions que es plantegen de cada cas. Es considera aprovada l’assignatura si s’obté una nota mínima de 5 sobre 10. L’avaluació única no eximeix d’assistir a les pràctiques i realitzar les activiutats proposades.

Per la metodologia de l’assignatura no és possible la reavaluació.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bruckner J. The Gait workbook: a practical guide to clinical gait analysis.Thorofare, NJ: SLACK, 1998.

  Enllaç

Craik RL, Oatis CA. Gait analysis: theory and application. Michigan:Michigan University, 1994.  Enllaç

Kirby KA. Foot and lower extremity biomechanics: a ten year collection of precision Intricast Newsletters. Payson (Ariz): Precision Intricast, 1997.  Enllaç

Kirby KA. Foot and lower extremity biomechanics II: Precision Intricast Newsletters, 1997-2002. Payson (Ariz.): Precision Intricast, 2002.  Enllaç

Kirby KA. Foot and lower extremity biomechanics III: Precision Intricast Newsletters, 2002-2008. Payson (Ariz.): Precision Intricast, 2009.  Enllaç

Kirby KA. Foot and lower extremity biomechanics IV: Precision Intricast Newsletters, 2009-2013. Payson (Ariz.): Precision Intricast, 2014.

Kirtley C. Clinical Gait Analysis: Theory and Practice. Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone, 2006.  Enllaç

Versiķ en línia. Accés restringit a usuaris de la UB. Accediu mitjanįant connexiķ Proxy si accediu des de fora de la UB  Enllaç

LeVeau, BF. Biomechanics of human motion: basics and beyond for the health professions. Thorofare (NJ): SLACK Incorporated, 2011.

Mchaud TC. Human Locomotion: the conservative management of gait-related disorders. Newton, Massachusetts, USA: Newton Biomechanics, 2011.  Enllaç

Perry J, Burnfield J. Gait analysis : normal and pathological function. 2nd ed. Thorofare, NJ: SLACK, cop. 2010.

  Enllaç

Richards J. Biomechanics in clinic and research: an interactive teaching and learning course. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2008.  Enllaç

Vaughan CL, Davis B,  O´Connor J. Dynamics of Human Gait. Champaign, IL.: Human Kinetics, 1992.

Whittle MW. Gait analysis: an introduction. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier, 2012.

  Enllaç


Ediciķ anterior (2007)  Enllaç