Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llengua Romanesa

Codi de l'assignatura: 364971

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Reina Bastardas Rufat

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Les proves i els exàmens es poden fer en qualsevol llengua romànica, sempre que no es tracti de traduir textos romanesos. En aquest cas, l’estudiant pot emprar la llengua romànica en què se senti més còmode, llevat, evidentment, del romanès. 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CE4. Coneixement del fenomen lingüístic i la seva estructura i canvi per aplicar-lo a l'anàlisi de les llengües utilitzant la terminologia específica.

   -

CE6. Coneixement teòric i pràctic de dues llengües de l'àmbit romànic i capacitat d'usar-les per a diversos fins (assessorament i correcció lingüística, traducció de textos, comprensió i redacció de textos, ensenyament de llengües i creació de materials didàctics per a l'ensenyament de llengua).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir les eines gramaticals bàsiques per entendre, amb l’ajuda d’un diccionari bilingüe, un text de caràcter periodístic o divulgatiu en romanès.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber situar i contextualitzar el romanès en el marc de la resta de llengües romàniques. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’abecedari romanès: característiques i dificultats

2. L’article

*  * L’article determinat
* L’article indeterminat
* L’article genitival o possessiu

* L’article adjectival o demostratiu

3. El substantiu: gènere, nombre i declinació

4. El pronom

*  Pronoms personals
*  Pronoms i adjectius possessius
*  Pronoms i adjectius demostratius
*  El pronom relatiu (casos nominatiu i acusatiu)

5. El verb

*  * Conjugació dels verbs regulars, dels auxiliars «a fi» i «a avea» i dels principals verbs irregulars
*  Present d’indicatiu
*  Pretèrit perfet d’indicatiu

* Present de subjuntiu
*  Futur d’indicatiu
*  Formes impersonals (infinitiu i participi)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs és eminentment pràctic. A classe, les explicacions teòriques es combinen amb un treball pràctic, que es complementa amb exercicis per fer a casa. Gairebé des del primer dia s’analitzen textos en romanès, que van augmentant gradualment de dificultat i serveixen també per introduir nous arguments gramaticals. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació és continuada i consisteix en les activitats següents:

— Tres exàmens parcials: el primer, sobre morfologia nominal, al novembre (20 % de la nota final); el segon, sobre morfologia verbal, al gener (20 %), i el tercer, centrat en la traducció de dos textos (un dels quals vist a classe) i la correcció d’entre cinc i deu frases en romanès que contenen un error, el dia de la convocatòria oficial de gener (50 %).

— Participació a classe i elaboració a casa de les diferents tasques encarregades durant el curs (10 %).

La correcció lingüística és obligatòria: els exàmens o treballs amb, respectivament, més de deu o vint faltes (d’ortografia, puntuació, gramàtica o sintaxi) tenen la qualificació de suspens.

Per poder aprovar aquesta assignatura és indispensable presentar totes les activitats d’avaluació.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final), que té lloc el dia de la convocatòria oficial d’examen establert per la Facultat.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.