Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Literatura Italiana del Segle XIX

Codi de l'assignatura: 365022

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Consideracions prèvies

 

Els blocs temàtics constitueixen un programa de màxims orientatiu. El curs se centrarà, per la seva importància, en els blocs 2 i 3 (Giacomo Leopardi i Alessandro Manzoni). El desenvolupament dels altres blocs temàtics se supeditarà al fet que els dos blocs esmentats, 2 i 3, es puguin exposar degudament.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

— En principi, l’assignatura s’imparteix en italià, mirant però en tot moment de garantir la correcta comprensió dels continguts de l’assignatura.

— Al llarg del curs es donen, si escau, altres indicacions més detallades.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CE8. Capacitat per situar en el seu context històric els textos literaris en llengües romàniques, analitzar-ne les característiques formals i valorar-ne la qualitat estètica i la funció cultural.

   -

CE7. Coneixement de la història de la literatura i de la cultura de dos àmbits lingüístics per elaborar un discurs crític sobre temes i aspectes d'aquestes literatures i cultures des de múltiples enfocaments metodològics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir un coneixement filològic, estètic i historicocultural de la literatura italiana del segle XIX a través de l’obra dels autors més rellevants del classicisme, del romanticisme i del realisme.

 

Referits a habilitats, destreses

— Contextualitzar els fets literaris en el marc dels canvis culturals i socials del segle XIX.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Valorar les aportacions culturals diferents des d’una perspectiva de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La literatura italiana al començament del segle XIX. La transició cap al romanticisme (Vincenzo Monti, Ugo Foscolo i Vittorio Alfieri) i el debat europeu sobre el romanticisme i la seva repercussió a Itàlia

2. Giacomo Leopardi: alguns elements del seu pensament, la constitució dels «Canti» i les «Operette morali»

3. Alessandro Manzoni: «I promessi sposi», la relació entre literatura i història i el problema de la llengua italiana moderna

4. "Risorgimento" i "Unità": el romanticisme tardà (Giosuè Carducci), la interpretació de la història de la literatura (Francesco De Sanctis), el verisme (Giovanni Verga) i la nova sensibilitat finisecular (la "Scapigliatura")

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent combina l’aclariment de conceptes teòrics i l’anàlisi dels textos amb què es pretén captar les constants i els elements distintius. A aquest efecte, se segueix un itinerari progressiu basat en una selecció de textos paradigmàtics.

— Teoria: classes magistrals, classes expositives i debat dirigit.

— Treball teoricopràctic: comentari de textos literaris i recerca de fonts d’informació com una manera d’introduir l’alumnat en la pràctica de l’anàlisi textual. S’estimula la reflexió crítica, l’actitud creativa i el debat, s’impulsa el treball en equip i la participació motivada en les hores lectives, i es fomenta l’estudi comparatiu i de recepció entre literatures distintes, així com l’estudi de la relació entre la literatura i els altres àmbits de la cultura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada. Els coneixements teòrics i les habilitats pràctiques es valoren sobre la base de tres activitats d’anàlisi i comentari proposades i guiades pel responsable de l’assignatura segons indicacions metodològiques donades a través del Campus Virtual.

El valor de cadascun d’aquests exercicis és del 30 % de la nota final. La nota final s’arrodonirà (el 10 % de la nota final) en funció del grau d’implicació en l’assignatura.

 

Avaluació única

Hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat. En aquest cas, l’avaluació consistirà en les mateixes tres activitats de l’avaluació continuada (amb un valor, per a cadascuna d’elles, del 33,3 % de la nota final), que es lliuraran en les dates acordades amb el responsable de l’assignatura.

Reavaluació

Es podrà accedir a la reavaluació a condició d’haver presentat almenys una de les tres activitats del curs. En la reavaluació, que es fa en les dates establertes per la Facultat, es poden recuperar els continguts corresponents als treballs no presentats i/o suspesos.