Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Lingüística Romànica

Codi de l'assignatura: 364966

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Reina Bastardas Rufat

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

No hi ha requisits específics per cursar aquesta assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG4. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CG3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG5. Habilitat en la utilització de recursos informàtics, tècnics i audiovisuals.

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia alt.

   -

CB4. Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE5. Capacitat per analitzar i interpretar, des d'una perspectiva comparada, diacrònica i sincrònica, les llengües i literatures romàniques.

   -

CE4. Coneixement del fenomen lingüístic i la seva estructura i canvi per aplicar-lo a l'anàlisi de les llengües utilitzant la terminologia específica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les etapes i característiques principals de la història externa de les llengües romàniques des dels seus orígens llatins.

— Reconèixer i explicar els fenòmens més importants que han intervingut en la fragmentació lingüística de la Romània i com han contribuït a formar la fesomia actual de cada llengua romànica.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’identificar la llengua d’un text escrit en alguna llengua romànica a partir de les seves característiques lingüístiques.

— Desenvolupar la destresa en la redacció de comentaris lingüístics de textos.

— Desenvolupar l’habilitat en l’anàlisi de l’evolució històrica de les llengües.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Mostrar una actitud de respecte envers la diversitat lingüística.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Consideració de les llengües romàniques a partir del segle XIX

2. Els elements constitutius de les llengües romàniques

2.1. Evolució del llatí vulgar als primers romanços

2.2. Primers testimonis romànics

2.3. L’acció de les llengües de substrat: llengües indoeuropees i no indoeuropees

2.4. L’acció de les llengües de superstrat: superstrat germànic, àrab, eslau, etc.

3. Història externa i interna de les llengües romàniques després del període constitutiu

*  Descripció de les característiques de cadascuna de les llengües i varietats romàniques, tant pel que fa a la seva història externa i interna com a la descripció sincrònica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent inclou classes teòriques, classes pràctiques i l’elaboració d’exercicis guiats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació és continuada i consisteix en les activitats següents:
— Tres exercicis guiats, presentats individualment: el primer es lliura a finals de febrer; el segon, a finals d’abril, i el tercer, el dia de la convocatòria oficial d’examen establert per la Facultat (90 % de la nota final; 30 % cadascun).
— Assistència i participació a classe i contribució a la resolució de qüestions plantejades pel professorat a l’aula (10 %).

La correcció lingüística és obligatòria: els exàmens o treballs amb, respectivament, més de deu o vint faltes (d’ortografia, puntuació, gramàtica o sintaxi) tenen la qualificació de suspens.

Per poder aprovar aquesta assignatura és indispensable presentar els tres exercicis.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final, que té lloc el dia de la convocatòria oficial d’examen establert per la Facultat.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.