Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Literatura Gallega dels Segles XIX i XX

Codi de l'assignatura: 365032

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pere Comellas Casanova

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG4. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

CB4. Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CG2. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).

   -

CE8. Capacitat per situar en el seu context històric els textos literaris en llengües romàniques, analitzar-ne les característiques formals i valorar-ne la qualitat estètica i la funció cultural.

   -

CE7. Coneixement de la història de la literatura i de la cultura de dos àmbits lingüístics per elaborar un discurs crític sobre temes i aspectes d'aquestes literatures i cultures des de múltiples enfocaments metodològics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir un coneixement d’autors, textos, períodes i debats en la literatura gallega contemporània que permeti analitzar tant els seus aspectes literaris com la relació que es pot establir amb l’Europa burgesa de la segona meitat del segle XIX.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir destreses relacionades amb la crítica literària per aplicar-les en ressenyes, comentaris de text, dissertacions, etc.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adquirir una actitud reflexiva envers l’evolució de costums i de pensament que hi va haver al segle XIX.

 

Adquirir una actitud crítica envers el gènere i altres diferències en la cultura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Debats sobre estètica i nació. Tradició i resistència cultural

2. Cànon i gèneres literaris. Avantguardes i experimentació

3. Temes literaris de la modernitat i la postmodernitat

4. Subjectes en conflicte: gènere, identitats transnacionals i herois problemàtics

5. Nous corrents estètics al segle XX: de les Irmandades da Fala al postfranquisme.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

S’alternen les explicacions teòriques (classes magistrals i debats dirigits) amb exercicis pràctics (comentari de textos literaris, recerca de fonts d’informació, treballs de síntesi bibliogràfica). Es fomenta la reflexió crítica, el debat, el treball en equip i la participació motivada de l’alumnat en les hores lectives. També s’impulsa l’estudi comparatiu i de recepció entre diferents literatures, així com l’estudi de la relació entre la literatura i els altres àmbits de la cultura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació és continuada i consisteix en diverses activitats:

— Dos comentaris (20% + 20% de la nota final).

— Una prova global (60%).

— Participació activa a classe.

S’ha d’obtenir la meitat de la nota màxima en cada exercici per aprovar l’assignatura.

 

Avaluació única

En cas de no poder seguir l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, sempre que se sol·liciti en els termes i terminis establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en dos comentaris (20% +20% de la nota final) i una prova global (60%).

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ANSEDE ESTRAVIZ, Alberte; SÁNCHEZ IGLESIAS, Cesáreo (dir.). Historia da literatura galega, 5 vols. Vigo: A Nosa Terra-ASPG, 1996.

CARBALLO CALERO, Ricardo. Historia da literatura galega contemporánea. Vigo: Galaxia, 1981.

TARRÍO, Anxo (coord.). Galicia. Literatura. Vol. XXXI. Os Séculos Escuros. O Século XIX. A Coruña: Hércules, 2000.
 

TARRÍO VARELA, Anxo. Literatura galega. Aportacións a unha Historia crítica. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1994.
 

VILAVEDRA, Dolores. A narrativa galega na fin de século. Unha ollada crítica. Vigo: Galaxia, 2010.

 

VILAVEDRA, Dolores. Historia da literatura galega. Vigo: Galaxia, 1999.

La bibliografia especialitzada es dona en el programa de l’assignatura.