Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Cultura Escrita: del Manuscrit al Món Digital

Codi de l'assignatura: 364978

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Reina Bastardas Rufat

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

No hi ha requisits prèvis per a aquesta assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG5. Habilitat en la utilització de recursos informàtics, tècnics i audiovisuals.

   -

CB5. Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia alt.

   -

CG1. Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

CB2. Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE9. Capacitat per aplicar les tècniques d'edició filològica de textos literaris i lingüístics d'àmbit romànic.

   -

CE8. Capacitat per situar en el seu context històric els textos literaris en llengües romàniques, analitzar-ne les característiques formals i valorar-ne la qualitat estètica i la funció cultural.

   -

CE5. Capacitat per analitzar i interpretar, des d'una perspectiva comparada, diacrònica i sincrònica, les llengües i literatures romàniques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Entendre el procés d’elaboració del llibre medieval.

 

— Conèixer i utilitzar les eines metodològiques que permeten llegir els textos medievals en la versió original i transcriure’ls.

 

— Conèixer i utilitzar les diverses tècniques d’edició de textos.

 

— Conèixer les eines digitals orientades a la comprensió, edició i difusió dels textos.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’interpretar, analitzar, editar i difondre els textos manuscrits de les diverses tradicions romàniques i de relacionar-los amb la producció de la seva època i context.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reflexionar sobre els materials analitzats, individualment o comparativament, i fer-ho amb esperit crític.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la història del llibre

2. Materials de suport de l’escriptura. Els tallers dels copistes

3. Procés d’elaboració del llibre. Copistes i mètodes de còpia

4. La impremta: transformacions i continuïtats

5. L’escriptura medieval: introducció a la lectura i la transcripció de textos en les llengües vulgars de la Romània (segles XIII-XV)

6. Tècniques d’edició. Tradició i innovació. Les TIC i l’edició de textos antics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent es basa en la combinació de sessions eminentment pràctiques i el treball personal, que comporta el lliurament periòdic d’exercicis.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació és continuada, i consta de les proves següents:

— Dos exàmens parcials. El primer es fa al novembre (30 % de la nota) i el segon en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (30 %).

— Lliurament d’exercicis (periodicitat setmanal o quinzenal) (20 %).

— Treball guiat (es lliura l’últim dia de classe) (20 %).

Per superar aquesta assignatura és indispensable haver-se presentat als dos exàmens parcials, haver fet els exercicis i haver lliurat el treball guiat.

La correcció lingüística és obligatòria. Els exàmens o treballs amb, respectivament, més de deu o vint faltes (d’ortografia, puntuació, gramàtica o sintaxi) tenen la qualificació de suspens.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final), que té lloc el dia de la convocatòria oficial d’examen establert per la Facultat.

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CASTILLO, Antonio (coord.), Historia de la cultura escrita. Gijón: Trea, 2002.

http://cataleg.ub.edu/record=b1538100~S1*cat  Enllaç

GÉHIN, Paul (ed.), Lire le manuscrit médiéval. Observer et décrire. Paris: Armand Colin, 2005.

http://cataleg.ub.edu/record=b1893176~S1*cat  Enllaç

RIESCO TERRERO, Ángel (ed.), Introducción a la paleografía y la diplomática general. Madrid: Síntesis,
1999.

http://cataleg.ub.edu/record=b1415426~S1*cat  Enllaç

RUIZ, Elisa, Introducción a la codicología. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2002.

http://cataleg.ub.edu/record=b1782468~S1*cat  Enllaç

SÁNCHEZ MARIANA, Manuel, Introducción al libro manuscrito. Madrid: Arco Libros, 1995. (Col.
Instrumenta Bibliologica; 4).

http://cataleg.ub.edu/record=b1277846~S1*cat  Enllaç

SORIANO, Lourdes et al. eds. Humanitats a la xarxa: món medieval / Humanities on the web: the
medieval world
, Bern: Peter Lang, 2014.

http://cataleg.ub.edu/record=b2135638~S1*cat  Enllaç

STIENNON, Jacques, Paléographie du Moyen Âge (avec la collaboration de G. HASENOHR). Paris:
Armand Colin, 1991 (2ª ed.) [1973].

http://cataleg.ub.edu/record=b1205198~S1*cat  Enllaç

AVENOZA, Gemma / FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Laura / SORIANO ROBLES, M. Lourdes (eds.) (2019), La producción del libro en la Edad Media: una visión interdisciplinar. Madrid: Silex.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2304251*  Enllaç

Pàgina web

Publicacions en línia.
Es proporcionarà al Campus una relació actualitzada dels enllaços més útils.