Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Literatura Europea dels Orígens

Codi de l'assignatura: 364960

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Reina Bastardas Rufat

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

No hi ha requisits específics per cursar aquesta assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG1. Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE5. Capacitat per analitzar i interpretar, des d'una perspectiva comparada, diacrònica i sincrònica, les llengües i literatures romàniques.

   -

CE3. Coneixement de l'evolució històrica de la literatura i de la seva articulació en gèneres literaris per situar les obres més importants en el seu context literari i per valorar-les dins del conjunt de la tradició literària.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Entrar en el món literari de l’edat mitjana i conèixer les circumstàncies de tota mena que van donar lloc a l’aparició de les primeres obres en llengua vulgar, dins de l’anomenat Renaixement del segle XII.

— Conèixer els orígens dels principals gèneres de les literatures romàniques.

 

Referits a habilitats, destreses

— Identificar i contextualitzar les formes de producció, transmissió i recepció literàries medievals.

— Reconèixer les marques d’oralitat i/o escriptura en els textos literaris romànics medievals i saber relacionar-los amb un context cultural determinat.

— Prendre consciència de la unitat cultural de la Romània i de la necessitat de l’estudi comparat de les diferents tradicions literàries que la formen.

— Reconèixer i raonar el procés de reproducció, modificació i hibridació de les regles immanents als gèneres literaris que anima la dinàmica evolutiva de la literatura medieval.

— Comprendre els procediments compositius de l’al·legoria i el simbolisme medievals.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reflexionar sobre els fenòmens literaris des d’un punt de vista adequat i amb un esperit crític.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Context sociocultural de les literatures romàniques

1.1. Europa i l’edat mitjana. La tradició llatina i la cultura clerical. La cultura profana, aristocràtica i popular

1.2. Les condicions de creació i difusió de les obres literàries medievals: oralitat i escriptura i els primers textos en llengua vulgar

2. Els grans gèneres

2.1. L’èpica romànica

2.2. La lírica romànica

2.3. El roman

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent es basa en la combinació de classes teòriques i treball personal de l’estudiant, que es concreta en la lectura de textos, la redacció de monografies i el lliurament d’exercicis escrits al llarg del curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació és continuada i consisteix en les activitats següents:

— Tres exàmens parcials: sobre els tres grans gèneres que constitueixen el temari. Cadascun té un valor del 30 % de la nota final

— Assistència a classe, contribució a la resolució de problemes i preguntes pràctiques plantejats en el transcurs de l’assignatura i feina duta a terme fora de l’aula (10 %).

La correcció lingüística és obligatòria: els exàmens o treballs amb, respectivament, més de deu o vint faltes (d’ortografia, puntuació, gramàtica o sintaxi) tenen la qualificació de suspens.

Per poder aprovar aquesta assignatura és indispensable assistir a classe, aprovar els exàmens parcials, fer els exercicis que es proposin i lliurar el treball guiat dins els terminis indicats.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir­-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final), que té lloc el dia de la convocatòria oficial d’examen establert per la Facultat.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.