Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Control Estadístic de Qualitat de Processos Industrials

Codi de l'assignatura: 364957

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Luis Carrasco Jordan

Departament: Departament de Fonaments Clínics

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

15

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

35

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les tecnologies mèdiques i la bioenginyeria (personal).

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques, que capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a situacions noves (personal).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les principals tècniques estadístiques per al control de qualitat de processos industrials.
— Conèixer els conceptes i procediments necessaris per dur a terme una anàlisi de fiabilitat i de comparació de mètodes.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber dissenyar i dur a terme un estudi de control de qualitat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció al control estadístic de qualitat

2. Gràfics de control

3. Capacitat del sistema de processos i mesuraments

4. Mostreig d’acceptació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència de l’assignatura es duu a terme a les aules d’informàtica en sessions de dues hores.

Cada sessió s’organitza en dues parts diferenciades d’una hora. A la primera, de caire teòric i pràctic, la temàtica s’introdueix mitjançant exemples que serveixen de fil conductor per a l’exposició dels mètodes d’anàlisi apropiats i per a la identificació de la problemàtica de què es vol tractar. La segona part, completament pràctica, consisteix en la resolució d’uns exercicis amb continguts similars als exemples introduïts a la primera part del tema.

La metodologia docent se sustenta en la plataforma docent Moodle, en la qual l’alumne trobarà tots els continguts docents de l’assignatura així com les eines d’avaluació.

Idiomes en que s’imparteix l’assignatura: anglès (100%).

 

Pla de contingència

En cas que es portin a terme restriccions de presencialitat, la metodologia docent es basarà en vídeos sobre les classes teòriques i els exemples previstos amb tutories per videoconferència.

 

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació global de l’assignatura es basa en les puntuacions obtingudes en dues activitats:

  • Exercicis. Nota mitjana del conjunt d’exercicis plantejats durant el curs.
  • Qüestionaris. Nota mitjana dels qüestionaris plantejats en acabar cada tema. Els qüestionaris tindran entre 5 i 10 preguntes amb dues opcions de resposta (vertader/fals). Les preguntes correctes sumaran 1 punt i les incorrectes restaran 0.5 punts. Les respostes en blanc valdran 0 punts.


La qualificació global del curs s’obté com la mitjana aritmètica de les dues puntuacions (qüestionaris i exercicis).

Es considera que l’estudiant ha superat l’assignatura si la qualificació global és de 5 o superior.

En el cas que l’alumne tingui una qualificació global inferior a 5 podrà superar l’assignatura presentat-se a la prova de síntesi. Aquesta consitirà en vint preguntes dues opcions de resposta (vertader/fals). Les preguntes correctes sumaran 1 punt i les incorrectes restaran 0.5 punts. Les respostes en blanc valdran 0 punts.

 

Pla de contingència

En cas que es portin a terme restriccions de presencialitat, no es preveuen canvis en el sistema d’avaluació

 

Avaluació única

La qualificació global de l’assignatura s’obté com a resultat de la prova de síntesi de tipus test amb vint preguntes d’elecció múltiple que es fa en acabar el curs.

 

Pla de contingència

En cas que es portin a terme restriccions de presencialitat, no es preveuen canvis en el sistema d’avaluació