Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Literatura Italiana Medieval

Codi de l'assignatura: 365019

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix en castellà.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).

   -

CE8. Capacitat per situar en el seu context històric els textos literaris en llengües romàniques, analitzar-ne les característiques formals i valorar-ne la qualitat estètica i la funció cultural.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

― Conèixer l’obra i el pensament de Dante Alighieri.

 

― Saber relacionar la literatura italiana amb les altres literatures.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Valorar les aportacions culturals diferents des d’una perspectiva de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Cultura italiana i europea al segle XIII

1.1. El context històric

1.2. Les fonts medievals del Dant

2. Obres menors del Dant

3. La Commedia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia combina les explicacions teòriques amb les aplicacions pràctiques:

— Teoria: classes magistrals, classes expositives i debat dirigit.

— Treball teoricopràctic: comentari de textos literaris, exposicions orals, recerca de fonts d’informació i treballs de síntesi bibliogràfica.

S’estimula la reflexió crítica, l’actitud creativa i el debat, i s’impulsa el treball en equip i la participació motivada de l’alumnat en les hores lectives. També es fomenta l’estudi comparatiu i de recepció entre literatures distintes, així com l’estudi de la relació entre la literatura i els altres àmbits de la cultura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i consta dels treballs següents, relatius a les tres parts del curs, que cal lliurar en les dates que s’indiquen a continuació. També es valora l’assistència i la participació a classe:

— Primer treball: 90 línies, la darrera setmana d’octubre (25 % de la nota final).

— Segon treball: 90 línies, la darrera setmana de novembre (25 %).

— Tercer treball: 180 línies, la primera quinzena de gener o en la data establerta per a l’examen final (40 %).

— Assistència i participació activa a les classes: 10 %.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.  

L’avaluació única consta d’un únic examen escrit, en la data prevista per la Facultat, que consisteix en una redacció sobre un o més d’un dels temes objecte d’estudi.

Reavaluació

La reavaluació permet recuperar els treballs suspesos. Per poder optar-hi, cal haver presentat tots els treballs del curs. Consisteix a lliurar els treballs corresponents en la data oficial d’examen indicada pel calendari de la Facultat.