Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Orígens i Formació de les Llengües Romàniques

Codi de l'assignatura: 364968

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Reina Bastardas Rufat

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

No hi ha requisits específics per cursar aquesta assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG4. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia alt.

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE5. Capacitat per analitzar i interpretar, des d'una perspectiva comparada, diacrònica i sincrònica, les llengües i literatures romàniques.

   -

CE4. Coneixement del fenomen lingüístic i la seva estructura i canvi per aplicar-lo a l'anàlisi de les llengües utilitzant la terminologia específica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Aprofundir els coneixements sobre la història interna i externa de les llengües romàniques.

 

Referits a habilitats, destreses

— Comprendre, saber observar i descriure el funcionament de les lleis fonètiques en la gramàtica històrica romànica.

— Saber expressar aquest coneixement en forma de treball científic.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Respectar la diversitat lingüística i les llengües minoritàries.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Història externa de les llengües romàniques després del període constitutiu

1.1. Les llengües romàniques a l’edat mitjana

1.2. Les llengües romàniques a l’època moderna i contemporània

1.3. La Romània nova

2. Rudiments de gramàtica històrica comparada en l’àmbit romànic

2.1. Evolució del sistema vocàlic, tònic i àton. Principals fenòmens que afecten el sistema consonàntic (sonoritzacions, palatalitzacions, etc.)

2.2. Morfologia nominal i verbal. Principals canvis entre els noms i verbs del llatí i els de les diferents llengües romàniques

2.3. Nocions de sintaxi comparada romànica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent es basa en la combinació de classes teòriques i treball personal de l’estudiant, que es concreta en la lectura de textos, la redacció de monografies i el lliurament d’exercicis escrits al llarg del curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació és continuada i consisteix en les activitats següents:

— Una sèrie d’exercicis breus sobre els diferents punts del temari que s’aniran desenvolupant en les classes (presencials o virtuals) (40 %). 

— Un comentari de text o exercici més extens (d’entre una selecció de propostes), a lliurar a final de curs (30 %).

— Un examen el dia oficial assenyalat per la Facultat (30 %).

La correcció lingüística és indispensable: els exàmens o treballs amb, respectivament, més de deu o vint faltes (d’ortografia, puntuació, gramàtica o sintaxi) tenen la qualificació de suspens.

Per poder aprovar aquesta assignatura és indispensable presentar els tres exercicis.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final, que té lloc el dia de la convocatòria oficial d’examen establert per la Facultat.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.