Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Noves Tecnologies Aplicades a la Prostodòncia i Disfunció

Codi de l'assignatura: 364865

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Raul Ayuso Montero

Departament: Departament d'Odontoestomatologia

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Professorat

 

Raúl Ayuso Montero

Santiago Pasquín Comalrena de Sobregrau

Bernat Rovira Lastra

Nina Riera Puñet

 

 

 

Llengües d'impartició

 

L’assignatura s’imparteix principalment en anglès, encara que, depenent de l’assignació de professors per a l’assignatura, també es fa servir el català i el castellà.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial

 

10

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

Tenir superades les assignatures:
 
Oclusió i Disfunció Craniomandibular
Pròtesi Dental Fixa i Removible
Clíniques en Prostodòncia i Disfunció Craniomandibular

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Aprenentatge autònom.

   -

Habilitats bàsiques de maneig de recursos informàtics relatius a l'àmbit d'estudi.

   -

Resolució de problemes.

   -

Conèixer la morfologia i topografia de l'aparell estomatognàtic que permeti efectuar una millor anàlisi i comprensió dels problemes de salut bucodental.

   -

Comprendre la funció del conjunt neuromuscular orofacial en el context de la masticació, la deglució, l'articulació temporomandibular, el sentit del gust, el dolor i la propiocepció. A més haurà de comprendre la funció de les glàndules salivals, la mucosa bucal, el periodonci i les dents.

   -

Conèixer la morfologia i topografia dels òrgans, aparells i sistemes que conformen el cos humà, com a base que permeti l'anàlisi i la comprensió dels problemes relacionats amb la salut sistèmica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Saber interpretar proves complementàries de la cavitat oral en tres dimensions
— Saber planificar casos de rehabilitació oral amb l’aplicació de tècniques tridimensionals
— Conèixer el funcionament dels sistemes d’impressió digital i d’escaneig de models
— Conèixer el funcionament dels sistemes de fresatge de materials aplicats a la prostodòncia
— Conèixer les indicacions dels materials emprats amb tècniques de CAD-CAM

 

Referits a habilitats, destreses

— Aprendre a manipular els softwares de planificació tridimensionals
— Ser capaç d’analitzar dissenys protètics tridimensionals
— Saber indicar l’ús de diferents materials emprats amb tècniques de CAD-CAM

 

Referits a actituds, valors i normes

— Mantenir la interlocució correcta i efectiva amb laboratoris i centres de CAD-CAM
— Ser capaç de fer cerques bibliogràfiques i analitzar-les de manera correcta per utilitzar-les en l’àmbit de les noves tecnologies amb aplicacions en prostodòncia i disfunció
— Prendre decisions amb relació a l’optimització de dissenys virtuals en prostodòncia

 

 

Blocs temàtics

 

1. Proves complementàries de diagnòstic per la imatge tridimensionals

*  I. Plans espacials. La cavitat oral en tres dimensions
II. Proves complementàries radiològiques i no radiològiques en tres dimensions
III. Softwares de visualització i formats de fitxers
IV. Ubicació espacial. Referències anatòmiques
V. Interpretació de les proves complementàries en tres dimensions

2. Sistemes de planificació tridimensional en pròtesi dental i implantologia

*  I. Preparació de models d’estudi
II. Confecció de fèrules radiològiques
III. Sol·licitud de proves complementàries
IV. Softwares de planificació
V. Sistemes de fabricació de fèrules guiades

3. Sistemes d’impressió digital

*  I. Situació actual
II. Aplicacions en pròtesi fixa dentosuportada
III. Aplicacions en pròtesi fixa implantosuportada

4. Tecnologia CAD-CAM aplicada a la pròtesi dental

*  I. Obtenció de models 3D
II. Sistemes d’escaneig de models
III. Disseny tridimensional en pròtesi. Arxius STL
IV. Anàlisi dels materials i disseny de les estructures
V. Sistemes de fresatge
VI. Materials de fresatge i les seves aplicacions

5. Proves complementàries i registres digitals aplicats a la disfunció craniomandibular

*  I. Registres digitals dels moviments mandibulars i les seves aplicacions
II. Reproducció de la dinàmica mandibular en tres dimensions
III. Registres electromiogràfics digitals i les seves aplicacions
IV. Registres oclusius digitals i les seves aplicacions

6. Digital Smile Design

*  Conèixer les eines de software de disseny digital de somriure en estètica dental.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes teòriques
Cada bloc temàtic es desenvolupa en dues classes teòriques d’1 hora de durada.


Campus Virtual

Fòrum de debat sobre temes i casos exposats al Campus Virtual.


Pràctiques preclíniques

Assistència a 20 hores de seminari teoricopràctic a laboratoris de preclínica on es presenten casos reals i es poden prendre registres digitals reals entre alumnes. Activitats de valoració de proves complementàries tridimensionals i planificació de rehabilitacions a l’aula d’informàtica.


Elaboració de treball pràctic

Preparació per part de l’estudiant d’un treball tutelat de 10 a 15 pàgines d’extensió en estil Harvard sobre qualsevol dels temes de les unitats temàtiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— 60 % de la nota en l’avaluació continuada de les pràctiques preclíniques i d’informàtica.
— 20 % de la nota en la participació al fòrum de debat del Campus Virtual, 40 % en el cas que no es demani treball tutelat.
— 20 % de la nota en l’elaboració del treball tutelat, als alumnes que se’ls demani.

No hi ha reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Velasco Ortega E. Implantologia oral guiada asistida por ordenador: fundamentos científicos y práctica clínica. Madrid: Ripano; 2013.  Enllaç

Article

Baker PJ, Setchell DJ, Tredwin CJ. Reproduction ofarticulator settings and movements with an ultrasonic jaw movement recorder. Eur J Prosthodont Restor Dent. 2006; 14(2) : 55-62.  Enllaç

Bidra AS, Taylor TD, Agar JR. Computer-aided technology for fabricating complete dentures: systematic review of historical background, current status, and future perspectives. J Prosthet Dent [Internet]. 2013 [consultat 26 setembre 2017]; 109(6): 361-6. Disponible: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022391313603182  Enllaç

Galhano GA, Pellizzer EP, Mazaro JV. Optical impression systems for CAD-CAM restorations. J Craniofac Surg. 2012; 23(6): e575-9.  Enllaç

Kandasamy S, Boeddinghaus R, Kruger E. Condylar position assessed by magnetic resonance imaging after various bite position registrations. Am J Orthod Dentofacial Orthop [Internet]. 2013 [consultat 26 setembre 2017]; 144(4): 512-7. Disponible a: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088954061300615X  Enllaç

Koos B, Godt A, Schille C, Göz G. Precision of an instrumentation-based method of analyzing occlusion and its resulting distribution of forces in the dental arch. J Orofac Orthop [Internet]. 2010 [consultat 26 setembre 2017]; 71(6): 403–10. Disponible: https://link-springer-com.sire.ub.edu/article/10.1007/s00056-010-1023-7  Enllaç

Steinklein J, Nguyen V. Dental anatomy and pathology encountered on routine CT of the head and neck. AJR Am J Roentgenol [Internet]. 2013 [consultat 26 setembre 2017]; 201(6): W843-53. Disponible a: http://www.ajronline.org/doi/abs/10.2214/AJR.12.9616  Enllaç

Coachman C, Calamita MA, Sesma N. Dynamic Documentation of the Smile and the 2D/3D Digital Smile Design Process. Int J Periodontics Restorative Dent. 2017 Mar/Apr;37(2):183-193. doi: 10.11607/prd.2911.