Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dels Orígens del Roman a la Novel·la Moderna

Codi de l'assignatura: 364975

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Reina Bastardas Rufat

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

No hi ha requisits específics per cursar aquesta assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG5. Habilitat en la utilització de recursos informàtics, tècnics i audiovisuals.

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia alt.

   -

CG1. Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE9. Capacitat per aplicar les tècniques d'edició filològica de textos literaris i lingüístics d'àmbit romànic.

   -

CE8. Capacitat per situar en el seu context històric els textos literaris en llengües romàniques, analitzar-ne les característiques formals i valorar-ne la qualitat estètica i la funció cultural.

   -

CE5. Capacitat per analitzar i interpretar, des d'una perspectiva comparada, diacrònica i sincrònica, les llengües i literatures romàniques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

― Adquirir els coneixements crítics necessaris que ajudin a reflexionar sobre el naixement del roman i la seva posterior evolució, valorant el sentit del procés històric, la sensibilitat i el judici dels valors del passat.

― Conèixer l’origen i el desenvolupament de les modalitats de la narrativa extensa entre els segles XII i XVI, així com els fenòmens culturals i sociològics que les expliquen.

 

Referits a habilitats, destreses

― Ser capaç de llegir i d’interpretar els textos d’aquest període i de relacionar-los amb el seu context extraliterari.

― Familiaritzar-se amb les fonts d’informació bibliogràfica més importants.

 

Referits a actituds, valors i normes

― Reflexionar sobre la producció literària amb esperit crític.

― Ser autocrític amb la redacció de treballs científics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El naixement del roman al segle XII. Mecanismes formals que defineixen el gènere

2. El pas del vers a la prosa

3. Modalitats narratives

4. La novel·la de cavalleries

5. La ficció sentimental

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent inclou classes teòriques i exercicis guiats. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i consta de les tasques següents:

― Presentació individual de dos exercicis. El primer s’ha de lliurar al novembre (30 % de la nota final) i el segon, al desembre (30 %).

― Realització d’una ressenya (15 %) i presentació oral d’un dels exercicis (15 %) el dia fixat en la convocatòria oficial d’examen. 

― Assistència i participació a classe, i contribució a la resolució de qüestions plantejades pel professorat a classe (10 %).

La correcció lingüística és indispensable. Els exàmens o treballs amb, respectivament, més de deu o vint faltes (d’ortografia, puntuació, gramàtica o sintaxi) tenen la qualificació de suspens.

Per tal que aquesta assignatura pugui ser qualificada, cal haver presentat tots els ítems d’avaluació.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final, que té lloc el dia de la convocatòria oficial d’examen establert per la Facultat.

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BAUMGARTNER, Emanuèle, Le récit médiéval. XIIe-XIIIe siècle, Paris, Hachette, 1995.

  Enllaç

BOITANI, Piero / MANCINI, Mario / VÀRVARO, Alberto (dirs.), Lo spazio letterario del Medioevo. 2. Il Medioevo volgare, Roma, Salerno Editrice, 5 vols.

  Enllaç

FRAPPIER, Jean / GRIMM, Reinhold R. (eds.), Le roman jusqu’à la fin du XIIIe siècle. Grundriss der Romanischen Literaturen des Mittelalters, Heidelberg, Carl Winter, 1978-1984, vol. IV.

  Enllaç

GAUCHER, Elisabeth, La biographie chevaleresque. Typologie d’un genre (XIIIe-XVe siècles), Paris, Honoré Champion, 1994.

  Enllaç

HOOK, David (ed.), The Arthur of the Iberians, Cardiff, University of Wales Press, 2015.

  Enllaç

HUCHET, Jean-Charles, Le roman occitan médiéval, Paris, Presses Universitaires de France, 1984.

  Enllaç

JAUSS, Hans Robert (ed.), La littérature didactique, allégorique et satirique. Grundriss der Romanischen Literaturen des Mittelalters, Heidelberg, Carl Winter, 1968-1970, vol. VI.

  Enllaç

LACY, Norris / GRIMBERT, Joan T., A Companion to Chrétien de Troyes, Rochester, Brewer, 2005.

  Enllaç

LAZZERINI, Lucia, Letteratura medievale in lingua d’oc, Modena, Mucchi, 2001.

  Enllaç

LOOMIS, Roger Sherman (coord.), Arthurian Literature in the Middle Ages. A Collaborative History, Oxford, Oxford University Press, 1959.

  Enllaç

MENEGHETTI, Maria Luisa (ed.), Il romanzo, Bologna, Il Mulino, 1988.

  Enllaç

MENEGHETTI, Maria Luisa, Il romanzo nel Medioevo: Francia, Spagna, Italia, Bologna, Il Mulino, 2010.

  Enllaç

POIRION, Daniel (ed.), La littérature française aux XIVe et XVe siècles. Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters, Heidelberg, Carl Winter, 1988-, vol. VIII.

  Enllaç

STANESCO, Michel /  ZINK, Michel, Histoire européenne du roman médiéval. Esquisse et perspectives, Paris, PUF, 1992.

  Enllaç